ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Verne Jules (*08.02.1828 - †24.03.1905)

­­­­

Pět neděl v baloně

  • přeložil František Pelikán

I.

Konec řeči provázené hlučnou pochvalou. - Představí se doktor Samuel Fergusson. - "Excelsior". - Podobizna doktorova v životní velikosti. - Osvědčený fatalista. - Hostina v Traveller's Clubu. - Četné příležitostné přípitky.

Dne 14. ledna 1862 byl velký nával posluchačů v sezení královské společnosti zeměpisné v Londýně na náměstí Waterlooském čís. 3. Předseda, sir Francis M... vykládal svým slovutným kolegům o důležité věci řečí začasté pochvalou přerušovanou - Anglie kráčela od jakživa národům v čele (neboť, jak ukázala zkušenost, národové kráčejí pospolně v čele jedni druhým) svými neohroženými cestovateli na dráze zeměpisných výzkumů. (Hojný souhlas.) Doktor Samuel Fergusson, jeden z jejích slavných synů, nezpronevěří se svému původu. (Zevšad: Ne! Ne!) Zdaří-li se tento pokus (zdaří se!), doplní a spojí roztroušené známosti africké mapovědy (hlučná pochvala), a potká-li se s nezdarem (nikdy, nikdy!) zůstane aspoň jednou z nejodvážnějších myšlenek lidského ducha! (Bouřlivý dupot.)
"Sláva! sláva!" křičeli shromáždění rozohnění těmito úchvatnými slovy.
"Ať žije neohrožený Fergusson!" zvolal jeden z nejvznětlivějších členů posluchačstva.
Strhl se nadšený pokřik. Jméno Fergussonovo ozývalo se ve všech ústech, i máme proč domnívati se, že nabývalo váhy, procházejíc hrdly anglickými. Otřásalať se jím zasedací síň.
Bylo tu mnoho těch neohrožených cestovatelů - zestárlých a unavených - které jich neposedná letora provedla po všech pěti dílech světa. Všichni byli větší nebo menší měrou, po stránce tělesné nebo mravní, unikli utonutí na moři, požárům, indiánským tomahawkům, palicím divochů, mukám při kolu, žaludkům polynéským! Ale nic nedovedlo ztlumiti tepot jich srdcí za řeči sira Francisa M... a pokud sahala paměť lidská, byl to zajisté nejkrásnější řečnický úspěch královské zeměpisné společnosti londýnské.
V Anglii pak nepřestává nadšení na pouhých slovech. Razí peníze ještě rychleji nežli vahadlo v "the Royal Mintu". K povzbuzení odhlasován hned příspěvek na podnik doktora Fergussona a dostoupil výše dvou tisíc pěti set liber. Velikost sumy srovnávala se s velikostí záměru.
Jeden z členů společnosti vznesl na předsedu dotaz, nebude-li doktor Fergusson úředně představen.
"Doktor je hromadě k službám" odpověděl sir Francis M...
"Ať vstoupí!" voláno, "ať vstoupí! Kdož by rád neuzřel vlastníma očima muže vynikajícího odvahou tak neobyčejnou!"
"Možná," pravil starý kommodore náchylný k mrtvici, "že účelem tohoto neuvěřitelného návrhu není nic jiného než míti nás za blázny!"
"A což není-li doktora Fergussona?" ozval se jízlivý hlas.
"Bylo by třeba jej vynalézti," odvětil šprýmovný člen této vážné společnosti.
"Rcete, ať vstoupí doktor Fergusson," pravil prostě Francis M...
A doktor vstoupil za hromového potlesku, nejsa jím ostatně ani dost málo rozechvěn.
Byl čtyřicátník obyčejné postavy a obyčejného složení těla; jeho lehkokrevná letora jevila se temnou barvou obličeje chladného výrazu a pravidelných rysů, s nosem pevným a silným jako přída lodní - s nosem člověka k objevům předurčeného; jeho oči, velice laskavé a ne tak smělé jako spíše rozumné, dodávaly nemalého půvabu jeho tvářnosti; jeho paže byly dlouhé a jeho nohy dostupovaly na zemi s jistotou znamenitého chodce.
Všecka osobnost doktorova honosila se klidnou vážností a na mysl se ani nenamanulo, že by mohl býti nástrojem nejnevinnějšího mámení.
A proto také neustaly potlesk a volání slávy, až když doktor Fergusson vyžádal si ticho roztomilým posunkem. Odebral se ke křeslu, přichystanému k jeho představení; po té, stoje nepohnut, pozdvihl s rázným pohledem ukazováček pravice k nebesům, otevřel ústa a pronesl toto jedinké slovo: "Excelsior!"
