ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Shakespeare William (*23.04.1564 - †23.04.1616)

­­­­

Hamlet (2)

- 1946
- přeložil Josef Václav Sládek

JEDNÁNÍ PRVNÍ:

Scéna 2.

Trůnní sál na zámku.

Tuš. - Vystoupí král, královna, Hamlet, Polonius, Laert, Voltimand, Kornelius, dvořané a komonstvo.

KRÁL: Ač smrt drahého bratra, Hamleta,
jest posud v čerstvé paměti a nám
přísluší srdce žalem kormoutit,
a celá naše říše měla by
se chmuřit jedním čeleni bolestným,
přec rozvaha již zmohla přírodu
tak dalece, že s nejmoudřejší strastí ,
naň myslíme a při tom zároveň
i sebe samých pamětlivi jsme.
A protož tedy druhdy naši sestru,
teď naši královnu a vznešenou
té bohatýrské říše dědičku,
jak řek' bych s pokosenou radostí
a v jednom oku blaho, v druhém žal,
- tak jako s veselostí při-pohřbu
a steskem při svatbě a na stejno
svou rozkoš vážíce i zármutek, -
jsme za choť pojali, v tom nestavíce
se proti vašim lepším věhlasům,
jež v této věci s námi zároveň
se braly ochotně. - Všem za vše dík!
Teď dál, co víte: Mladý Fortinbras,
buď lehce váže naši statečnost,
neb mysle, drahého že bratra smrtí
náš stát jest rozdvojen a v rozkladu,
- s tím snem svůj vlastní prospěch sdružuje,
se nerozpakoval nás týrat vzkazem
o vrácení těch zemí ztracených
dřív jeho otcem, které našemu
kdys rekovnému bratru připadly
dle řádů všech a práva. - Tolik o něm.
Teď co se týče nás a dnešní rady.
Věc má se tak. my psali Norvegu,
tož strýci mladistvého Fortinbrasa,
jenž neduživ a k loži upoután
plán synovcův zná sotva z doslechu, -
by jeho další chod v tom zamezil;
neb mužstva sbírání a hotovost
a všechny přípravy se chystají
jen z jeho poddaných. - A nyní vás
tam posíláme, ctný Kornelie
a Voltimande, byste donesli
to pozdravení kmetu Norvegu,
víc moci osobní k jednání s králem
vám nedávajíce, než shoduje
se s mírou těchto článků vytknutých.
Již s bohem, a váš chvat spěj s povinností.
KORN, VOLT: V tom i všem jiném osvědčíme ji.
KRÁL: Nic nepochybujem; nuž srdečně vám s bohem oběma.

Odejdou Voltimand a Kornelius.

