ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Erben Karel Jaromír (*07.11.1811 - †21.11.1870)

­­­­

Kytice (rozbor) (4)

Jediná sbírka básníka a vědce K.J.Erbena, jeden z klenotů literárního romantismu, patří mezi nejvlivnější knihy české literatury. Generacím čtenářů přináší neopakovatelné estetické a existenciální zážitky. Postupem let se ještě stupňuje náš obdiv k básnické dokonalosti autora.

I. Charakteristika

Jde o poezii, která vyjadřuje příběh. Psána ve verších.

Literární druh: lyrickoepické básně (vyjadřují děj, časovou souvislost)
Literární žánr: balady

II. Kompozice díla

Převažuje forma lidové balady, ale nalezneme ve sbírce také pohádku (Zlatý kolovrat), legendu (Záhořovo lože) a pověst (Věštkyně).

Jedná se o sbírku baladických básní, které na sebe nenavazují.

Balada: básnický literární žánr na pomezí lyriky, epiky a dramatu; má smutný až ponurý děj, líčený s citovým zaujetím; uplatněn dialog, který zaručuje rychlejší dějový spád; balada má tragické vyznění, často se v ní vyskytují nadpřirozené bytosti; tematicky zachycuje marný zápas člověka s přírodou či společností. Kromě Erbena psal balady např. také F.L.Čelakovský či Jan Neruda; sociální baladu psal Jiří Wolker.

III. Základní myšlenka, téma

Erben se zde zabývá otázkou lidských vztahů, ve kterých klade důraz na problém viny a trestu. Konflikty v lidském životě podle něj vznikají především narušením základních vztahů a zákonů mezi lidmi. Za každou vinu přichází - často nepřiměřený - trest (= fatalismus).

Události, které jsou námětem jednotlivých skladeb, jsou tragické. Velký důraz je kladen zvláště na vztah matky a dítěte (mateřská láska - Polednice aj., popřípadě nelásky Poklad, Dceřina kletba aj., matka jako symbol vlasti - úvodní báseň Kytice). Erben svaluje vinu na jedince, kteří se proti trestu bouří. Velkou roli hraje v básních příroda a nadpřirozeno. Pouze malá část básní obsahuje motiv nápravy provinění (např. Poklad).
Erben v celé sbírce nabízí obraz dávných lidových představ a lidového názoru na život; je zde patrný vliv bájí.

IV. Kontext autorovy tvorby

Karel Jaromír Erben byl básník, dramatik, sběratel lidové slovesnosti, představitel romantismu vycházejícího z folklóru a národních tradic.
Sbírka Kytice byla vydána v roce 1853, nejprve vyšlo 11 balad časopisecky.

Období romantismu: hrdinové se nechtějí podřídit zákonům; časté využití tajemných, osudových, někdy i mystických či hrůzných motivů; obdiv k přírodě (osamělé stromy a skály, tajemná jezera ad.)

V. Literárně historický kontext

Česká romantická literatura spadá časově do třetího období procesu národního obrození - zejména do tvorby příslušníků generace 30. let 19. století. V této etapě dochází ke sbližování literatury se životem a romantismus v ní postupně převládá. Určitě by zde měla zaznít jména jako Josef Kajetán Tyl - zdůrazňoval lásku k vlasti a národu, Karel Hynek Mácha - tematizoval ve svém díle světobol a rozervanost, popřípadě můžeme zmínit také Karla Sabinu a Josefa Václava Friče. Romantické tendence nalezneme také v tvorbě Boženy Němcové - idealizace vlastního dětství a mezilidských vztahů. Na pomezí romantismu a realistické literatury stojí satirická poezie Karla Havlíčka Borovského.

VI. Charakteristika postav

Hrdinové představují typy obecné, nejsou příliš konkretizováni - jsou ztělesněním lidských vlastností. Mezi postavami dominují ženy (matky, dcery), kterým autor projevil společenské uznání - dárkyně života. Postavy odmítají potrestání (kají se). Důvodem provinění může být závist (Kolovrat), chtíč po bohatství (Poklad), touha po budoucnosti (Štědrý večer), marnosti slov (Polednice), vražda (Holoubek) atd.

