ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Verne Jules (*08.02.1828 - †24.03.1905)

­­­­

Pět neděl v baloně (4)

  • přeložil František Pelikán

IV.

Africké výzkumy. - Barth, Richardson, Overweg, Werne, Brun-Rollet, Peney, Andrea Debono, Miani, Vilém Lejean, Bruce, Krapf a Rebmann, Maizan, Roscher, Burton a Speke.

Vzdušná čára, kterou se doktor Fergusson zamýšlel pustiti, nebyla zvolena na zdařbůh; uvažoval pilně o místě odjezdu a ustanovil se nikoli bez příčiny na tom, že vzlétne s ostrova Zanzibaru.
Ostrov tento, vystupující z moře nedaleko východního pobřeží afrického, leží na 6. stupni jižní šířky, to jest devadesát tři míle zeměpisné pod rovníkem.
Z tohoto ostrova vytrhla před nedávnem poslední výprava poslaná k velikým jezerům, aby tam vypátrala zřídla nilská.
Avšak nebude od místa zmíniti se o některých výzkumech, jež doktor Fergusson doufal uvésti mezi sebou v souvislost. Dva z nich jsou nevýznamnější: výzkum doktora Bartha roku 1849 a výzkum poručíků Burtona a Spekea roku 1858.
Doktor Barth jest Hamburčan, jemuž a jeho krajanu Overwegovi dovoleno přidružiti se k výpravě Angličana Richardsona, který byl vyslán do Sudanu.
Tato nesmírná země rozkládá se mezi 15. a 10. stupněm severní šířky, to jest, kdo se tam chce dostati, musí postoupiti na dva tisíce čtyři sta kilometrů do vnitra Afriky.
Do té doby byl tento kraj znám toliko z cesty Denhamovy, Clappertonovy a Oudneyovy, vykonané v letech 1822 až 1824. Richardson, Barth a Overweg hoříce dychtivostí, aby na výzkumech pronikli dále, přijedou do Tunisa a Tripolisa jako jich předchůdcové a dospějí do Murzuka, hlavního města fezzanského.
Pak ušinou se z přímého směru zacházkou na západ ke Ghâtu, jsouce nikoli bez nesnází vedeni Tuaregy. Jejich karavana zakusivši bez počtu plenův, útiskův a útoků brannou mocí, dorazí v říjnu do siré oasy Asbena. Doktor Barth odloučí se od svých druhů, podnikne vyjíždku do města Agadesa a vrátí se k výpravě, kteráž vydá se zase na pochod dne 12. prosince. Stihne do krajiny Damerghu; tam rozjedou se tři cestovatelé, a Barth pustí se cestou do Kana, kam dospěje trpělivostí zapraviv valné poplatky.
Přes urputnou zimnici opustí toto město dne 7. března, maje s sebou jedinkého sluhu. Předním účelem jeho cesty jest ohledati jezero Čadské, od něhož je vzdálen ještě na pět set šedesát kilometrů. Pročež postupuje na východ a dojde města Zurikola v Bornu, které jest jádrem velkého středního císařství afrického. Tam doví se o smrti Richardsona, zahynulého únavou a újmami. Dorazí do Kuky, hlavního města bornuského na březích jezerních. Konečně stihne po třech nedělích dne 14. dubna do města Ngornu za dvanáct a půl měsíce od té doby, co vytrhl z Tripolisa.
Dne 29. března 1851 shledáváme se s ním opět, an se ubírá s Overwegem do království Adamauy jižně od jezera; dospěje až do města Joly o něco pod 9. stupněm severní šířky. To jest krajní mez dosažená na jih tímto smělým cestovatelem.
V měsíci srpnu navrátí se do Kuky, odkud projde po sobě Mandarou, Bagirmem, Kanemem a dostihne jakožto nejzazší meze na východ města Maseny, ležícího na 17° 20' východní délky.
Dne 25. listopadu 1852 pustí se po smrti Overwega, svého posledního soudruha, na západ, zavítá do Sokota, překročí Niger a dostane se posléze do Timbuktu, kde strádá osm dlouhých měsícův útisky šejkovými, týráním a bídou. Ale přítomnost křesťana ve městě nesmí se déle trpěti; Fulbové hrozí, že je oblehnou. Doktor opustí je tudíž dne 17. března 1854, uchýlí se na hranici, kde pobude třicet tři dni v naprostém nedostatku všeho, vrátí se v listopadu do Kana a stihne zase do Kuky, odkud pustí se cestou Denhamovou, prodlev v Kuce čtyři měsíce; spatří opět Tripolis na sklonku měsíce srpna 1855 a vrátí se do Londýna dne 6. září sám jediný ze svých soudruhů.
To byla smělá cesta Barthova.
Doktor Fergusson zaznamenal si pečlivě, že stanul na 4. stupni severní šířky a na 17. západní délky.