KRÁL: A nyní, Laerte,
co vy nám přinášíte nového?
Vy mluvil jste o prosbě nějaké, -
co jest to, Laerte? - jest vám nemožno
o slušné věci s Dánem promluvit
a mařit slov. Aj, Laerte, co bys chtěl,
můj dar aby to byl, ne prosba tvá?
Víc není hlava srdci příbuzna
a ruka ústům není úslužnější,
než byl vždy tvému otci dánský trůn.
Co přeješ sobě, Laerte?
LAERT: Svolení,
můj vládce mohutný, a milost vaši,
bych směl se do Francie navrátit.
Já přišel a to velmi ochotně
sem do Dánska, bych službu povinnou
zde měl při vaší korunovaci;
však nyní, když má služba skončena,
se přiznávám, že moje myšlenky
a touhy zas mne vedou k Francii,
před milostivým vaším svolením
a propuštěním sklánějíce se.
KRÁL: Zdaž svého otce máte svolení?
Co dí Polonius?
POL: On, pane můj,
svou usilovnou prosbou vynutil
mé váhající svolení, až pak
svým souhlasem, jenž byl mi přetěžký,
jsem přec jen jeho vůli zpečetil;
tož, prosím, dovolte mu odejít.
KRÁL: Chop, Laerte, vhodnou chvíli; čas buď tvůj
a po libosti užij ho tvá ctnost! -
Teď, synovce a synu Hamlete...
HAM: (stranou) O trochu spřízněn víc než synovec,
a trochu méně přízniv, než je syn.
KRÁL: Což stále ještě vás ty mraky tíží?
HAM: Ne, pane můj; jsem příliš na slunci.
KRÁLOVNA: Můj dobrý Hamlete, již odvrhni
tu barvu noci a své oči nech
jak přítel pohlížeti na Dánsko.
Tak stále sklopenými brvami
čackého otce v prachu nehledej;
víš, že to obecné: co živo, zemře
a přírodou se nese k věčnosti.
HAM: Ba, milostpaní, jest to obecné.
KRÁLOVNA: Proč tobě zdá se to tak zvláštní být?
HAM: Zdá! vzácná paní. - Jest! - já neznám zdání.
Ne, dobrá matko, - ten můj tmavý plášť,
ni obvyklý ten vážně černý šat,
ni bouřný vzlykot stísněného dechu,
ba ani v oku řeka bohatá
a zkormoucené tváře vzezření
i každý žalu způsob, tvar a zjev
mne věrně označiti nemohou:
ty vskutku zdají se, neb věcí jsou,
jež člověk může hrát; já ale mám
to ve svém nitru, co se nedá zdát;
vše tamto jest jen bolu šperk a šat.
KRÁL: Jest něžno to a chvalno, Hamlete,
ve vaší povaze, že skládáte
tak svému otci smuteční tu daň;
však víte přec, váš otec ztratil otce
a ztracený ten otec svého zas
a ten, kdo přežil, vděkem synovským
jest povinován truchlit jakous chvíli;
leč v zatvrzelém žalu setrvat
jest dílo svéhlavosti bezbožné,
bol nemužný, o vůli svědčící,
jež nejvýš nepokorna k nebesům,
o slabém srdci, mysli vášnivé
a tupém, necvičeném rozumu.
Neb to, co víme, že se musí stát
a jest tak obecné, jak smyslům jest
ta každá jiná nejvšednější věc,
proč ve svém pošetilém odporu
si brati k srdci? - Hanba! - totě hřích
jest proti nebi, proti mrtvému,
hřích proti přírodě, věc nanejvýš
úkorná rozumu, jenž za běžný
si předmět úvah bere otců smrt
a jenž od nejprvnější mrtvoly
až k nebožtíku, který umřel dnes,
vždy stejně volal: "Tak to musí být." -
Tož prosíme, již k zemi odvržte
ten marný žal a o nás myslete
jak o svém otci; neboť, věz to svět,
vy nejbližší jste trůnu našemu
a lásku o nic méně šlechetnou,
než k synu chová otec nejdražší,
my vstříc vám neseme. - Však záměr váš,.
zas vrátit se na školy vitemberské,
se nejvýš příčí naší žádosti
a prosíme, byste se odhodlal
zde zůstat u nás, v blahé pohodě
a útěšnosti zraku našeho,
náš nejprvnější dvořan, strýc a syn.
KRÁLOVNA: Svou matku nenech ždáti nadarmo;
já prosím, Hamlete, zde zůstaň u nás
a neodcházej do Vitemberka.
HAM: Seč jsem, chci, vzácná paní, poslechnout.
KRÁL: Toť láskyplná, krásná odpověď.
Co my jsme, buďte v Dánsku. - Pojďme, choti.
Ten vlídný, volný souhlas Hamletův
se zakotvil v mém srdci úsměvem
a tomu na vděk pohár nevznese
dnes Dánsko k radostnému přípitku,
by nezahřměla děla k oblakům;
a v králův kvas ať duní nebesa
zpět hovoříce zemské hřímání.
Již pojďte.

Tuš. - Odejdou všichni kromě Hamleta.

