ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Šrámek Fráňa (*19.01.1877 - †01.07.1952)

   
­­­­

Stříbrný vítr (rozbor)

 • analýza a interpretace knihy Stříbrný vítr

Lyrický román českého básníka o problémech dospívání a prvních milostných zmatků.
Chlapcova rodina, kde otec projevuje málo taktu při výchově syna, zatuchlé prostředí gymnázia, maloměsto se svojí pokřivenou morálkou - to vše hrdiny zraňuje a nutí ke vzpouře. Jak nabývá prvních, často trpkých zkušeností, ztrácí svou bezbrannou přecitlivělost, ale neztrácí víru v krásu života a věčné mládí.

ANALÝZA:

Typ titulu: metaforický
Klíčem k vysvětlení této metafory je promluva profesora Ramlera: Mládí má zápasit, netřeba mu však zápas ztěžovat. Mládí má zápasit, snad má i krvácet z ran, padne-li, znova se vztyčovat, musí i leccos ztratit - jen dokud stále slyší z dálek svůj stříbrný vítr - ...Takové poselství nějaké krásné, slibování mámivé odněkud zdaleka...
Stříbrný vítr je tedy obrazné pojmenování tužeb, ideálů, snů, představ, trýznivého dychtění a vzdor mladého člověka.
V názvu se ukrývá epiteton ornans, který naznačuje lyrické ladění románu.

Vnější kompozice: román je rozdělen do 18 kapitol
Vnitřní kompozice: syžetová stavba je nerozvinutá, nesleduje celý život hlavního hrdiny, všímá si jen konfliktních situací a rozhodných okamžiků ve vývoji hrdiny

Kompoziční principy:
Gradace - postupné citové vyostřování v postavě hlavního hrdiny
Princip kauzality - kauzální příčinná výstavba
Princip tektoniky - tektonická uzavřená výstavba

Kompoziční postup: chronologický
Příběh je rozvíjen v jedné dějové linii, v návaznosti na vývoj jedince. Objevují se ale časové posuny a retrospektivní části. Vzhledem k časovým posunům, častým lyrickým pasážím a spíše ojedinělým dialogům je rychlost spádu děje proměnlivá.

Základní motivy:

 • rozpor mladší a starší generace (syn a otec, chlapci a profesoři ve škole)
 • snahy o navázání vztahu (přátelských i milostných)
 • poznávání lásky
 • konfrontace vlastního čistého ideálu s realitou
 • konflikt vnitřní svobody a despotické autority
 • vzpoura proti společenským konvencím
 • konfrontace přirozené morálky s morálkou měšťáckých pokrytců
 • hledání smyslu života
 • motiv stříbrného větru

Literární téma:
Hlavním tématem románu je dospívání mladého muže se vším, co s sebou tento proces nese. Jedná se o objevování a zkoumání lidských vztahů, reality světa dospělých, vlastního nitra a psychiky a zachycení erotického probuzení mladého muže.

Postava hlavního hrdiny:
Hlavní postava románu se jmenuje Jan Ratkin.
Vzhledem k vývoji hrdiny v průběhu celého románu je jeho vnitřní charakteristika rozrůzněná. Obecně však platí, že je velmi citlivý a vnímavý. Pro jeho chování jsou typické vzpoura a vznětlivost, někdy také rozpustilost.

Ukázka řeči (v rozhovoru se Staňkem o chování katechety):
"Proč? Proto. Proto, že je to...zvíře. Proto, že vás bez příčiny pronásleduje a týrá. Na vaši maminku má vztek...a...a..."
Jan užívá spisovného jazyka. Je upřímný a z této ukázky je patrné, že také spravedlivý a zatím i naivní.
Za Janovo nitro hovoří vypravěč.

Hodnocení postav:
Městské slečinky si Jana přejmenovaly na Mefista - "pohlédnout uměl, jako když řízne".
Ostatní postavy - epizodní, jejich vývoj není sledován, objevují se pouze ve vztahu s Ratkinem, slouží k poznání jeho osoby a většinou jen Ratkin je hodnotí, protože jsou viděny jeho očima

Fabule, syžet:
Jednotlivé kapitoly románu byly původně povídkami, samostatně vydanými. Jsou ale propojeny postavou hlavního hrdiny tak, že fungují celistvě jako román. Nejznatelnější je tento fakt na kapitole o sebevraždě strýce Ratkina a v kapitole o profesoru Ramlerovi a jeho lásce Olze.

Narace:
Pásmo vypravěče výrazně převládá nad pásmem postav.
Objevují se dialogy, často také polopřímá řeč. Ukázka celého dialogu v polopřímé řeči:
Matka trne strachy a činí otci výčitky.
Dobrá, je-li jí ho líto, může jíti za ním; beztoho jej tak hýčkáním zkazila...
Kdyby se raději nerouhal...
Ne, nerouhá se, ví, co mluví; ale bude lépe, když ona nebude se plésti do věcí, kterým nerozumí.
Jak jen prý takhle může mluvit, vždyť ona je přece matka.
Ano, je matka; to neznamená ještě, že by byla právě dobrou matkou.

Vypravěč: nadosobní
Vypravěč je v er-formě, nehodnotící a fyzicky nepřítomný. Při zaměření se na vnitřní pohnutky postavy se zdá, že vypravěč s postavou splývají. Napovídají to smysly, city a dojmy postavy, o nichž vypravěč hovoří. Dá se říct, že se vypravěč s postavou ztotožňuje, vciťuje se do ní. Promluvy vypravěče zaměřené na nitro hlavního hrdiny jsou velmi blízké vnitřnímu monologu (jsou ve 3. osobě).

