ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

   
­­­­

Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)

Epické básně této zůstala nám jen poslední třetina, jíž zachovalé listy Ruk. Král. počínají. Událosť, k níž báseň tato se vztahuje, jesť následující: Boleslav II. Pobožný († r. 999) zůstavil tři syny: Boleslava, Jaromíra a Oldřicha. Na trůn dosedl po něm Boleslav III. Ryšavý, podlý nekázanec, před nímž bratří jeho Jaromír a Oldřich museli prchnouti. I utekli k vévodovi Bavorskému, k potomnímu císaři Jindřichu II. S nesmírnou rychlostí klesala říše česká pod nehodným knížetem tímto, a stalo se tudíž, že vévoda polský, Boleslav Chrabrý, muž ducha podnikavého, do zemí českých vtrhl, a dobyv Krakova, netoliko nynější Halič, ale i Moravu a celé Slovensko v Uhrách do rukou svých dostal. I čekaltě jen příležitosti, jak by se Čech samých mohl zmocniti. Čechové, nemohouce ukrutné vlády Boleslava III. snésti, povolali na trůn Vladivoje, bratra Boleslava Chrabrého. Boleslav III. utekl do východních Frank k markraběti Jindřichovi čili Hezilovi, který ho dal zatknouti a do vězení zavésti. Avšak Vladivoj panoval jen několik měsíců. Umřel na počátku r. 1003. Po jeho smrti povolán na trůn Jaromír, kterýžto, vrátiv se s bratrem svým Oldřichem z Němec, přijat jesť od lidu se všeobecným plesánim. Mezitím ale pustil markrabě Jindřich Boleslava III. z vězení. Tento utekl se k nejmocnějšímu nepříteli svému, Boleslavovi Chrabrému, který jej mocí válečnou zase uvedl do Prahy. Jaromír musel po druhé vlasť opustiti a ucházeti se o pohostinství u Jindřicha II. Avšak sotva že Boleslav III. vlády se zmocnil, počal znova páchati ukrutenství, tak že Čechové opět se vzbouřili a samého Boleslava Chrabrého povolali, kterýžto Boleslava III. oslepil a do vězení poslal, kdež později zemřel; sám pak přišed do Prahy, uvázal se v české knížectví. Brzo však upadli Polané pro násilí, kterého se dopouštěli, v nenávisť Čechů tak, že tito čekali příhodné doby, jak by se jich mohli zprostiti. Když tedy císař německý, Jindřich II., protože Boleslav Chrabrý Čechy od něho v léno přijmouti nechtěl, proti němu do Čech vtrhl, a Jaromír a Oldřich jej provázeli, národ celý k nim se klonil. Praha mužnému Oldřichovi otevřena, Polané vyhnáni a Jaromír dosazen podruhé na stolec knížecí. To stalo se na počátku měsíce září r. 1004. (Palacký, Dějiny I. 1, 282.; Zap, Česk.-Mor. Kron. I. 271.) Tuto tedy porážku Boleslava Chrabrého a vypuzení Poláků z Prahy slaví naše báseň, kterážto zajisté ne dlouho po události samé složena jesť. Verš jesť desítislabičný.

(poznámka od profesora Josefa Kořínka)

- - - - sě v črn les
tamo, kam(o) sě vladyky sněchu,
sedm sich vladyk s udatnými sbory.
Výhoň Dub tamo s niem snahú chváta
se vsiú chasú svojú temnem nočniem.
Sie chasa mu bieše na sto chlapóv,
vsěch sto jmieše v nožnách břietné meče,
k mečém vsěch sto jmieše mocná paže,
k Výhoňu v útrobách statnú vieru.

Dostúpichu mýta středem lesa,
podachu si kolem pravě rucě,
tichými slovesy hovořili.

Noc sě přěvalíše přěs pól noci,
pokročíše k jutru šedošeru.
Ajta! vece Výhoň knězu Oldře:
"Hoj, poslyš ty veleslavný kněže!
Bóh ti bujarosť da u vsie údy,
Bóh ti da věhlasy v bujnú hlavu;
ty ny vedi proti zlým Polanóm!
Po tvém slově pójdem v pravo, v levo,
buď v před, buď v zad, u vsie pótky luté;
vzhoru, vzmužte chrabrosť bujných srdec!"

Ajta! kněz vzě prapor v mocnú ruku:
"Za mnú, za mnú chrabro na Polany,
na Polany, vrahy našich zemí!"

Hrnúše sě za niem osm vladyk,
s vladykami třie sta pól sta vojnóv,
vojnóv přeudatných, tamo kde bě
mnostvie Polan rozvaleno ve sně.

