ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

­­­­

Bible (9)

- písmo svaté Starého a Nového zákona

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Podle ekumenického vydání z roku 1985 vydala Česká biblická společnost v Praze v roce 1991. Počet stran: 287.

O BIBLI:

Bible neboli Písmo svaté je nejrozšířenější světové literární dílo, které vedle svého náboženského obsahu má značný obecně kulturní, literární a jazykový význam. Tvoří ji Starý a Nový zákon. Byla přeložena do cirka 2000 jazyků. Nejstarší překlad je do řečtiny, zvaný Septuaginta. Biblické náměty se staly trvalou inspirací pro všechny druhy umění dodnes. Bible ovlivnila způsob myšlení i život lidí a ustanovila jejich měřítka hodnot. Je to zdroj inspirace a základ mnoha národních literatur.

STARÝ ZÁKON:

Vznikal od 10. do 2. století př.n.l. Tvoří ho 39 knih psaných hebrejským a aramejským jazykem. Základem je tóra - hebrejsky Pentateuch, jinak také Pět knih Mojžíšových:

  1. Genesis - vznik světa, Adam a Eva a jejich vyhnání z ráje, potopa světa, Abrahám, Izák, Jákob, ...)
  2. Exodus (život Mojžíše, vyvedení Izraelců z Egypta, hora Sinaj - Desatero, Kniha úmluvy, ...)
  3. Levicitus
  4. Numeri
  5. Deuteronomium (další zákony, tažení Izraelců od Sinaje k Palestině, ...)

A další knihy, například prorocké, Šalamouna, Jobova, Žalmy, Přísloví, ...

NOVÝ ZÁKON:

Byl sepsán apoštoly v 1.-2. století n.l. Napsán řecky, vypráví o učení a životě Ježíše Krista a je tvořen 27 knihami. Jádrem jsou 4 evangelia: Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo. Dále obsahuje apoštolské skutky a listy. K těmto církví kanonizovaným textům se řadí takzvané apokryfy ("skryté" knihy), které církev neuznala za právoplatnou součást Bible.

OBSAH VYBRANÝCH ČÁSTÍ:

Jobova kniha (Kniha Job)
Hlavní postavy: Job - dobrý člověk, oddaný Bohu; tři Jobovi přátelé
Obsah:
Job pocházel ze země Uz. Měl 7 synů a 3 dcery, velká stáda dobytka, ovcí, oslů, velbloudů, velký počet čeledi a velmi dobře se mu dařilo.
Byl věrný Bohu a ten jej za to miloval. Satan jej však nenáviděl a dělal spoustu věcí proto, aby tomu tak nebylo a Job se od Boha odvrátil. Bůh Satanovi řekl, že může dělat vše na světě, ale nesmí ho zabít.
Nejprve mu Satan ukradl dobytek, pak zabil jeho děti a nakonec ne něj poslal strašlivou nemoc. Manželka mu poradila, ať se zlořečí Bohu, ale on se od něj přesto neodvrátil. Přišli ho navštívit tři přátelé a radili mu a domlouvali. Job se ptal Boha v bolestech, proč ho trestá bez důvodu, protože se nijak neprovinil a žil spravedlivě. Hospodin mu jednou odpověděl, že jej neprávem obviňuje, jelikož je stvořitelem světa, který ho obklopuje. Job se mu omluvil za to, že mluvil tak lehkovážně a ničemu nerozuměl. Pochopil, že Bůh není nepřítelem lidí, ale pouze jim pomáhá. Hospodin mu díky jeho víře vrátil dvojnásobek toho, co mu vzal Satan a uzdravil ho.

Lukášovo evangelium
Hlavní postavy: Ježíš - Boží syn, šířil křesťanství, milosrdný, poctivý, pomáhal lidem; Jidáš - zradil Ježíše, následně toho litoval, a tak se oběsil; Marie - panna, matka Ježíše - vstoupil do ní Duch svatý, hodná, milá, obětavá
Obsah:
Autorem je zřejmě Lukáš, pravděpodobně lékař pocházející ze syrské Antiochie. Jediné evangelium, které má pokračování - skutky apoštolů. Sepsal ho v Římě nebo Řecku asi v letech 70-80 n.l. Je možno říci, že je nejpodrobnější. Popisuje totiž celý život Ježíše - od Mariina neposkvrněného početí až k jeho smrti, více popisuje i jeho prorockou kazatelskou činnost. Bývá obecně charakterizováno jako evangelium Spasitele a milosrdenství, ale také evangeliem žen. Silně zdůrazňuje vzkříšení Krista. Autor jasně naznačuje, že před boží soud patří celý člověk, tedy i jeho tělesná a duševní stránka. Evangelium je obohaceno o řadu vyprávění.
Nejprve se dozvídáme o narození Jana Křtitele, syna Alžběty a kněze Zachariáše, který později provede křest Ježíše v řece Jordán. Potom sestoupil archanděl Gabriel k panně Marii, když byla Alžběta v 6. měsíci a zvěstoval, že do ní sestoupí Duch svatý a že porodí Ježíše, Božího syna.
Poté je zde dojemný příběh Ježíšova narození. Je významné, že člověk velmi důležitý pro lidstvo se narodil ve chlévě a v obyčejné rodině. Což je zvlášť pro dnešní materialistický svět důležité. Proto bychom měli posuzovat ostatní podle skutků a vlastností a ne podle majetku.
Dále popisuje, že Ježíš byl učenlivý a zvídavý už jako dítě. Kolem 30 let se dal pokřtít a po těžké zkoušce získal moc činit zázraky a uzdravovat a léčit malomocné, ochrnuté a nevyléčitelné nemoci.
Jednoho dne si ze svých učedníků vyvolil 12 a nazval je apoštoly. Jejich úkolem bylo šířit Kristovo učení a víry mezi lidmi. Ježíše doprovázely i ženy, mezi nimi i Máří Magdaléna, jejíž postavení je dodnes zkoumáno. Prý byla vzdělaná a byla z bohaté rodiny. S Ježíšem je spojovala nejen víra v Boha, ale údajně i partnerský vztah, ze kterého se možná narodily i děti. Toto se církev údajně snaží utajit.
Velekněží se ho rozhodli zbavit, a proto se dohodnou s jeho učedníkem Jidášem a ten jim ho za 30 stříbrných udá. Při poslední večeři svým učedníkům umyje nohy a řekne, že ho Jidáš zradí. Poté je zajat, obviněn a odsouzen k smrti ukřižováním. Potom co Jidáš viděl, co provedl, zabil se. Po ukřižování roku 30 n.l. Ježíše Josef z Arimatie zabalil do bílého plátna a vložil do hrobu ve skále. Za 3 dny však vstane z mrtvých a zjeví se svým učedníkům a přikáže, aby křtili ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého.
Apoštol Petr se stal vůdcem těch, co šířili křesťanství a Ježíšovo učení tak bylo dokončeno a on vstoupil do nebes.

VLASTNÍ NÁZOR:

Četba Bible mě překvapila, jelikož jsem to čekala horší. Celkově jsem měla nakonec z knihy dobrý dojem, až na některé části nebo slova, kterým jsem neporozuměla.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: NiccolletteF, 06.05.2011

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Bible (9)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­