ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

   
­­­­

Bible (9)

- písmo svaté Starého a Nového zákona

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Podle ekumenického vydání z roku 1985 vydala Česká biblická společnost v Praze v roce 1991. Počet stran: 287.

O BIBLI:

Bible neboli Písmo svaté je nejrozšířenější světové literární dílo, které vedle svého náboženského obsahu má značný obecně kulturní, literární a jazykový význam. Tvoří ji Starý a Nový zákon. Byla přeložena do cirka 2000 jazyků. Nejstarší překlad je do řečtiny, zvaný Septuaginta. Biblické náměty se staly trvalou inspirací pro všechny druhy umění dodnes. Bible ovlivnila způsob myšlení i život lidí a ustanovila jejich měřítka hodnot. Je to zdroj inspirace a základ mnoha národních literatur.

STARÝ ZÁKON:

Vznikal od 10. do 2. století př.n.l. Tvoří ho 39 knih psaných hebrejským a aramejským jazykem. Základem je tóra - hebrejsky Pentateuch, jinak také Pět knih Mojžíšových:

  1. Genesis - vznik světa, Adam a Eva a jejich vyhnání z ráje, potopa světa, Abrahám, Izák, Jákob, ...)
  2. Exodus (život Mojžíše, vyvedení Izraelců z Egypta, hora Sinaj - Desatero, Kniha úmluvy, ...)
  3. Levicitus
  4. Numeri
  5. Deuteronomium (další zákony, tažení Izraelců od Sinaje k Palestině, ...)

A další knihy, například prorocké, Šalamouna, Jobova, Žalmy, Přísloví, ...

NOVÝ ZÁKON:

Byl sepsán apoštoly v 1.-2. století n.l. Napsán řecky, vypráví o učení a životě Ježíše Krista a je tvořen 27 knihami. Jádrem jsou 4 evangelia: Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo. Dále obsahuje apoštolské skutky a listy. K těmto církví kanonizovaným textům se řadí takzvané apokryfy ("skryté" knihy), které církev neuznala za právoplatnou součást Bible.

OBSAH VYBRANÝCH ČÁSTÍ:

Jobova kniha (Kniha Job)
Hlavní postavy: Job - dobrý člověk, oddaný Bohu; tři Jobovi přátelé
Obsah:
Job pocházel ze země Uz. Měl 7 synů a 3 dcery, velká stáda dobytka, ovcí, oslů, velbloudů, velký počet čeledi a velmi dobře se mu dařilo.
Byl věrný Bohu a ten jej za to miloval. Satan jej však nenáviděl a dělal spoustu věcí proto, aby tomu tak nebylo a Job se od Boha odvrátil. Bůh Satanovi řekl, že může dělat vše na světě, ale nesmí ho zabít.
Nejprve mu Satan ukradl dobytek, pak zabil jeho děti a nakonec ne něj poslal strašlivou nemoc. Manželka mu poradila, ať se zlořečí Bohu, ale on se od něj přesto neodvrátil. Přišli ho navštívit tři přátelé a radili mu a domlouvali. Job se ptal Boha v bolestech, proč ho trestá bez důvodu, protože se nijak neprovinil a žil spravedlivě. Hospodin mu jednou odpověděl, že jej neprávem obviňuje, jelikož je stvořitelem světa, který ho obklopuje. Job se mu omluvil za to, že mluvil tak lehkovážně a ničemu nerozuměl. Pochopil, že Bůh není nepřítelem lidí, ale pouze jim pomáhá. Hospodin mu díky jeho víře vrátil dvojnásobek toho, co mu vzal Satan a uzdravil ho.

Lukášovo evangelium
Hlavní postavy: Ježíš - Boží syn, šířil křesťanství, milosrdný, poctivý, pomáhal lidem; Jidáš - zradil Ježíše, následně toho litoval, a tak se oběsil; Marie - panna, matka Ježíše - vstoupil do ní Duch svatý, hodná, milá, obětavá
Obsah:
Autorem je zřejmě Lukáš, pravděpodobně lékař pocházející ze syrské Antiochie. Jediné evangelium, které má pokračování - skutky apoštolů. Sepsal ho v Římě nebo Řecku asi v letech 70-80 n.l. Je možno říci, že je nejpodrobnější. Popisuje totiž celý život Ježíše - od Mariina neposkvrněného početí až k jeho smrti, více popisuje i jeho prorockou kazatelskou činnost. Bývá obecně charakterizováno jako evangelium Spasitele a milosrdenství, ale také evangeliem žen. Silně zdůrazňuje vzkříšení Krista. Autor jasně naznačuje, že před boží soud patří celý člověk, tedy i jeho tělesná a duševní stránka. Evangelium je obohaceno o řadu vyprávění.
Nejprve se dozvídáme o narození Jana Křtitele, syna Alžběty a kněze Zachariáše, který později provede křest Ježíše v řece Jordán. Potom sestoupil archanděl Gabriel k panně Marii, když byla Alžběta v 6. měsíci a zvěstoval, že do ní sestoupí Duch svatý a že porodí Ježíše, Božího syna.
Poté je zde dojemný příběh Ježíšova narození. Je významné, že člověk velmi důležitý pro lidstvo se narodil ve chlévě a v obyčejné rodině. Což je zvlášť pro dnešní materialistický svět důležité. Proto bychom měli posuzovat ostatní podle skutků a vlastností a ne podle majetku.
Dále popisuje, že Ježíš byl učenlivý a zvídavý už jako dítě. Kolem 30 let se dal pokřtít a po těžké zkoušce získal moc činit zázraky a uzdravovat a léčit malomocné, ochrnuté a nevyléčitelné nemoci.
Jednoho dne si ze svých učedníků vyvolil 12 a nazval je apoštoly. Jejich úkolem bylo šířit Kristovo učení a víry mezi lidmi. Ježíše doprovázely i ženy, mezi nimi i Máří Magdaléna, jejíž postavení je dodnes zkoumáno. Prý byla vzdělaná a byla z bohaté rodiny. S Ježíšem je spojovala nejen víra v Boha, ale údajně i partnerský vztah, ze kterého se možná narodily i děti. Toto se církev údajně snaží utajit.
Velekněží se ho rozhodli zbavit, a proto se dohodnou s jeho učedníkem Jidášem a ten jim ho za 30 stříbrných udá. Při poslední večeři svým učedníkům umyje nohy a řekne, že ho Jidáš zradí. Poté je zajat, obviněn a odsouzen k smrti ukřižováním. Potom co Jidáš viděl, co provedl, zabil se. Po ukřižování roku 30 n.l. Ježíše Josef z Arimatie zabalil do bílého plátna a vložil do hrobu ve skále. Za 3 dny však vstane z mrtvých a zjeví se svým učedníkům a přikáže, aby křtili ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého.
Apoštol Petr se stal vůdcem těch, co šířili křesťanství a Ježíšovo učení tak bylo dokončeno a on vstoupil do nebes.

VLASTNÍ NÁZOR:

Četba Bible mě překvapila, jelikož jsem to čekala horší. Celkově jsem měla nakonec z knihy dobrý dojem, až na některé části nebo slova, kterým jsem neporozuměla.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: NiccolletteF, 06.05.2011

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Bible (9)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)