Na vrsě, kde stáchu po kraj lesa:
aj, vsia Praha mlčie v jutřniem spání,
Vltava sě kúřie v raniej pářě,
za Prahú sě promodrujú vrsi,
za vrchy vzchod šedý projasňuje.

S hory dolóv. Ticho vsie tichúnko;
v tichej Praze chytro pokrychu sě,
oružie vsie krzny zahalichu.

Ide pastucha po šerém jutřě,
hlása bránu otvořiti vzhoru.
Slyše stráže volánie pastušino,
otvoři mu bránu přes Vltavu.

Vznide pastýř na most, hlasno trúbi;
vzkoči kněz na most, sedm vladyk za niem;
prokní cvála se vsěm se svým ludem.

Udeřichu rány bubny hromné,
vyrazichu zvuky trúby hlučné,
chorúhvi tu sbory na most vrazia,
ves most otřásá sě pod jich davem.

Strach udeři u vsie u Polany.
Aj, Polané oružie chvátajú,
aj, vladyky sěčné rány sěkú.

Polané tu skáčú sěmo tamo,
davem trčiú ku bráně přiekopy,
dále, dále před udatnú sěčú.

Aj, vícestvie jesti bohem dáno.
Vstane jedno slunce po vsiem nebi,
vstane Jaromír nad vsiú zemiú opět.

Roznosi sě radosť po vsiej Praze,
roznosi sě radosť kolkol Prahy,
rozlétnu sě radosť po vsiej zemi,
po vsiej zemi od radostnej Prahy.


Báseň Oldřich i Boleslav do novodobé češtiny přebásnil Kamil Bednář:

...do černého lesa
v místa, kde se vladykové sešli,
sedm vladyků se svými sbory.
Tam s ním Vyhoň Dub dychtivě spěchal
se vší hotovostí svou tmou noční.
A ta hotovost sto mužů měla,
všech sto mělo v pochvách břitké meče,
k mečům všech sto mělo silné paže
a důvěru pevnou ve Vyhoně.

Došli na mýtinu vprostřed lesa,
podali si kolem pravé ruce
a tichými slovy promlouvali.

Noc se převalila přes svou půli,
pokročila šedavému jitru.
Tu děl Vyhoň knížeti Oldřichovi:
"Hoj, slyš, ty nanejvýš slavný kníže,
Bůh ti bojovnost vlil do všech údů,
Bůh ti rozvahu dal v smělou hlavu –
ty nám proti Polanům buď vůdcem!
Na tvé slovo půjdem vpravo vlevo,
vpřed či nazpět ve všech krutých srážkách.
Vzhůru! vzbuďte chrabrost v mužných srdcích!"

Aj, vzal kníže prapor mocnou rukou:
"Za mnou, za mnou, chrabře na Polany,
na Polany, zhoubce našich zemí!"

Za ním osm vladyků se hnalo
a s vladyky tři a půl sta mužů,
mužů přeudatných tam se hnalo,
kde Polané v snách se obraceli.

Na vrchu, kde stanuli kraj lesa,
aj, hle, Praha mlčí v jitřním spánku,
Vltava se kouří v ranní páře,
v dálce promodrávají se vrchy,
za vrchy se šedý východ jasní.

Z hory dolů! tiše, přetichounce!
V tiché Praze rozvážně se skryli,
všechny zbraně krzny zahalili.

I šel pastýř za šerého rána,
vzkřik, ať bránu otevřou mu vzhůru;
hlas pastýřův stráže uslyšely,
otevřely bránu na Vltavu.

Vstoupil pastýř na most, hlučně trou bil,
vskočil kníže na most, za ním sedm
vladyků cválalo se svým lidem.

Udeřily rány v bubny hřmící,
vyrazily zvuky z trub hlučících,
s korouhvemi houfy na most vnikly,
most se otřásal pod jejich množstvím.

Strach udeřil na Polany všechny.
Aj, Polané zbraně popadají,
aj, v seřči je vladykové kosí.

Sem a tam Polané pobíhají,
v davu k bráně příkopu se ženou
dál a dále před udatnou sečí.

Aj, vítězství bylo bohem dáno!
Vzplane jedno slunce po všem nebi,
vstane Jaromír nad vší zemí opět!

Roznesla se radost celou Prahou,
roznesla se radost vůkol Prahy,
rozlétla se radost celou zemí,
celou zemí od radostné Prahy.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 05.12.2012

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k úryvku
neznámý autor - Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)