ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

­­­­

Bible (10)

Bible je nejrozšířenější a nejčtenější knihou v dějinách lidstva. Ať už jde o filosofii, literaturu, výtvarné umění, právo, etiku či politiku, naše civilizace dosud zjevně či skrytě čerpá z biblického poselství. Znát postavy, příběhy a výroky této knihy knih patří k základům vzdělanosti každého člověka.

KULTURNÍ A LITERÁRNĚHISTORICKÝ KONTEXT:

Zaražení k uměleckému směru s příklady

Bibli nelze řadit k uměleckým směrům, protože byla napsána už v 1. století př.n.l. Řadí se mezi náboženská díla. Dá se svým obsahem přirovnat ke kronice.

Zařazení do literárního kontextu (celosvětového, evropského...)

Bible se řadí k náboženským dílům. Část Genesis je posvátnou knihou křesťanství i judaismu, jež jsou rozšířeny po celém světě, takže můžeme říct, že Bible je dílo celosvětové.

Postoj ke skutečnosti (nadsázka, ironie, satira...)

Neznámý autor měl ke skutečnosti normální postoj bez nadsázky či ironie.

Názorové, filozofické východisko díla

Část Genesis popisuje vznik světa a různé poučné příběhy. Autorovým přáním nejspíše bylo, aby se lidé z Bible poučili. Bible se stala posvátnou knihou a názory, které obsahuje, se staly náboženstvím. Bible ovlivnila způsob myšlení i života lidí. Také díky Bibli vznikla různá přísloví a přirovnání: "(To je) hotová Sodoma a Gomora."; "Stojí jako solný sloup." atd.

Inspirace, vzor v jiném díle, popřípadě cizí vliv

Autor Bible se takřka neměl čím inspirovat, protože moc podobných děl na světě ještě nebylo. Naopak Bible poté byla sama inspirací mnoha národních literatur.

DRUHOVÁ CHARAKTERISTIKA:

Literární forma

Próza

Literární druh

Epika

Literární žánr

Žánr se nedá přímo určit, ale Bible by se dala přirovnat ke kronice, protože popisuje historii a různé historické příběhy. Nevíme však, zda jsou pravdivé.

CHARAKTERISTIKA Z HLEDISKA AUTORSKÉHO:

Autor není znám, takže dílo nemůžeme zařadit do jeho kontextu a nemůžeme popsat jeho styl a rysy. Bible je dílo objektivní a autor sem přímo nevkládá své názory, ale z toho, co píše, vyplývají. Vztah k tématu měl určitě kladný, protože jinak by neměl důvod Bibli napsat.

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:

Jaká podoba (jaké podoby) národního jazyka jsou použity a proč?

Bible (Starý zákon) byla původně napsaná hebrejštinou a aramejštinou. Byla přeložena do mnoha světových jazyků. Do češtiny ji přeložili Cyril a Metoděj v 9. století. Jazyk je použit spisovný, ač zastaralý a knižní. Vyskytují se zde historismy a archaismy.

Autorská řeč, řeč postav (obecná čeština, nářečí, slang...)

Autor i postavy mluví velmi zastaralým a knižním jazykem. Je to tím, že je Bible tak stará. Ale existují různé přepisy upravené tak, aby jim dobře rozuměly například i děti.

Umělecké prostředky - figury a tropy

V době, kdy Bible vznikala, nebyly umělecké prostředky známy a neměly žádná pravidla. Autor je ale dokázal použít.

Inverze: "Nad zemí pod nebeskou oblohou ať létají ptáci!"
Přací věty: "Ať je světlo!"

Dílo neobsahuje moc složité věty a souvětí. Věty jsou spíše jednoduché.

Prostředky ironie a satiry

Nevyskytují se.

EPIKA A DRAMA:

Dějová stavba díla

Bible obsahuje Starý a Nový zákon. Nový zákon je rozdělen na 4 evangelia (Matouš, Marek, Lukáš, Jan), Skutky apoštolů, Epištoly a zjevení Janovo. Starý zákon obsahuje nejstarších Pět knih Mojžíšovým (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium), Knihy proroků a další tzv. svaté spisy. Genesis je rozdělen do 50 kratších úseků či kapitol.

Osobní zkušenost autora

Jelikož je autor neznámý, nevíme, zda čerpal ze svých osobní zkušeností nebo si příběh vymyslel.

Prostředí, prostor děje

Děj se odehrává přibližně v oblasti dnešního Izraele.

Postavy, charakteristika, stylizace

Adam - první člověk a muž na světě, byl stvořen Bohem
Eva - první žena na světě, Bůh ji stvořil z Adamova žebra; ochutnala jablko ze stromu moudrosti
Kain - starší syn Adama a Evy; byl zemědělcem a potom, co Bůh přijal oběť jeho mladšího bratra, tak svého bratra zabil; byl lstivý a závistivý a nedokázal uznat porážku
Ábel - Kainův mladší bratr, pastevec; byl Kainem zabit
Noe - poctivý člověk, kterému dal Bůh právo přežít potopu a zároveň ho pověřil úkolem zachránit všechny druhy živočichů
Lot - poslední slušný člověk v Sodomě

VZTAH DÍLA K SOUČASNOSTI, AKTUÁLNOST VYZNĚNÍ DÍLA:

Bible je stálé velmi populární. Starý zákon je posvátný pro křesťanství i judaismus. Bible byla inspirací pro mnoho národních literatur, přinesla nám různá poučení a určila pravidla. Bible nám pomohla odlišit dobro od zla a určila nám pravidla, jak být slušný a poctivý člověk. Bible zcela změnila chování a přemýšlení lidí v době, kdy vznikla.

PŮSOBENÍ NA ČTENÁŘE, SUBJEKTIVNÍ DOJEM:

Bible se čte velmi dobře, neboť je převážně psána jednoduchými větami. Jediné části, kde jsem se ztrácela, byli složité výčty rodokmenů. Jinak je děj zajímavý a poutavý a líbily se mi jednotlivé příběhy. Nejvíce asi příběh o potopě a Noemově arše.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: nyna98, 25.11.2013

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Bible (10)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)