VII. Charakteristika jazyka

Velmi blízký lidovému, který je obohacen o metafory, personifikace a popisy, opakování výrazů (nech mne, nech mne zase jít atd.); úsporné sloky a výrazný rým.
Konkrétně ve Zlatém kolovratu využívá Erben archaismů a slov libozvučných i nelibozvučných k dotvoření síly básně i po fonetické stránce.
Balady mají rychlý spád, autor se zabývá pouze důležitými okamžiky děje.

VIII. Místo a doba děje

Děj je neurčitý, odehrává se většinou v domě (Vodník, Polednice) nebo v přírodě - rybník, les (Zlatý kolovrat).

IX. Vztah autora k dílu, hrdinovi, vypravěči

Autor je velký vlastenec, čemuž nasvědčuje sbírání lidové slovesnosti a což vyjadřuje např. v básních Věštkyně a Kytice.

X. Atmosféra

Básně jsou tragické a depresivní. Kladou důraz na lidskou psychiku - autor používá silné dramatické prvky, opakování výrazů, gradace...

XI. Slohový postup + funkční styl

Popisný postup uměleckého stylu.

XII. Role díla kdysi a dnes

Již v době svého vzniku byla Erbenova Kytice přijata velmi příznivě, protože v ní čtenáři viděli ztvárnění lidové moudrosti a tradic.

Dílo ovlivnilo velké množství Erbenových následovníků - stalo se inspirací pro básníky (Nerudu, Vrchlického, Bezruče, Wolkera), výtvarníky (Aleš, Mánes) a hudební skladatele.

V roce 2006 vydalo nakladatelství Garamond knihu Kytice - komiks, v níž deset kreslířů a ilustrátorů ztvárnilo Erbenovy balady.

Kytice byla také přepracována v parodickou inscenaci divadla Semafor a v roce 2000 byl natočen film Kytice režiséra F.A.Brabce.

Sbírka je jednou z nejčtenějších knih dodnes. Balady se objevují v čítankách a učebnicích literatury už od základních škol.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Verča13, 02.02.2012