Ne! nikdy se neočekávaný dotaz pánů Brighta a Cobdena, nikdy se žádost lorda Palmerstona za mimořádné sumy k obmění skalisk anglických nesetkaly s podobným úspěchem. Řeč sira Francisa M... byla zastíněna, a to silně. Doktor osvědčil se najednou i vznešeným a velkým, i střízlivým a odměřeným; vyřkl slovo případné vzhledem k okolnostem: "Excelsior!"
Starý kommodore, jsa unesen tímto podivným mužem, žádal, aby řeč Fergussonova "doslovně" byla uveřejněna v The Proceedings of the Royal Geographical Society of London.
Kdo byl tento doktor a v jaký podnik hodlal se pustiti?
Otec mladého Fergussona, chrabrý kapitán anglického námořnictva, připoutal svého syna od jeho nejmladšího věku k nebezpečenstvím a dobrodružstvím svého povolání. Toto hodné dítě, které nepoznalo nikdy strachu, jak se zdálo, projevilo záhy bystrého ducha, bádavý rozum, pozoruhodnou náklonnost k vědeckým pracím; kromě toho osvědčovalo nevšední obratnost vymykati se z nesnází; nikdy nebylo ničím uvedeno v rozpaky, ba ani tím ne, když mělo poprvé jísti vidličkou, v kterémžto výkonu dětem namnoze nehrubě se dařívá.
Obrazivost jeho rozplamenila se v brzku četbou o smělých podnicích, o námořských výzkumech; pozoroval vášnivě objevy, jimiž vynikala první část devatenáctého věku; snil o slávě Mungo Parků, Bruceů, Caliliéů, Levaillantů, ba poněkud i, tuším, o slávě Selkirka, Robinsona Krusoa, která nezdála se mu o nic menší. Kolik hodin dobře vynaložených strávil s ním na jeho ostrově Juana Fernandeza! Často schvaloval myšlenky opuštěného plavce; mnohdy však nesrovnával se s jeho záměry a osnovami, byl by jednal jinak, třebas lépe, ale na všechen způsob ve všem rovněž dobře! To pak bylo jisto, že by nebyl nikdy odešel s tohoto přešťastného ostrova, kde byl šťasten jako král bez poddaných... nikoli, byť i bylo šlo o to, aby se stal prvním lordem admirality!
Tak vyvíjely se tyto tužby a náklonnosti za jeho dobrodružného mládí, zmítaného do čtyř úhlů světa. Otec jeho, muž vzdělaný, neopomíjel nikdy dotvrzovati a brousiti tento bystrý rozum vážnými studiemi ve vodopisu, fysice a mechanice s lehkým přímětkem rostlinovědy, lékařství a hvězdářství.
Při smrti důstojného kapitána byl již Samuel Fergusson, maje dvacet dvě léta věku, vykonal cestu kolem světa; vstoupil do bengalského sboru inženýrského a vyznamenal se v několika případech; ale vojenský ten život nelíbil se mu; jako dbal nevalně poroučeti, rovněž chtělo se mu nevalně poslouchati. Vzdal se své hodnosti, a jednak lovem, jednak sbíráním rostlin se zabývaje pustil se na sever indického půlostrova a přešel jej z Kalkutty do Surata. Pouhá procházka pro zábavu.
Ze Surata odplavil se do Austrálie a zúčastnil se roku 1845 výpravy kapitána Sturta, jenž měl uloženo objeviti pleso, o kterém je domněnka, že se rozlévá prostřed Nového Hollandu.
Samuel Fergusson navrátil se do Anglie kolem roku 1850, a byv zachvácen silněji než kdy před tím horečkou objevů, provázel až do roku 1853 kapitána Mac Clurea na výpravě, kteráž obeplula pevninu americkou z úžiny Behringovy k mysu Farewellu.
Tělesná soustava Fergussonova odolala ku podivu všelikým svízelům a vlivům všech zeměpisů; snášel lehce nejhorší újmy a strádání; byl vzorem dokonalého cestovatele, jehožto žaludek stahuje a roztahuje se po libosti, jehož nohy prodlužují se, nebo krátí podle nahodilého lůžka, jenž usíná v kteroukoli hodinu denní a probouzí se v kteroukoli hodinu noční.
Ký div tedy, že se shledáváme s tímto neúnavným cestovatelem v letech 1855 až 1857 na cestě po celém východním Tibetu ve společnosti bratří Schlagintweitů, odkud přinesl si podivné výzkumy národopisné.
Za těchto rozličných cest byl Samuel Fergusson nejčinnějším a nejzajímavějším dopisovatelem Daily Telegraphu, pennyových novin, jichž náklad páčí se denně až na sto čtyřicet tisíc výtisků a stačí ledva několika milionům čtenářů. Pročež byl tento doktor dobře znám, ač nebyl členem žádné učené akademie, ani královských zeměpisných společností londýnské, pařížské, berlínské, vídeňské nebo petrohradské, ani klubu cestovatelů, ba ani Royal Polytechnic Institutionu, kde předsedal jeho přítel, statistik Kokburn.
