ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

­­­­

Bible (3)


STRUKTURA A OBSAH STARÉHO ZÁKONA:

Starý zákon (SZ)

 • hebrejsky (malá část aramejsky - jazyk Perské říše)
 • vznik v 1. tis. př. n. l.
 • soubor židovských textů - základ židovského náboženství (hebrejská bible) - původně 24 knih
 • texty mají základ v ÚLS, postupné přepisování a uspořádávání, soubor knih kanonizován (kánon - pravidlo) - text se nemění - kanonická podoba je normou
 • pro Hebrejce představuje SZ předpisy víry a morálky
 • křesťanství převzalo SZ do své bible (SZ uznaný katolickou církví má 46 knih) a doplnilo jej o další části (Nový zákon)

Pět knih Mojžíšových (hebrejsky Tóra, řecky Pentateuch) - vznik světa - mýty, dějiny Židů a jejich zákony.
Genesis (stvoření světa - Adam a Eva - Kain a Ábel - potopa, Noe - babylonská věž - Abrahám, nejslavnější z Noemových potomků, zakladatel národa Hebrejů, vyvedl Židy z Mezopotámie do Palestiny - boží zkouška (Abraham má obětovat syna Izáka místo berana) - Izákův syn Jákob připravil staršího Ezaua o prvorozenectví a stal se božím vyvolencem jménem Izrael - Jákobův syn Josef prodán bratry do egyptského otroctví (významnné postavení, věštec a vykladač snů) - hlad v Kanaánu, Josefovi bratři do Egypta, usadili se tu a založili jednotlivé hebrejské kmeny - otroctví - vysvobození, Mojžíš)
Exodus (13. stol. př. n. l. - narození a život Mojžíše - s Hospodinovou pomocí vyvedl Izraelity přes Rudé moře - Sinajská poušť, záchrana před hladem, mana - hora Sinaj, uzavření smlouvy s bohem, Desatero (soubor obřadních pravidel a mravních přikázání).
Leviticus (kultovní předpisy a rituály, zákony pro kněze a levity = členové kmene Lévi, předurčení ke kněžské službě), mj. obsahuje sentenci "Budeš milovat bližního svého jako sebe samého."
Numeri (Izraelité na Sinajské poušti - cesta ke hranicím Palestiny (38 let a 5 měsíců) do stepí naproti Jerichu - určení Jozua za Mojžíšova nástupce).
Deuteronomium (řeči Mojžíšovy, vysvětlení smyslu exodu, událostí na Sinaji - zákoník - Mojžíšova smrt na hoře Nebó)

Mojžíš - hebr. Móšé - "vytažený z vody", židovské dítě zachráněné faraonovou dcerou, jež mu dala vzdělání, nepochopen svým lidem odešel do mídjánské země, při pasení ovcí zjevení Hospodina v planoucím trnitém keři, který jej poslat osvobodit svůj lid = exodus = cesta přes Rudé (Rákosové) moře, Sinaj - Desatero (Dekalog, "deset slov") zapsáno na deskách Zákona, při sestoupení z hory našel lid, jak se klaní zlatému teleti, proto roztříštil desky a zlaté tele nechal rozdrtit na prach, pak s ním Bůh obnovil smlouvu a dal mu nové desky, další cesta - reptání, nářky, prohřešky vůči smlouvě, Mojžíš zemřel poté, co zahlédl zaslíbenou zemi.

Proroci - dějiny Izraele od Jozue, řeči a skutky proroků (Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a další proroci).
- dějiny: Kniha Jozue (dobytí Palestiny a Jericha), Knihy Samuelovy a Knihy královské (králové Saul, David a Šalamoun)
- proroci: historické události, život proroků, odpor proti útlaku, vize budoucnosti Izraele, předpověď příchodu Mesiáše (Spasitele)
- Kniha soudců - příběh o Samsonovi (boj s Filištínskými) a Dalile