HAM: Ó kéž to příliš, příliš pevné tělo
se rozplynulo, sjihlo na rosu!
Neb kéž by Věkověčný nebyl dal
svůj řád na samo vraždu! - Bože, Bože!
jak nudný, prázdný, ploský, nicotný
se zdá mi všechen toho světa běh!
Fi na to, fi! - to nevypletý sad,
jenž bují v símě; bejlí šeredné
jej plní celý. - Ze to došlo tam!
Dva měsíce jen mrtev! - ne, ni tolik,
ne celé dva; - tak bohatýrský král,
jenž proti tomu zde Hyperion
byl proti Satyru; a k matce mé
tak lásky pln, že větrům nebeským
jí nedal drsně ovanouti tvář.
Ó nebesa i země! - musím-li
si vzpomínat? - vždyť na něm visela,
jak byl by choutky vzrůst se zmáhal tím,.
čím živil se; - a přece, za měsíc...
Ne, myslit nesmím dále. - Křehkosti,
tvé jméno "žena" jest! - Za krátký měsíc,,
dřív, než se ošoumaly střevíce,
v nichž za mrtvolou ubohého otce
šla, v slzách tonouc jako Nioba, -
aj ona, zrovna ona, - Bože můj!
zvěř bezrozumhá dél by truchlila, -
se vdá za mého strýce, za bratra
se provdá mého otce, který však
ne více mému otci podoben,
než já jsem Heraklovi; za měsíc, -
než ještě sůl těch slzí prolhaných
jí stekla s očí rudě zničených,
se vdá! - Ó hříšný spěch, tak úprkem
se vrhati na krvesmilné lože!
To dobré není, dobře neskončí. -
Však pukni, srdce, musím umlknout!
Vystoupí Horatio, Marcel a Bernardo.
HOR: Zdar vaší Výsosti!
HAM: Jsem potěšen,
vás vida zdravého. - Horatio!
sám sebe jestli nezapomínám.
HOR: Týž, princi, vždy váš sluha nehodný.
HAM: Ne, dobrý přítel můj; chci vyměnit
to jméno s vámi. - A co děláte,
jsa z Vitemberka pryč, Horatio?
Aj Marcel?
MAR: Vzácný princi?
HAM: Velmi rád vás tady vidím.

K Bernardovi.

HAM: Dobrý večer, pane! Leč, doopravdy, co vás přivádí k nám z Vitemberka?
HOR: Zahálčivost, pane.
HAM: To slyšeti bych nechtěl, aby řek'
váš nepřítel, a tolik násilí
můj sluch si od vás nedá učinit,
by věřil vaší vlastní pomluvě:
vím předobře, že nejste zahaleč.
Než, - což pak děláte zde v Elsinoru?
My naučíme vás pít z hluboká,
než odjedete zas.
HOR: Já, Výsosti, sem přijel k pohřbu otce vašeho.
HAM: Jen smích si netrop ze mne, spolužáku; spíš přijel jsi mé matce na svatbu.
HOR: Ta rychle potom následovala.
HAM: Jen z hospodářství, brachu, z hospodářství:
co napečeno k pohřbu, studené
se doneslo na stoly svatební.
Kéž byl bych spíš se potkal v nebesích
i s nejkrutějším nepřítelem svým,
než spatřil onen den, Horatio!
Můj otec! - zdá se mi, že vidím otce.
HOR: Ó kde, můj princi?
HAM: V oku duše své.
HOR: Já kdys jej viděl; byl to čacký král.
HAM: Byl muž; a všechno ve všem zvážíš-li, již jemu podobného nespatřím.
HOR: Já, princi, tuším, viděl ho dnes v noci.
