ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

   
­­­­

Bible (3)


STRUKTURA A OBSAH STARÉHO ZÁKONA:

Starý zákon (SZ)

 • hebrejsky (malá část aramejsky - jazyk Perské říše)
 • vznik v 1. tis. př. n. l.
 • soubor židovských textů - základ židovského náboženství (hebrejská bible) - původně 24 knih
 • texty mají základ v ÚLS, postupné přepisování a uspořádávání, soubor knih kanonizován (kánon - pravidlo) - text se nemění - kanonická podoba je normou
 • pro Hebrejce představuje SZ předpisy víry a morálky
 • křesťanství převzalo SZ do své bible (SZ uznaný katolickou církví má 46 knih) a doplnilo jej o další části (Nový zákon)

Pět knih Mojžíšových (hebrejsky Tóra, řecky Pentateuch) - vznik světa - mýty, dějiny Židů a jejich zákony.
Genesis (stvoření světa - Adam a Eva - Kain a Ábel - potopa, Noe - babylonská věž - Abrahám, nejslavnější z Noemových potomků, zakladatel národa Hebrejů, vyvedl Židy z Mezopotámie do Palestiny - boží zkouška (Abraham má obětovat syna Izáka místo berana) - Izákův syn Jákob připravil staršího Ezaua o prvorozenectví a stal se božím vyvolencem jménem Izrael - Jákobův syn Josef prodán bratry do egyptského otroctví (významnné postavení, věštec a vykladač snů) - hlad v Kanaánu, Josefovi bratři do Egypta, usadili se tu a založili jednotlivé hebrejské kmeny - otroctví - vysvobození, Mojžíš)
Exodus (13. stol. př. n. l. - narození a život Mojžíše - s Hospodinovou pomocí vyvedl Izraelity přes Rudé moře - Sinajská poušť, záchrana před hladem, mana - hora Sinaj, uzavření smlouvy s bohem, Desatero (soubor obřadních pravidel a mravních přikázání).
Leviticus (kultovní předpisy a rituály, zákony pro kněze a levity = členové kmene Lévi, předurčení ke kněžské službě), mj. obsahuje sentenci "Budeš milovat bližního svého jako sebe samého."
Numeri (Izraelité na Sinajské poušti - cesta ke hranicím Palestiny (38 let a 5 měsíců) do stepí naproti Jerichu - určení Jozua za Mojžíšova nástupce).
Deuteronomium (řeči Mojžíšovy, vysvětlení smyslu exodu, událostí na Sinaji - zákoník - Mojžíšova smrt na hoře Nebó)

Mojžíš - hebr. Móšé - "vytažený z vody", židovské dítě zachráněné faraonovou dcerou, jež mu dala vzdělání, nepochopen svým lidem odešel do mídjánské země, při pasení ovcí zjevení Hospodina v planoucím trnitém keři, který jej poslat osvobodit svůj lid = exodus = cesta přes Rudé (Rákosové) moře, Sinaj - Desatero (Dekalog, "deset slov") zapsáno na deskách Zákona, při sestoupení z hory našel lid, jak se klaní zlatému teleti, proto roztříštil desky a zlaté tele nechal rozdrtit na prach, pak s ním Bůh obnovil smlouvu a dal mu nové desky, další cesta - reptání, nářky, prohřešky vůči smlouvě, Mojžíš zemřel poté, co zahlédl zaslíbenou zemi.

Proroci - dějiny Izraele od Jozue, řeči a skutky proroků (Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a další proroci).
- dějiny: Kniha Jozue (dobytí Palestiny a Jericha), Knihy Samuelovy a Knihy královské (králové Saul, David a Šalamoun)
- proroci: historické události, život proroků, odpor proti útlaku, vize budoucnosti Izraele, předpověď příchodu Mesiáše (Spasitele)
- Kniha soudců - příběh o Samsonovi (boj s Filištínskými) a Dalile