Tento učenec, chtě se mu zavděčit, dal mu jednou rozřešiti tuto úlohu: Urazil-li doktor kolem světa tolik a tolik mil, o kolik mil víc urazila jeho hlava, nežli jeho nohy, vzhledem k rozdílným poloměrům? Nebo kdyby byl znám počet mil ušlých nohama a hlavou doktorovou, aby vypočetl zevrubně na čárku svou postavu. Leč Fergusson stranil se vždy učených sborů, jsa z bojovníkův a nikoli z jalových mluvků; soudil, že lépe času užívá, pátraje nežli se hádaje, objevuje nežli přednášeje.
Vypráví se, že do Genévy zavítal kdys Angličan, hodlaje se podívati na jezero; vlezl do jednoho z těch starých kočárů, v nichž sedalo se po straně, jako v omnibusu. Náhoda pak tomu chtěla, že milého Angličana posadili tak, že ukazoval jezeru záda; kočár vykonal pokojně svou okružní jízdu, aniž Angličanovi připadlo jen jednou se otočiti, i vrátil se do Londýna, jsa okouzlen jezerem Genévským.
Doktor Fergusson vrátil se též, a to nejednou, za svých cest, ale vrátil se s tím rozdílem, že mnoho viděl. V tom ostatně podléhal své přirozenosti, - i máme věru proč domnívati se, že byl trochu fatalistou, ale fatalistou velice pravověrným, jenž spoléhal na sebe a také na Prozřetelnost; říkal o sobě, že je k cestám spíše puzen, nežli váben, a projížděl svět jako lokomotiva, která se neřídí, nýbrž kterou řídí dráha.
"Nechodím svou cestou," říkával, "ale cesta mne vede."
Nebude tudíž s podivenou chladnokrevnost, s jakou vyslechl i potlesk královské společnosti; bylť povznesen nad podobné malichernosti, neznaje pýchy, tím méně pak ješitnost; návrh, jejž učinil předsedovi siru Francisovi M..., zdál se mu prajednoduchým, a proto ani neznamenal, jak ohromný vzbudil dojem.
Po schůzi veden doktor do Traveller's Clubu v Pall Mallu; na počest jeho záměru vystrojena tam slavná hostina; rozměry předložených pečení shodovaly se se závažností osoby, a jeseter, jenž byl vrcholem vzácných těch pochoutek, neměl co do délky ani o tři palce méně nežli Samuel Fergusson sám.
Pilo se francouzské víno a proneseny četné přípitky proslulým cestovatelům, kteří se proslavili na pevnině africké. Připíjeno jim na zdraví nebo na památku a to, což je ryze anglické, abecedním pořadem, v nějž byli pojati: Abbadie, Adams, Adamson, Anderson, Arnaud, Baikie, Baldwin, Barth, Batuda, Beke, Beltrame, du Berba, Bimbaši, Bolognesi, Bolwik, Bolzoni, Bonnemain, Brisson, Browne, Bruce, Brun-Rollet, Burchell, Burckhardt, Burton, Caillaud, Caillé, Campbell, Chapman, Clapperton, Clot-Bey, Colomieu, Courval, Cumming, Cuny, Debono, Decken, Denham, Desavanchers, Dicksen, Dickson, Dochard, Duchaillu, Duncan, Durand, Duroulé, Duveyrier, Erhardt, d'Escayrac de Lauture, Ferret, Fresnel, Galinier, Galton, Geoffroy, Golberry, Hahn, Halm, Harnier, Hecquart, Heuglin, Hornemann, Houghton, Imbert, Kaufmann, Knoblecher, Krapf, Kummer, Lafargue, Laing, Lajaille, Lambert, Lamiral, Lampri?re, John Lander, Richard Lander, Lefebore, Lejean, Levaillant, Livingstone, Maccarthie, Magyar, Maizan, Malzac, Moffat, Mollien, Monteiro, Morrisson, Mungo-Park, Neimans, Overwey, Panet, Partarrieau, Pascal, Pearse, Peddie, Peney, Petherick, Poncet, Prax, Raffenel, Rath, Rebmann, Richardson, Riley, Ritchie, Rochet d'Héricourt, Rongäwi, Roscher, Ruppel, Saugnier, Speke, Steidner, Thiboud, Thompson, Thornton, Toole, Tousny, Trotter, Tuckey, Tyrwitt, Vaudey, Veyssi?re, Vincent, Vinco, Vogel, Wahlberg, Warington, Washington, Werne, Wild a posléze doktor Samuel Fergusson, jenž měl svým pokusem k víře nepodobným spojiti práce těchto cestovatelů a doplniti řadu výzkumův afrických.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 20.02.2014