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Boháč a chudák (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice), Dceřina kletba (Kytice) (2), Dceřina kletba (Kytice) (3)
-Dobře tak, že je smrt na světě (Pohádky)
-Holoubek (Kytice), Holoubek (Kytice) (2), Holoubek (Kytice) (3)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kytice, Kytice (2), Kytice (3), Kytice (4), Kytice (5), Kytice (6), Kytice (7), Kytice (8), Kytice (9), Kytice (10), Kytice (11), Kytice (12)
-Kytice (balady Poklad a Zlatý kolovrat)
-Kytice (balady Vodník a Polednice)
-Kytice (Kytice), Kytice (Kytice) (2)
-Kytice (několik balad), Kytice (několik balad) (2), Kytice (několik balad) (3), Kytice (několik balad) (4), Kytice (několik balad) (5), Kytice (několik balad) (6), Kytice (několik balad) (7), Kytice (několik balad) (8)
-Kytice (rozbor), Kytice (rozbor) (2), Kytice (rozbor) (3), Kytice (rozbor) (4), Kytice (rozbor) (5), Kytice (rozbor) (6)
-Kytice (souhrn balad), Kytice (souhrn balad) (2), Kytice (souhrn balad) (3), Kytice (souhrn balad) (4), Kytice (souhrn balad) (5), Kytice (souhrn balad) (6), Kytice (souhrn balad) (7), Kytice (souhrn balad) (8), Kytice (souhrn balad) (9), Kytice (souhrn balad) (10), Kytice (souhrn balad) (11), Kytice (souhrn balad) (12), Kytice (souhrn balad) (13), Kytice (souhrn balad) (14), Kytice (souhrn balad) (15), Kytice (souhrn balad) (16), Kytice (souhrn balad) (17), Kytice (souhrn balad) (18), Kytice (souhrn balad) (19)
-Kytice balad, Kytice balad (2)
-Kytice z pověstí národních, Kytice z pověstí národních (2), Kytice z pověstí národních (3), Kytice z pověstí národních (4)
-Kytice z pověstí národních (rozbor)
-Lilie (Kytice), Lilie (Kytice) (2), Lilie (Kytice) (3)
-O třech přadlenách (O třech přadlenách a jiné pohádky)
-Pohádky, Pohádky (2)
-Poklad (Kytice), Poklad (Kytice) (2), Poklad (Kytice) (3)
-Polednice (Kytice), Polednice (Kytice) (2), Polednice (Kytice) (3), Polednice (Kytice) (4), Polednice (Kytice) (5), Polednice (Kytice) (6)
-Rozum a Štěstí (Pohádky)
-Svatební košile (Kytice), Svatební košile (Kytice) (2), Svatební košile (Kytice) (3), Svatební košile (Kytice) (4)
-Štědrý den (Kytice), Štědrý den (Kytice) (2), Štědrý den (Kytice) (3)
-Tak svět odplácí (Pohádky)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2), Vodník (Kytice) (3), Vodník (Kytice) (4), Vodník (Kytice) (5)
-Vrba (Kytice), Vrba (Kytice) (2), Vrba (Kytice) (3)
-Záhořovo lože (Kytice), Záhořovo lože (Kytice) (2), Záhořovo lože (Kytice) (3)
-Zlatovláska
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2), Zlatý kolovrat (Kytice) (3), Zlatý kolovrat (Kytice) (4), Zlatý kolovrat (Kytice) (5), Zlatý kolovrat (Kytice) (6)
Čítanka-Bůh ví, čím člověka trestati (Pohádky)
-Chlapcovi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chlácholiti dítě (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chléb váleti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co dělají prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co jsou prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Čert a Cigán (Pohádky)
-Červená karkulka (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice)
-Děvčeti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dítě buditi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Pohádky)
-Dobré děti (Pohádky)
-Dobrou noc
-Hadí koruna (Pohádky)
-Holoubek (Kytice)
-Hvězda
-Ilja Muromec a Slavík loupežník (Pohádky)
-Jabloňová panna
-Jezinky (Pohádky)
-Kolíbavky (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Kostelíček (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kurent a člověk (Pohádky)
-Kytice (celá kniha / e-book)
-Kytice (Kytice)
-Lilie (Kytice)
-Lipka (Pohádky)
-Myška (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Myška a pět prstů (Prostonárodní české písně a říkadla)
-O hloupém Peciválovi (Pohádky)
-O hloupém vlkovi (Pohádky)
-O Ivanovi hlupci (Pohádky)
-O třech královicích (Pohádky)
-O žabce královně (Pohádky)
-Obuchu, hýbej se! (Pohádky)
-Pohádka o Bídě jednooké (Pohádky)
-Pohádky (celá kniha / e-book)
-Poklad (Kytice)
-Polednice (Kytice)
-První májová noc
-Rubáš (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotek (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotkovo lůžko
-Smolný var
-Sněhurka (Pohádky)
-Soud a smír (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Svatební košile (Kytice)
-Špalíček (Pohádky)
-Štědrý den (Kytice)
-Štěstí a neštěstí (Pohádky)
-Třepati ručkama (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Tři zlaté vlasy děda Vševěda (Pohádky)
-Tulák
-Vařiti kašičku (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2)
-Vražednice
-Vrba (Kytice)
-Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských, Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (2), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (3), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (4)
-Zakletá dcera (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Záhořovo lože (Kytice)
-Zlatovláska (Pohádky)
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2)
­­­­

Diskuse k výpisku
Karel Jaromír Erben - Kytice (rozbor) (4)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­