HAM: Tys viděl? - Koho?
HOR: Můj princi, krále, otce vašeho.
HAM: Ze krále, mého otce!
HOR: Zmírněte svůj údiv na mžik sluchem pozorným, než o tom zázraku vše vypovím na dosvědčení těchto vojínů.
HAM: Pro smilování boží, mluvte již!
HOR: Dvě noci po sobě ti pánové,
Marcel a Bernard, jsouce na stráži
v hrobovém pustu čiré půlnoci
s tím potkali se. - Jakás postava,
jak otec váš, tak navlas ve zbroji,
od hlavy k patě, před nimi se zjeví
a krokem vážným, zvolna, majestátně
jde kolem nich; tak třikrát obešel
před jejich zrakem bázní schváceným
na délku berly své, co zatím oni
tou hrůzou téměř v rosol ztrnulí
tu stojí němi, nemluvíce naň.
To v uděšené tajnosti mi řekli,
a já šel s nimi na stráž třetí noc,
kdež, jak to vyprávěli, v tentýž čas,
v též podobě, vše věrně do slova,
duch přišel. - Znal jsem otce vašeho;
ty ruce nejsou podobny si víc.
HAM: A kde to bylo?
MAR: Na terase, princi, kde stráž jsme měli.
HAM: Oslovili jste to?
HOR: Já, pane můj, jsem na to promluvil,
však odpovědi mi to nedalo;
jen jednou, tuším, hlavu zvedlo to,
jak na promluvení se chystajíc.
Vtom jitřní kohout hlučně zazpíval
a na ten hlas to kvapem ucouvlo
a zmizelo.
HAM: Toť velmi podivné.
HOR: Jak živ jsem, vzácný princi, jest to pravda;
a tu jsme myslili, že povinnost
nám káže, dát vám o tom vědomost.
HAM: Nu ovšem; to mne znepokojuje.
Jste na stráži dnes v noci?
MAR, BERN: Ano, princi.
HAM: Že ozbrojen, jste řekli?
MAR, BERN: Ozbrojen.
HAM: Od lebky k palci?
HAR, BERN: Od hlavy až k patě.
HAM: Tož neviděli jste mu do tváře?
HOR: Ó viděli, měl hledí zdvižené.
HAM: Jak, - hleděl zachmuřeně?
HOR: Výraz měl víc žalostivý nežli hněvivý.
HAM: Bled, nebo uzarděn?
HOR: Ne, velmi bled.
HAM: A oči pevně na vás upíral?
HOR: Co nejpevněji.
HAM: Byl bych tam chtěl být.
HOR: Byl byste jistě trnul úžasem.
HAM: Toť možné, velmi možné. Zůstal dlouho?
HOR: Co mírným chvatem sto by napočet'.
MAR: Bern Déle, déle.
HOR: Ne, když jsem já to viděl.
HAM: Jeho vous byl prošedlý, či ne?
HOR: Jak za živa jsem znal jej, černý, stříbrem prokvetlý.
HAM: Dnes v noci budu s vámi na stráži; snad zas to přijde.
HOR: Přijde, za to ručím.
HAM: A zjeví-li se v téže postavě,
jak vznešený můj otec, oslovím to,
byť samo peklo rozevřelo chřtán
a kázalo mi mlčet. - Prosím vás,
až dosud v tajnu-li jste chovali
to vidění; i dál to zamlčte;
a v noci ať se děje cokoli,
vše v mysl uložte, nic na jazyk:
za vaši lásku se vám odvděčím.
Teď buďte zdrávi; mezi jedenáctou
a dvanáctou tam na terase dnes
vás navštívím.
VŠICHNI: Jsme k službám, Výsosti!
HAM: Buď láska vaše mou, jak moje vaší;
a nyní s bohem!