Vizme teď, co vykonali poručíci Burton a Speke ve východní Africe. Rozličným výpravám, které se braly proti Nilu, nikdy se nepodařilo proniknouti k tajemným pramenům této řeky. Dle zprávy německého lékaře Ferdinanda Werna stanula výprava, podniknutá roku 1840 pod ochranou Mehemeda Aliho, v Gondokoru mezi 4. a 5. severním rovnoběžníkem.
Roku 1855 vyšel z Chartuma Savojan Brun Rollet, jmenovaný sardinským konsulem ve východním Sudanu na místě zemřelého Vaudeye, a provozuje pod jménem Jakuba obchod s klovatinou a slonovinou dospěl do Belenie za 4. stupněm a vrátil se nemocen do Chartmu, kde zemřel roku 1857.
Ani doktor Peney, náčelník lékařského odboru ve vojště egyptském, jenž dorazil po malém parníku o stupeň pod Gondokoro, a vrátiv se zemřel výsilou v Chartumu - ani Benátčan Miani, který obešed říční prahy ležící pod Gondokorem dostihl 2. rovnoběžníku - ani maltézský kupec Andrea Deleono, jenž za své cesty proti Nilu dostal se ještě dále - nebyli s to, aby překročili nepřekročitelné meze.
Roku 1859 vydal se pan Vilém Lejean z nařízení francouzské vlády Červeným mořem do Chartuma a vstoupil na Nile na loď s jedním a dvacíti plavci a dvacíti vojáky; leč nedoplul ani za Gondokoro, podstupuje největší nebezpečenstva mezi černochy mocně vzbouřenými. Výprava, vedená panem d Escayracem de Lauture, pokusila se rovněž doraziti k pověstným pramenům.
Avšak osudného cíle toho nedobral se nikdy žádný cestovatel; vyslanci Neronovi dospěli kdysi k 9. stupni šířky; pročež postoupeno za osmnácte století jen o pět až šest stupňů čili o čtyři sta osmdesát až pět set osmdesát kilometrů.
Několik cestovatelů pokusilo se dostihnouti zřídel nilských, vydavše se na cestu z některého místa na východním pobřeží africkém.
Roku 1768 až 1772 vytrhl Skot Bruce z Massauy, habešského přístavu, prošel Tigrem, navštívil zříceniny Axumské, uzřel nilské prameny tam, kde jich nebylo, a nedodělal se valného úspěchu.
Roku 1844 založil doktor Krapf, anglikánský missionář, stanici Mombasu na přímoří zanzibarském a objevil ve společnosti důstojného Rebmanna dvě hory na čtyři sta osmdesát kilometrů od pobřeží; jsou to hory Kilimandžaro a Kenia, jež slezli pospolu pánové Heuglin a Thornton.
Roku 1845 vystoupil Francouz Maizan sám na pevninu v Bagamiji, naproti Zanzibaru, a dospěl do Deželamora, kde jej pohlavár sprovodil se světa ukrutnými mukami.
V měsíci srpnu 1859 vydal se mladý cestovatel Roscher z Hamburku na pochod s karavanou arabských obchodníkův a dostal se k jezeru Ňasse, kde byl ve spaní zavražděn.
Posléze byli roku 1857 poručíci Burton a Speke, oba důstojníci v bengalském vojště, vysláni zeměpisnou společností londýnskou vyzkoumat velká jezera africká; dne 17. června opustili Zanzibar a zabrali se přímo na západ.
Po čtyřměsíčních neslýchaných útrapách stihli do Kaze, shromaždiště kupcův a karavan, pozbyvše plenem zavazadel a potýčkami nosičů; byli v samé Měsíčné zemi; tam nasebírali vzácných zpráv o domácích mravech, vládě, náboženství, zvířeně i květeně; po té pustili se k prvnímu z velkých jezer, Tanganice, rozlévajícímu se mezi 3. a 8. stupněm jižní šířky; stih i tam dne 14. února 1858 a navštívili různé pobřežní národy, namnoze lidojedy.
Dne 26. května hnuli se zase pochodem a vrátili se do Kaze dne 20. června. Tam zůstal vysílený Burton několik měsíců jsa nemocí zachvácen; zatím vyrazil Speke na pět set kilometrů k severu až k jezeru Ukereve, které spatřil dne 3. srpna; leč uviděl toliko jeho cíp na 2° 30' šířky.
Navrátil se do Kaze dne 25. srpna a dal se s Burtonem cestou do Zanzibara, jejž uzřeli v měsíci březnu následujícího roku. Tito dva smělí výzkumcové odpluli pak do Anglie a zeměpisná společnost pařížská přiřkla jim svou každoroční cenu.
Doktor Fergusson zaznamenal si pečlivě, že nepřišli ani za 2. stupeň jižní šířky, ani za 29. stupeň východní délky. Běželo tudíž o to, aby výzkumy Burtona a Speke byly spojeny s výzkumy doktora Bartha; byl to úkol proniknouti prostranství zšíří více než dvanácti stupňů.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 08.02.2018

