ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Komenský Jan Amos (*28.03.1592 - †15.11.1670)

­­­­

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské (2)

I.

Ve jméno Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Synáčkové milí a všickni, kterýchž snad dojde hlas tento můj, poslechněte mne!
Což prohlášeno jest v Písmě božím, že věk jeden pomíjí a jiný nastává, ačkoli země na věky trvá (Kaz. 1, 4), to se splnilo na všech, kteříž byli před námi, a plní na všech nás, kteříž jsme nyní, a plniti bude na všech, kteříž budou po nás: že přicházejíce na svět odtud, odkudž nás vyvodí všemohoucí Pán, z místa mlčení věčného, a pobudouce tu, jak komu odměří čas přebývání jeho na zemi, odcházíme zase tam, kamž nás vede (ó by dovedl!), do místa zůstávání svého. A jakýž v tom způsob jest každého člověka v osobě vlastní, takovýž jest i každé společnosti lidské v domích, městech, královstvích a církvích, že všudy jedno pomíjí a druhé nastává; i nyní co se pod nebem děje, vidíte; pomíjejí a proměnu berou království některá a v nich národové, jazykové, práva, náboženství: proto bezpochyby, že nastává jiný věk; pomíjejí i církve jednoty: proto nepochybně, že obnoviti chce Bůh tvář země své (Žalm 104, 30).

II.

Mezi těmi proměnami vidouc já také proměnu svou a scházení i docházení své, že vzata jsouc pro hříchy své v kázeň boží a vypuzena z národu a jazyka svého mezi cizí a již také od sousedů svých (kteříž sobě strojíc pokoj, na mne a vlast mou zapomenuli) opuštěna, takže, potvrdí-li Pán toho, co lidé činí, vidím, že poslouživši já za svého věku vůli boží, usnouti mám (Skutk. 13, 36): učiním tedy, což činiti obyčej mají opatrní podlé světa, že majíc po sobě co pozůstaviti, zříditi hledí dědice a požehnání boží sobě udělené rozděliti mezi ně, aby nebylo v ztrátu aneb roztrhání i aby nenechali po sobě různic. K čemuž i rozkaz boží Ezechiášovi učiněný: "Zřeď dům svůj, nebo umřeš" (Izai. 38, 1) vede, a komukoli od Boha dům svěřen jest, aby bez pořízení ze světa neodcházel, napomíná.

III.

Poďtež tedy, synové moji, postavte se vůkol smrtedlné postele mé a slov mých, kteráž jsem vás zplodila, co mluviti budu, pozorujte: Aj, synové moji, vychovala jsem vás s veselím, tratím vás s kvílením a zámutkem; nebo jste hřešili před pánem Bohem vaším, a co zlého jest, před ním jste činili. Nyní pak co mám učiniti vám? Já vdova jsem a opuštěná; jděte, synové moji, a žádejte ode Pána milosrdenství (2. Ezdr. 2, 3-4)!

IV.

Rozdělím pak sobě vás na čtyři houfy, a promluvě k vám, jednomu každému zástupu, co potřeba, obrátím řeč svou k jednotám jiných církví, jakožto sestrám svým, starším sebe i mladším, s nimiž a mezi nimiž mne choval Pán, a teď pak před jinými mne volá k sobě, abych mezi vás všecky rozdělila to, což mi z milosrdenství svého svěřil byl Pán. Neb ač zevnitřní způsob můj takový byl, že po všecken čas života mého říkati s apoštolem bylo: "Zlata a stříbra nemám" (Skutk. 3, 6), neměvši na zemi, jako i Pán můj, kde téměř hlavu skloniti; a měla-li jsem co z drobnějších vezdejších věcí, domečků, zborečků, roliček, vinniček, i z toho mne svlékli (vyhnavše mne) jako i Pána mého z roucha jeho, když ho na kříž přibili, rozdělivše to mezi sebe; ale však mám se čím chlubiti v Kristu Ježíši v božích věcech, kterýž mne obohatil bohatstvím duchovním, aby ve mně přebývalo slovo jeho. Z těch tedy jeho mně do vůle jeho svěřených pokladů odkazovati budu, jak uznávám, že kdo z vás synů a přátel mých čehož potřebuje.

V.

Vás, synové moji, kteréž jsem já zplodila a vypěstovala, ne v jednostejném vidím způsobu; a protož k vám tak jednostejnými slovy promlouvati nemohu, ale rozdílně. Nebo někteří jste se mně a Otci duchů, kterémuž jsem vás zplodila, zpronevěřili, nevytrvavše se mnou v mých pokušeních, ale mne opustivše. Jiní jste trvali, a snad někteří ještě trváte, odpolu, pochlebujíce nepřátelům mým a u ohně jejich se zhřívajíce, vždy však předce ještě po mně, matce své, se ohlédajíce, žádostiví jsouce, kdyby mne byl z moci nepřátel mých vydobyl Pán, ještě do klína mateřského se navrátiti, Jiní jste udatnějšího ducha a následovali jste mne pod křížem klesající vždy předce, obcovati utrpením mým se neliknujíce, i píti spolu se mnou kalich hořkosti, kterýž skrze trpkosti přítomného věku k sladkostem věku budoucího nás vedoucí Pán nalil mně, sobě neošklivíce. Ale opět vás některé vidím buď věkem neb bídami utrápené umdlévati a docházeti; o jiných pak naději sobě činím, že je Pán k dalším časům chová a dochová.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 17.07.2019

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Brána jazyků otevřená
-Informatorium školy mateřské
-Labyrint světa a ráj srdce, Labyrint světa a ráj srdce (2), Labyrint světa a ráj srdce (3), Labyrint světa a ráj srdce (4), Labyrint světa a ráj srdce (5), Labyrint světa a ráj srdce (6), Labyrint světa a ráj srdce (7), Labyrint světa a ráj srdce (8), Labyrint světa a ráj srdce (9), Labyrint světa a ráj srdce (10), Labyrint světa a ráj srdce (11)
-Labyrint světa a ráj srdce (rozbor), Labyrint světa a ráj srdce (rozbor) (2)
-Velká didaktika, Velká didaktika (2)
Čítanka-Druhý Kristů list k bohatým (Listové do nebe)
-Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, Kšaft umírající matky Jednoty bratrské (2)
-Labyrint světa a ráj srdce, Labyrint světa a ráj srdce (2), Labyrint světa a ráj srdce (3), Labyrint světa a ráj srdce (4), Labyrint světa a ráj srdce (5), Labyrint světa a ráj srdce (6), Labyrint světa a ráj srdce (7), Labyrint světa a ráj srdce (8), Labyrint světa a ráj srdce (9), Labyrint světa a ráj srdce (10), Labyrint světa a ráj srdce (11), Labyrint světa a ráj srdce (12), Labyrint světa a ráj srdce (13)
-Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavená potomkům, Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavená potomkům (2)
-Nedobytedlný hrad jméno Hospodinovo, Nedobytedlný hrad jméno Hospodinovo (2)
-O poezii české
-Přemyšlování o dokonalosti křesťanské, Přemyšlování o dokonalosti křesťanské (2), Přemyšlování o dokonalosti křesťanské (3)
-První list lidí chudých k Kristu Pánu (Listové do nebe)
-Zpráva a naučení o kazatelství
­­­­

Diskuse k úryvku
Jan Amos Komenský - Kšaft umírající matky Jednoty bratrské (2)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­