Odejdou všichni kromě Hamleta.

HAM: Mého otce duch
a ve zbroji! Zde čisto není vše.
V tom vězí, tuším, jakás podlá hra!
Kéž noc tu byla! - zatím ticho, duše!
Zlé skutky, byť je zavalila zem.
se zjeví před očima lidem všem.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 11.05.2011

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Antonius a Kleopatra
-Bouře, Bouře (2), Bouře (3)
-Cymbelín
-Dva vznešení příbuzní
-Hamlet, Hamlet (2), Hamlet (3), Hamlet (4), Hamlet (5), Hamlet (6), Hamlet (7), Hamlet (8), Hamlet (9), Hamlet (10), Hamlet (11), Hamlet (12), Hamlet (13), Hamlet (14), Hamlet (15), Hamlet (16), Hamlet (17), Hamlet (18), Hamlet (19), Hamlet (20), Hamlet (21), Hamlet (22), Hamlet (23), Hamlet (24), Hamlet (25)
-Hamlet (rozbor), Hamlet (rozbor) (2), Hamlet (rozbor) (3)
-Hamlet, kralevic dánský, Hamlet, kralevic dánský (2), Hamlet, kralevic dánský (3), Hamlet, kralevic dánský (4)
-Jak se vám líbí, Jak se vám líbí (2), Jak se vám líbí (3)
-Jindřich VIII.
-Julius Caesar, Julius Caesar (2), Julius Caesar (3)
-Komedie omylů
-Konec dobrý, všechno dobré
-Král Lear, Král Lear (2), Král Lear (3)
-Kupec benátský, Kupec benátský (2), Kupec benátský (3), Kupec benátský (4), Kupec benátský (5), Kupec benátský (6)
-Kupec benátský (film - vlastní názor)
-Kupec benátský (rozbor)
-Makbeth, Makbeth (2), Makbeth (3), Makbeth (4), Makbeth (5), Makbeth (6), Makbeth (7), Makbeth (8)
-Makbeth (rozbor)
-Marná lásky snaha
-Mnoho povyku pro nic, Mnoho povyku pro nic (2), Mnoho povyku pro nic (3), Mnoho povyku pro nic (4)
-Nářek milenčin (Opera)
-Othello, Othello (2), Othello (3), Othello (4), Othello (5), Othello (6), Othello (7), Othello (8), Othello (9), Othello (10), Othello (11), Othello (12), Othello (13), Othello (14), Othello (15)
-Othello (rozbor)
-Perikles
-Půjčka za oplátku
-Romeo a Julie, Romeo a Julie (2), Romeo a Julie (3), Romeo a Julie (4), Romeo a Julie (5), Romeo a Julie (6), Romeo a Julie (7), Romeo a Julie (8), Romeo a Julie (9), Romeo a Julie (10), Romeo a Julie (11), Romeo a Julie (12), Romeo a Julie (13), Romeo a Julie (14), Romeo a Julie (15), Romeo a Julie (16), Romeo a Julie (17), Romeo a Julie (18), Romeo a Julie (19), Romeo a Julie (20), Romeo a Julie (21), Romeo a Julie (22), Romeo a Julie (23), Romeo a Julie (24), Romeo a Julie (25), Romeo a Julie (26), Romeo a Julie (27), Romeo a Julie (28), Romeo a Julie (29), Romeo a Julie (30), Romeo a Julie (31), Romeo a Julie (32), Romeo a Julie (33), Romeo a Julie (34), Romeo a Julie (35), Romeo a Julie (36), Romeo a Julie (37), Romeo a Julie (38), Romeo a Julie (39), Romeo a Julie (40), Romeo a Julie (41), Romeo a Julie (42), Romeo a Julie (43), Romeo a Julie (44), Romeo a Julie (45), Romeo a Julie (46), Romeo a Julie (47), Romeo a Julie (48), Romeo a Julie (49), Romeo a Julie (50), Romeo a Julie (51), Romeo a Julie (52), Romeo a Julie (53), Romeo a Julie (54), Romeo a Julie (55), Romeo a Julie (56), Romeo a Julie (57), Romeo a Julie (58), Romeo a Julie (59), Romeo a Julie (60), Romeo a Julie (61), Romeo a Julie (62), Romeo a Julie (63), Romeo a Julie (64)
-Romeo a Julie (rozbor), Romeo a Julie (rozbor) (2)
-Sen noci svatojánské, Sen noci svatojánské (2), Sen noci svatojánské (3), Sen noci svatojánské (4), Sen noci svatojánské (5), Sen noci svatojánské (6), Sen noci svatojánské (7), Sen noci svatojánské (8), Sen noci svatojánské (9), Sen noci svatojánské (10)
-Sen noci svatojánské (rozbor)
-Sonety
-Tragický příběh dánského prince Hamleta
-Večer tříkrálový, Večer tříkrálový (2), Večer tříkrálový (3)
-Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete
-Veselé windsorské paničky, Veselé windsorské paničky (2), Veselé windsorské paničky (3), Veselé windsorské paničky (4)
-Zimní pohádka
-Zkrocení zlé ženy, Zkrocení zlé ženy (2), Zkrocení zlé ženy (3), Zkrocení zlé ženy (4), Zkrocení zlé ženy (5), Zkrocení zlé ženy (6), Zkrocení zlé ženy (7), Zkrocení zlé ženy (8), Zkrocení zlé ženy (9), Zkrocení zlé ženy (10)
-Zkrocení zlé ženy (rozbor)
-Zkrocení zlé ženy a Komedie plná omylů
-Znásilnění Lukrécie
Čítanka-Fénix a hrdlička
-Hamlet, Hamlet (2), Hamlet (3), Hamlet (4), Hamlet (5)
-Jak se vám líbí
-Konec dobrý, všechno dobré
-Konec vše napraví, Konec vše napraví (2)
-Kupec benátský, Kupec benátský (2)
-Nářek milenčin
-Romeo a Julie, Romeo a Julie (2), Romeo a Julie (3), Romeo a Julie (4), Romeo a Julie (5), Romeo a Julie (6), Romeo a Julie (7), Romeo a Julie (8)
-Sen noci svatojánské
-Sonety, Sonety (2), Sonety (3), Sonety (4)
-Večer tříkrálový
-Venuše i Adónis, Venuše i Adónis (2)
-Zimní pohádka, Zimní pohádka (2)
-Zkrocení zlé ženy, Zkrocení zlé ženy (2)
­­­­

Diskuse k úryvku
William Shakespeare - Hamlet (2)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­