Tzv. svaté spisy
- básnické knihy: Žalmy (150 chvalozpěvů na boha - autor David?), Jób (příběh nespravedlivě trpícího muže, i přes utrpení je jeho víra pevná, úvaha o smyslu života), Přísloví (výklad židovské morálky a víry, autor - Šalamoun?), Píseň písní - Píseň Šalamounova, milostná až erotická lyrika, oslava ženské krásy, Kazatel - Šalamounovy úvahy o marnosti života a člověka, o pomíjivosti.
- dějiny: Knihy letopisů - historie rodu Abrahámova, Davidova apod., vláda Davida, Šalamouna a judských králů po babylonské zajetí (přelom 7. a 6. stol. př.n.l.), Kniha Ester, Ezdráš - Nehemiáš - konec babylonského zajetí, návrat do Palestiny, obnova Izraele, osídlení Jeruzaléma.
- Daniel - mystická zjevení - tzv. apokalypsy (objevují se znovu v poslední části NZ - Apokalypse sv. Jana), Daniel = vykladač snů a vidění (sv. Josef v Egyptě), v babylonském zajetí, vlivný, žárliví velmoži jej hodili do jámy lvové, ale nic se mu nestalo.

STRUKTURA A OBSAH NOVÉHO ZÁKONA:

Nový zákon (NZ)

 • řecky, 1. stol. n. l.
 • křesťanská část bible, vznik na základě aramejsko-židovské tradice, 27 knih
 • život Ježíše Krista a dějiny prvních křesťanských obcí ve východním Středomoří
 • kanonizace textu ve 2. - 4. stol. n. l.
 • snaha o postižení života v jeho podstatě, obecnosti, ne jako jedinečný konkrétní jev

Čtyři evangelia
- sv. Matouš, sv. Marek, sv. Lukáš - zachycení života Ježíše Krista
- sv. Jan - zdůraznění Ježíšova božství
- vyprávění o Kristově životě a jeho učení
- obsahují také různá podobenství nesoucí ponaučení - např. o marnotratném synovi, o boháči a Lazarovi, o rozsévači, o pleveli mezi pšenicí apod.

Skutky apoštolů
- apoštolové = Kristovi souputníci, vybraní šiřitelé křesťanské víry
- apoštol Petr šíří křesťanství mezi Židy, apoštol Pavel mezi pohany
- zobrazení proměny křesťanského náboženství z náboženské sekty na univerzální náboženství

21 epištol
- listy apoštolů věřícím (Pavel, Jakub, Petr, Jan a Juda)
- mají formu kázání a rozpravy
- např. List Římanům, List Efezským, první a druhý list Korintským apod.

Zjevení sv. Jana (Apokalypsa)
- polomytický spis o konci světa a posledním soudu
- zkáza světa, příchod Krista doprovázený různými symbolickými úkony (sedm andělů, lámání sedmi pečetí, jezdci apokalypsy, boj s drakem atd.)

Další texty biblického charakteru, avšak nekanonické (tj. neuznané církví za součást bible; též deuterokanonické):
apokryfy - tzv. skryté, utajené spisy; nepravý, nepůvodní, podvržený spis
- apokryfy k SZ např. zjevení Adamovo, Věštby sibyllinské, Judit (odvážná dívka, která zachránila Židy před králem Holofernem) atd.
- apokryfy k NZ např. evangelium sv. Nikodéma (sestoupení Ježíše Krista do pekel, zmínka o sv. Grálu - poháru s Kristovou krví), Život sv. Josefa, Zjevení sv. Petra, Pavla, Tomáše, Štěpána atd.

Recepce biblických textů, reflexe počátků křesťanství v literatuře:
Henryk Sienkiewicz - Quo vadis
Thomas Mann - Josef a bratři jeho
Nikos Kazantzakis - Kristus znovu ukřižovaný (=> film Martin Scorsese - Poslední pokušení Ježíše Krista; Kristus zachycen jako pochybující a hřešící člověk)
Michail Bulgakov - Mistr a Markétka (též jako divadelní hra)
Andrew Lloyd Weber a Tim Rice - Jesus Christ Superstar (muzikál)

FILMY:

Franco Zeffirelli - Ježíš Nazaretský
Mel Gibson - Ukřižování Krista
Monty Python - Život Briana (parodický příběh na motivy evangelia)

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Petkuskaa, 15.04.2005

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Bible (3)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­