Tzv. svaté spisy
- básnické knihy: Žalmy (150 chvalozpěvů na boha - autor David?), Jób (příběh nespravedlivě trpícího muže, i přes utrpení je jeho víra pevná, úvaha o smyslu života), Přísloví (výklad židovské morálky a víry, autor - Šalamoun?), Píseň písní - Píseň Šalamounova, milostná až erotická lyrika, oslava ženské krásy, Kazatel - Šalamounovy úvahy o marnosti života a člověka, o pomíjivosti.
- dějiny: Knihy letopisů - historie rodu Abrahámova, Davidova apod., vláda Davida, Šalamouna a judských králů po babylonské zajetí (přelom 7. a 6. stol. př.n.l.), Kniha Ester, Ezdráš - Nehemiáš - konec babylonského zajetí, návrat do Palestiny, obnova Izraele, osídlení Jeruzaléma.
- Daniel - mystická zjevení - tzv. apokalypsy (objevují se znovu v poslední části NZ - Apokalypse sv. Jana), Daniel = vykladač snů a vidění (sv. Josef v Egyptě), v babylonském zajetí, vlivný, žárliví velmoži jej hodili do jámy lvové, ale nic se mu nestalo.

STRUKTURA A OBSAH NOVÉHO ZÁKONA:

Nový zákon (NZ)

 • řecky, 1. stol. n. l.
 • křesťanská část bible, vznik na základě aramejsko-židovské tradice, 27 knih
 • život Ježíše Krista a dějiny prvních křesťanských obcí ve východním Středomoří
 • kanonizace textu ve 2. - 4. stol. n. l.
 • snaha o postižení života v jeho podstatě, obecnosti, ne jako jedinečný konkrétní jev

Čtyři evangelia
- sv. Matouš, sv. Marek, sv. Lukáš - zachycení života Ježíše Krista
- sv. Jan - zdůraznění Ježíšova božství
- vyprávění o Kristově životě a jeho učení
- obsahují také různá podobenství nesoucí ponaučení - např. o marnotratném synovi, o boháči a Lazarovi, o rozsévači, o pleveli mezi pšenicí apod.

Skutky apoštolů
- apoštolové = Kristovi souputníci, vybraní šiřitelé křesťanské víry
- apoštol Petr šíří křesťanství mezi Židy, apoštol Pavel mezi pohany
- zobrazení proměny křesťanského náboženství z náboženské sekty na univerzální náboženství

21 epištol
- listy apoštolů věřícím (Pavel, Jakub, Petr, Jan a Juda)
- mají formu kázání a rozpravy
- např. List Římanům, List Efezským, první a druhý list Korintským apod.

Zjevení sv. Jana (Apokalypsa)
- polomytický spis o konci světa a posledním soudu
- zkáza světa, příchod Krista doprovázený různými symbolickými úkony (sedm andělů, lámání sedmi pečetí, jezdci apokalypsy, boj s drakem atd.)

Další texty biblického charakteru, avšak nekanonické (tj. neuznané církví za součást bible; též deuterokanonické):
apokryfy - tzv. skryté, utajené spisy; nepravý, nepůvodní, podvržený spis
- apokryfy k SZ např. zjevení Adamovo, Věštby sibyllinské, Judit (odvážná dívka, která zachránila Židy před králem Holofernem) atd.
- apokryfy k NZ např. evangelium sv. Nikodéma (sestoupení Ježíše Krista do pekel, zmínka o sv. Grálu - poháru s Kristovou krví), Život sv. Josefa, Zjevení sv. Petra, Pavla, Tomáše, Štěpána atd.

Recepce biblických textů, reflexe počátků křesťanství v literatuře:
Henryk Sienkiewicz - Quo vadis
Thomas Mann - Josef a bratři jeho
Nikos Kazantzakis - Kristus znovu ukřižovaný (=> film Martin Scorsese - Poslední pokušení Ježíše Krista; Kristus zachycen jako pochybující a hřešící člověk)
Michail Bulgakov - Mistr a Markétka (též jako divadelní hra)
Andrew Lloyd Weber a Tim Rice - Jesus Christ Superstar (muzikál)

FILMY:

Franco Zeffirelli - Ježíš Nazaretský
Mel Gibson - Ukřižování Krista
Monty Python - Život Briana (parodický příběh na motivy evangelia)

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Petkuskaa, 15.04.2005

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Bible (3)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)