Styl:

 • syntaktické rusismy (vliv ruské literatury se silným morálním patosem)
  "Nu, skutečně se nevybouřil bratr. Starostí v mládí nadělal a nic z něho není, jen tak po známých se toulá. Svou bolest bych rád cestou ztratil, říká: a ďas to ví, jakou bolest; víru ztratil a svědomí třeba hryze. Taková to bude bolest." (BRUKNER, J. Básník zjitřeného vidění F. Šrámek. In Stříbrný vítr. Praha: Československý spisovatel, 1964)
 • rytmický spád vět
 • obrazná řeč, velmi patrná lyričnost
  Slunce přestalo býti požehnáním (metafora), dny vápenatěly v plamenech cínových obloh (metafora, epiteton rare), noci byly lepkavé (epiteton rare), poslední vánek zemřel (personifikace), malé náměstí sípalo pod okny (personifikace), jak zalknuté hrdlo (přirovnání).
 • prvky vitalismu - oslava života, přirozené lásky, tělesné lásky
  Život! Život! - jeho slávě se pokloňme, jeho chválu zpívejme!
 • tematické prvky anarchistické ideologie - motiv svobodné lásky a prožití přirozeného milostného vztahu, individuální vzpoura jedince proti sociálnímu sepjetí a měšťáckému řádu, motiv antimilitarismu v povídce o důstojníkovi
 • prvky impresionismu
  • Stříbrný vítr = přírodní síla, která nese hlavního hrdinu a působí v něm
  • příběh je vedlejší, do popředí vystupují prchavé okamžiky
  • líčení citové atmosféry, pocitů, nadějí, okamžiků
  • práce se smyslovými vjemy a představami
  • odhalování nálad a emocí hrdiny
  • neurčitost a snovost
  • postavy bez pevných charakterových rysů

Smysl:

 1. román je autoportrétem generace Šrámka; postihuje souvislost díla s historickou realitou období jeho mládí
 2. předkládá možnost poznat jednu z fází Šrámkova názorového a tvůrčího vývoje
 3. umožňuje srovnat společné i odlišné znaky v tomto žánrovém typu románu s jinými, v jejich společné fázi vývoje; ukazuje své nové podněty a možnosti v tomto vývoji
 4. odkazuje ke zkušenostem z období dospívání, předkládá konfrontaci mladého člověka se světem

(BRUKNER, J. Básník zjitřeného vidění F. Šrámek. In Stříbrný vítr. Praha: Československý spisovatel, 1964)

INTERPRETACE:

Celý román je hledáním odpovědi na otázku, jakou hodnotu má život, jaký vztah k němu může člověk mít, jaký vztah k lidem. Hrdina románu prožívá vždy oba protiklady života, jeho klady i zápory. (BURIÁNEK, F. Šrámkův Stříbrný vítr. In Z moderní české literatury. Praha: Československý spisovatel, 1980)

Protiklady, které Jana ovlivňují již od dětství nalezneme v rodině. Otec, velevážený soudce, silně upoután ke společnosti a jejímu řádu, neváhá k získání autority u malého Jeníka použít i násilí. Je tak opakem k Janově zakřiknuté matce, která se mu téměř vždy ustrašeně podvolí, a zároveň také k Jeníkovu strýci, jenž se izoloval od společnosti a je pro Jeníka přitažlivější nejen svým přátelským chováním.

Dalším kontrastem mezi postavami je gymnaziální profesor Ramler, který ukazuje svou lidskou tvář a tím významně vystupuje z řady profesorského sboru, a zlý katecheta, který neváhá studenty křivě obviňovat a slídit v jejich soukromí.

Protože Jan dospívá v mladého muže, sehrává v této fázi jeho vývoje důležitou roli láska. Jan se postupně seznámil se všemi jejími podobami. Dlouho byl platonicky zamilován do Lidušky. Tu potom v jeho představách vystřídala mladá kněžna a po ní ještě herečka Helena. Vnitřní ideu lásky však roztříštilo skutečné sexuální ukojení, jež Jan zažil s vdovou z jeho domu. Jan chápe, že podoba pravé lásky vypadá jinak ("Láska nechodila světem s pomněnkovýma očima, nýbrž s hadem za ňadry."), přesto jej osud zavál do nevěstince, kde okusil lásku za peníze. Navíc na příbězích profesora Ramlera a studenta Zacha může Jan sledovat, jak dokáže láska nepříjemně zamávat s životem člověka. Teprve v závěru knihy pozná Jan skutečný cit, sílu okouzlení a opravdovost vztahu s Aničkou, kterou přezdívá "posedlá". Anička ale vzápětí tento svazek zpřetrhá svým sobectvím, pokrytectvím a vypočítavostí, která je vlastní maloměstské společnosti.

Všechno, čím si Jan prošel, z něj udělá zralého a vyrovnaného muže. Slovy: "Na tvůj hrob, Jene Ratkine, včerejší a pošetilý!", se loučí se svým dětinským mládím, naivními sny a bláhovými představami. Ponechává si touhu po krásném životě.

ZÁVĚR:

Román je obecně platný obraz dospívání člověka. Představuje události, které s sebou nese zrání, ukazuje zápory společnosti a člověka bouřícího se proti ní. Nakonec také životní zkušenosti autora. Předností a důležitým aspektem, proč je Stříbrný vítr stále čten a nezapomenut, je fakt, že neobsahuje prvky dobové ideologie a politiky.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Nela, 13.04.2011

­­­­

Diskuse k výpisku
Fráňa Šrámek - Stříbrný vítr (rozbor)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­