    Ceska posta
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Bratři Kipové
-Cesta do Francie
-Cesta do středu Země, Cesta do středu Země (2), Cesta do středu Země (3), Cesta do středu Země (4), Cesta do středu Země (5)
-Cesta kolem světa za 80 dní, Cesta kolem světa za 80 dní (2)
-Děti kapitána Granta
-Dva roky prázdnin, Dva roky prázdnin (2), Dva roky prázdnin (3)
-Dvacet tisíc mil pod mořem, Dvacet tisíc mil pod mořem (2), Dvacet tisíc mil pod mořem (3), Dvacet tisíc mil pod mořem (4), Dvacet tisíc mil pod mořem (5), Dvacet tisíc mil pod mořem (6)
-Lodivod dunajský
-Na Kometě
-Ocelové město, Ocelové město (2)
-Patnáctiletý kapitán
-Pán světa
-Pět neděl v baloně
-Robur Dobyvatel
-Tajemný hrad v Karpatech
-Tajemství Viléma Storitze
-Tajuplný ostrov, Tajuplný ostrov (2), Tajuplný ostrov (3)
-Trosečníci lodi Jonathan
-Vynález zkázy
-Zatopená Sahara
Čítanka-Cesta do středu Země, Cesta do středu Země (2), Cesta do středu Země (3), Cesta do středu Země (4)
-Cesta kolem Měsíce, Cesta kolem Měsíce (2), Cesta kolem Měsíce (3)
-Cesta kolem světa za 80 dní
-Dva roky prázdnin, Dva roky prázdnin (2)
-Dvacet tisíc mil pod mořem, Dvacet tisíc mil pod mořem (2), Dvacet tisíc mil pod mořem (3), Dvacet tisíc mil pod mořem (4), Dvacet tisíc mil pod mořem (5), Dvacet tisíc mil pod mořem (6)
-Maják na konci světa, Maják na konci světa (2)
-Patnáctiletý kapitán
-Pět neděl v baloně, Pět neděl v baloně (2), Pět neděl v baloně (3), Pět neděl v baloně (4)
-Robur Dobyvatel, Robur Dobyvatel (2)
-Tajuplný ostrov, Tajuplný ostrov (2), Tajuplný ostrov (3), Tajuplný ostrov (4), Tajuplný ostrov (5), Tajuplný ostrov (6), Tajuplný ostrov (7), Tajuplný ostrov (8), Tajuplný ostrov (9), Tajuplný ostrov (10), Tajuplný ostrov (11), Tajuplný ostrov (12), Tajuplný ostrov (13), Tajuplný ostrov (14), Tajuplný ostrov (15), Tajuplný ostrov (16)
­­­­

Diskuse k úryvku
Jules Verne - Pět neděl v baloně (4)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­