ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Komenský Jan Amos (*28.03.1592 - †15.11.1670)

­­­­

Zpráva a naučení o kazatelství

Napomenutí k služebníkům církve, zvlášť v nynějším času

Jotam onen (Soud. 9, 7) k Sichemským, bratřím a krajanům svým, mluvě, řekl: "Slyšte mne a uslyší vás Bůh." I já vás všechněch, boží služebníci, evanjelium svatého hlásatelé a moji v Kristu milí bratří a otcové, spoludělníci díla Páně, nejprv a především prosím, slyšte mne a uslyší vás Bůh. Prosím ještě, a prosím pro lásku Kristovu, poslechněte mne a přijměte dověrně. Nebo jest věc k poučnému vzdělání a k slávě boží přináležející.

Víte o tom, co Písmo dí, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému (Řím. 8), těm totiž, kteří všeho, což Bůh dělá, k dobrému užiti se snažují. A protož i náš nyní přítomný žalostný způsob, v kterém sebe vidíme postavené, k dobrému nám přijíti můž, budeme-li milující Boha; což, ač Bůh nám nejlépe ví, jak způsobiti, i nám však mysliti jest povinné, jak a k čemu bychom přítomného svého vyhnání, pokrývání a koutkování, a tak invito et ingrato hoc otio nostro užiti mohli. O čemž já zdání své pověděti chci otevřeně, protože mne Bůh nutí; a v kom živá láska Kristova bude, v kom k Bohu a slovu jeho milost, v kom žádost vzdělání církve a spasení lidského, ten téhož ducha bude nyní. Prosím ještě, dověrně mne přijměte; láska k vám a dílu božímu nutí mne, nemohu mlčeti, bych sobě pak toho mnohými prosbami, naříkáním i slzami na vás dobývati měl, abyste v té částce totéž se mnou smýšleli; mohu-li jen posloužiti k tomu, nepřestanu.

"Když se soudové tvoji na zemi konají, Hospodine, tehdáž se obyvatelé země učí spravedlnosti," dí Prorok (Izaiáš 26, 9). Protož poněvadž i při nás divné soudy své koná Pán Bůh, slušné jest, abychom otvírali oči a prohlédali, jak se učiti spravedlnosti. Povinné tedy, bratří v Kristu milí, býti soudím, abychom nyní, obzvláště v této boží kázni jsouce, rozpomínali se na toto tré:

  1. Kdo jsme byli a jaké naše povolání?
  2. Kdo jsme již a jaký náš způsob?
  3. Co napotom činiti?

To, k čemu jsme někdy povoláni byli, jest náměstenství Kristovo, a na místě Kristově prositi lidi, aby se smířili s Bohem (2 Kor. 5, 20), a býti šafáři tajemství božích a jimi jako hřivnou těžeti (1 Kor. 4, 1; Mat. 25), jak kdo nejužitečněji můž, se snažovati, a tak dílo kazatelů konati (2 Tim. 4, 5). Kteréž povolání náše, kazatelství, není jako jiný v světě obchod a řemeslo, to jest zisku hledání a roboty odbývání, aneb na druhou stranu potřásání kadeřů neb provozování vášní a libostí, aneb něco podobného jako lidských věcí běžné konání. Ale jest většího cosi, důstojnějšího a hroznějšího, než zlý jazýk pověděti může: na místě božím státi, věci ne své neb anjelské, než Boha samého za mandáty lidem vyhlašovati. K čemuž jistě žádnému jinák přistupovati nesluší než s hrůzou jako Mojžíš, kterýž od Boha k lidu mluviti maje, řekl: "Lekl jsem se, až se třesu." A mysliti sluší, aby slovo boží skrze nás vynášené tím, čímž býti má, bylo, jmenovitě mocí boží a mečem pronikavým, na obě strany ostrým, prostupujícím srdce lidská až do kostí a mozka; abychom nečinili jako farizejové, lenivé řeči vylévajíce, ale jako moc umění božího mající.