Ceska posta    
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Bratři Kipové
-Cesta do Francie
-Cesta do středu Země, Cesta do středu Země (2), Cesta do středu Země (3), Cesta do středu Země (4), Cesta do středu Země (5)
-Cesta kolem světa za 80 dní, Cesta kolem světa za 80 dní (2)
-Děti kapitána Granta
-Dva roky prázdnin, Dva roky prázdnin (2), Dva roky prázdnin (3)
-Dvacet tisíc mil pod mořem, Dvacet tisíc mil pod mořem (2), Dvacet tisíc mil pod mořem (3), Dvacet tisíc mil pod mořem (4), Dvacet tisíc mil pod mořem (5), Dvacet tisíc mil pod mořem (6)
-Lodivod dunajský
-Na Kometě
-Ocelové město, Ocelové město (2)
-Patnáctiletý kapitán
-Pán světa
-Pět neděl v baloně
-Robur Dobyvatel
-Tajemný hrad v Karpatech
-Tajemství Viléma Storitze
-Tajuplný ostrov, Tajuplný ostrov (2), Tajuplný ostrov (3)
-Trosečníci lodi Jonathan
-Vynález zkázy
-Zatopená Sahara
Čítanka-Cesta do středu Země, Cesta do středu Země (2), Cesta do středu Země (3), Cesta do středu Země (4)
-Cesta kolem Měsíce, Cesta kolem Měsíce (2), Cesta kolem Měsíce (3)
-Cesta kolem světa za 80 dní
-Dva roky prázdnin, Dva roky prázdnin (2)
-Dvacet tisíc mil pod mořem, Dvacet tisíc mil pod mořem (2), Dvacet tisíc mil pod mořem (3), Dvacet tisíc mil pod mořem (4), Dvacet tisíc mil pod mořem (5), Dvacet tisíc mil pod mořem (6)
-Maják na konci světa, Maják na konci světa (2)
-Patnáctiletý kapitán
-Pět neděl v baloně, Pět neděl v baloně (2), Pět neděl v baloně (3), Pět neděl v baloně (4)
-Robur Dobyvatel, Robur Dobyvatel (2)
-Tajuplný ostrov, Tajuplný ostrov (2), Tajuplný ostrov (3), Tajuplný ostrov (4), Tajuplný ostrov (5), Tajuplný ostrov (6), Tajuplný ostrov (7), Tajuplný ostrov (8), Tajuplný ostrov (9), Tajuplný ostrov (10), Tajuplný ostrov (11), Tajuplný ostrov (12), Tajuplný ostrov (13), Tajuplný ostrov (14), Tajuplný ostrov (15), Tajuplný ostrov (16)
­­­­

Diskuse k úryvku
Jules Verne - Pět neděl v baloněMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­