Toho povinen bývá každý služebník jak modlitbami, tak i pilnou prácí hledati, a to proto:

  1. Že boží přísná pohrůžka jest: Zlořečený, kdož dílo boží dělá lstivě (Jer. 48). Lstivě dílo boží dělati jest dělati lenivě. Nebo se hned dokládá: Zlořečený, kdo zdržůje meč svůj od krve (v. 10). Slovo boží jest meč ten boží nabroušený proti nepřátelům slávy jeho: my pak, kterýmž svěřil slovo své, jsme pošva toho božího meče. Protož kdo ho jadrně neužívá a nebrousí, ale zadržůje a tím zadržováním jej v sobě k tuposti a zerzání přivodí, zlořečený jest.
  2. Naproti tomu pěkné jest zaslíbení boží: Kdo jest věrný v mále, nad mnohým ustanovím jej. Item: Kdo má, tomu bude dáno (Luk. 19). To jest: Kdo hřivny své pilně užívá, rozmnožůje v něm Pán Bůh dary své a nad ním milosrdenství své.
  3. Příklad apoštolů k témůž vede, kteří ač dary hojné měli, je však při sobě rozmnožovati velmi pilně se snažovali. Svatý Pavel k Timoteovi tak píše: Rozněcůj v sobě dar boží, kterýž jest dán (2 Tim, 1, 6). A opět: Nezanedbávej daru, kterýž dán (2 Tim. 1, 6). A opět: Nezanedbávej daru, kteryž jest v tobě. O tom přemyšlůj, v tom bůď ustavičně, ať jest prospěch tvůj znám všechněm. Bůď pilen sebe i čítání, v tom trvej (1 Tim. 4, 14. 15).
  4. Příklad řečníků světských, nýbrž všakych řemeslníků, z nichž každý, oddada se k svému obchodu, myslí na to, aby ne hůmplířem nějakým, ale mistrem byl a za to procházeti mohl. Ale tutoť Kristovo naříkání na nedbanlivost synů světla místo své má.
  5. Nelze jinák užitečně konati díla božího, nebo Kristus dí: "Každý umělý učitel v království božím vynáší z pokladů svého staré i nové věci" (Mat. 13, 52). A poněvádž jím porůčeno jest stavěti, bořiti, štěpovati, pléniti, mečem slova nepřáteli tříbiti (Jer. 1, 10), musejíť se nejprv tomu svému umění naučiti. Nebo jak tesař stavěti bude, nenaučí-li se? Jak zahradník štěpovati, nevyšetří-li sobě prv všech případností? Jak fechtýř bez vyrozumění prvé grifům meče užívati bude? Protož svatý Pavel dí, že služebník církve zmocněný býti musí v umění božím, aby i napomínati mohl, i odporující přemáhati.
  6. Nečiní-li toho kdo, neužitečný bude. "Vztáhl-li by kdo ruku k pluhu," dí Kristus, "a ohledal se za se" (totiž rozmařile dílo boží dělal), "není způsobný k království božímu" (Luk. 9). A k lenivému laodicenskému sboru správci dí: "Poněvádž nejsi ani studený, ani horký, než vlažný, vyvrhnu tě z úst svých" (Zjev. 3, 16).

Veliké, tedy, slavné, důstojné a náramné pilnosti potřebující jest kazatelské umění, k němůž jsme povoláni.

Ale copak se to stalo, že nám práce náše kazatelské všechněm téměř Pán Bůh zastavil? Ohledati toho bedlivě sluší. Porozumívá se pak z Zjevení svatému Janovi učiněného, proč Bůh svícny služebníků pohybuje z místa jejich, jmenovitě pro opuštění lásky a bedlivosli v povolání (Zjev. 2, 5). A protož ulekněmež se všickni a ne za jiné mějme, než že pro nehodnost naši námi zmítá Pán Bůh náš tak, jakž hrozil skrze Proroka, že pastýřům těm, kteříž nepasou stáda, zastaví pasení (Ezech. 34).

Toho pak k tomu užiti sluší, abychom pilně soudíce, v čem neživě konána povinnost naše, potom se napravovati hleděli, jmenovitě obnovovati se v pobožnosti na příklad jiným, krotiti modlitbami hněv boží a rozněcovati v sobě nad jiné časy dary boží: tak abychom, propustí-li nás Pán Bůh zase z areštu tohoto a k místům našim navrátí, tím hodněji, horlivěji a užitečněji úřad kazatelský konati mohli. Jakož věříme, že se milosrdenstvím svým k církvi své zase navrátí Pán Bůh a že žeň mnohá bude, kdyby jen ženců hodných dosti bylo. Nezávidiž tedy sebe žádný církvi boží; staří i mladí na to myslme, aby nás Bůh a církev co nejlépe užila; každý se snažuj jako vypulerovaná střela býti, schovaná v tůlu božím, kteréž by k střílení na nepřáteli slávy své užívati kdykoli mohl Pán Bůh. K čemuž sobě i jiným pro slávu boží napomoci jsa žádostiv, to, v čemž jsem posavád několik let pracoval, vystihnouti chtěje fundament toho řečníctví a řemeslníctví božího (kazatelství), nyní jsem, jak jsem uměl, v sumu pojal a na papír uvedl, žádnému se tím za mistra, než všechněm za spolnučedlníka vystavuje: nebo všickni se vždycky čemu učiti máme. A dalť by Bůh, abychom všickni my, Kristovi služebníci, nic nebyli než jako hromádka ruk vše jedna druhou umývajících; ani závist, ani ostýchavost tuto by místa míti neměla. Umí-li kdo co, rád jiným ukázati má a vinšovati, aby nejen jiní totéž co on, ale tisíckrát nad to uměli. Neumí-li kdo co, přiučiti by se rád měl, by od dítěte bylo, a poděkovati Pánu Bohu. Není haňba učiti se, než neuměti a nechtíti se učiti. A protož kdo učiti se žádostiv jest, s tím se i tuto spoděluji; komu se Pak zdá, že již umí, co uměti má, a dalšího vedlé jiných se cvičení nepotřebuje, ten nech ať užívá smyslu svého, nezapomínaje však na to, co Důch boží dí, že zdá-li se komu, že již něco umí, ten ještě nic neumí, jak by uměti měl, ale domnělá jej známost nadýmá (1 Kor. 8). A nedělá-li díla božího lstivě, ať se v tom opatří. Láska neumí než vzdělání hledati svého i jiných: kteráž aby rozlita byla v srdcích naších, způsobiž to Bůh pro jméno své! Amen.

Tisk (Ctrl+P) Uložit jako PDF

Vloženo: 23.01.2009

Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Sdílet na Facebooku
   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Brána jazyků otevřená
-Informatorium školy mateřské
-Labyrint světa a ráj srdce, Labyrint světa a ráj srdce (2), Labyrint světa a ráj srdce (3), Labyrint světa a ráj srdce (4), Labyrint světa a ráj srdce (5), Labyrint světa a ráj srdce (6), Labyrint světa a ráj srdce (7), Labyrint světa a ráj srdce (8), Labyrint světa a ráj srdce (9), Labyrint světa a ráj srdce (10), Labyrint světa a ráj srdce (11)
-Labyrint světa a ráj srdce (rozbor), Labyrint světa a ráj srdce (rozbor) (2)
-Velká didaktika, Velká didaktika (2)
Čítanka-Druhý Kristů list k bohatým (Listové do nebe)
-Kšaft umírající matky Jednoty bratrské
-Labyrint světa a ráj srdce, Labyrint světa a ráj srdce (2), Labyrint světa a ráj srdce (3), Labyrint světa a ráj srdce (4), Labyrint světa a ráj srdce (5), Labyrint světa a ráj srdce (6), Labyrint světa a ráj srdce (7), Labyrint světa a ráj srdce (8), Labyrint světa a ráj srdce (9), Labyrint světa a ráj srdce (10), Labyrint světa a ráj srdce (11), Labyrint světa a ráj srdce (12), Labyrint světa a ráj srdce (13)
-Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavená potomkům, Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavená potomkům (2)
-Nedobytedlný hrad jméno Hospodinovo, Nedobytedlný hrad jméno Hospodinovo (2)
-O poezii české
-Přemyšlování o dokonalosti křesťanské, Přemyšlování o dokonalosti křesťanské (2), Přemyšlování o dokonalosti křesťanské (3)
-První list lidí chudých k Kristu Pánu (Listové do nebe)
-Zpráva a naučení o kazatelství


MAPY WEBU Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé DŮLEŽITÉ INFORMACE Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti OPTIME - prodej reklamy - marketingové zastoupení pro Český-jazyk.cz
- web: www.optime.cz
- kontaktní osoba: Mgr. Marek Sochor
- více informací o možnostech reklamy na Český-jazyk.cz


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Stop blokování reklam

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­