ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

   
­­­­
Hodnocení pojmu slovnicek-pojmu

Aktuální známka: 2.13
Hodnoceno: 1143x Prosím, ohodnoť pojem

 • slovní druhy = „desatero“
 • lingvistika = jazykověda (lingua je latinsky jazyk), nauka o jazyce; patří do ní gramatika-mluvnice, do ní patří druhy slov, část mluvnice je tvarosloví – morfologie
 • základní pojem v tvarosloví je morfologická kategorie, ta má stránku:
  • formální (tvar)
  • významovou (mluvnický význam)
 • rozlišujeme morfologické kategorie:
  • vyššího řádu (slovní druhy)
  • nižšího řádu (rod, číslo, pád, vzor u podstatného jména)
 • třídění je dáno hlediskem:
  1. morfologickým (tvaroslovným) – ohebnost, neohebnost, časování, skloňování
  2. semantickým (lexikálním, významovým) – věcný význam
  3. syntaktickým (skladební) – čím je ve větě, funkce ve větě, využití

Ohebné slovní druhy

1. Podstatná jména = substantiva

 • vyjadřují: názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vztahů
 • mají kategorie: rod, číslo, pád, vzor

Rod

 • mužský (maskulinum)
 • ženský (femininum)
 • střední

Dále se člení na životný a neživotný.

Číslo

 • singulár (jednotné)
 • plurál (množné)
 • (dříve ještě duál – podvojné číslo, ve staročeštině, zbytky duálu zůstaly ⇒ dva, oba, dvěma, ruce-rukama, uši, nohy, oči)
 • mluvnické číslo nemusí být totožné s označováním počtu, můžeme mít:
  1. pomnožné – plurálium tantum
   • pouze tvar množný, ale vyjadřují i 1 věc ⇒ housle, dveře, kamnaČechy
  2. kolektiva – singulárium tantum
   • vyjadřují množství, ale i v jednotném čísle, tvar čísla jednotného, více věcí (písek, hlad, voda)
   • hromadná (členstvo, studentstvo)
   • látková (voda, písek)
   • abstraktní (opilost, spánek)

Pády – celkem sedm

Vzor

 • skupina jmen, má stejné tvary
 • jedno vybereme jako vzor, každý rod má vzory – mužský (životné, neživotné), ženský, střední
 • jak řadíme ke vzoru ⇒ rozhoduje rod a koncovka 2. pádu jednotného čísla, někdy zakončení kmene
 • přejatá podstatná jména se snažíme skloňovat podle domácích vzorů, původ řecký a latinský – Zeus ⇒ dia, genius ⇒ genia
 • ta co se nemohou zařadit = nesklonná (filé, dražé, aranžmá, taxi, ragú)

2. Přídavná jména = adjektiva

 • tvar podle substantiv
 • vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí
 • mají pád, číslo, rod prostřednictvím substantiva, mezi nimi shoda
 • přivlastňovací ⇒ odvozena příponou: -ův (bratrův); -in (matčin)
 • skloňují se – určují se podle koncovky 1. pádu (mladí)
 • jmenná ⇒ šťasten, šťastna, šťastno, šťastni, šťastny, šťastna – 1. + 4. pád
 • stupňování
  • pravidelné – většina přídavných jmen vyjadřuje trojí stupeň vlastností
   1. stupeň – pozitiv – blbá
   2. stupeň – komparativ – blbší (koncovky: -ější, -ší, )
   3. stupeň – superlativ – nejblbší (ze druhého stupně + předpona -nej)
  • nepravidelné
   • dobrý ⇒ lepší ⇒ nejlepší
   • špatný ⇒ horší ⇒ nejhorší
   • zlý ⇒ horší ⇒ nejhorší
   • malý ⇒ menší ⇒ nejmenší

3. Zájmena = pronomina

 • zastupují příslušná jména, naznačují vlastnosti
 • vyjadřují pády, číslo, i rod (částečně)
 • rozlišujeme:
  • osobní (, ty, my, vy, sobě, sebe, …)
  • přivlastňovací (moje, jeho, jejich, naše)
  • ukazovací (ten, ta, to, onen, tentýž, sám)
  • tázací (kdo, jaký, který, čí, co)
  • vztažná (jenž, jakýž, kdož; pro jednotné číslo muž. ⇒ jenž, žen. a střed. ⇒ jež; pro množné číslo muž ⇒ již, žen. ⇒ jež, střed. ⇒ jež)
  • neurčitá (někdo, něco, nějaký, kdesi, cosi, jakýsi, každý, všechen, veškerý, mnohý)
  • záporná (nic, nikdo, nijaký, ničí, … – popírají existenci)
 • rodová (ten, ta, to)
 • bezrodá (1., 2. osoba, zvratná zájmena)
 • shodují se s podstatnými, přídavnými jmény
 • zájmeno 3. osoby – jeho, jejích – nesklonné
 • její – skloňuje se podle jarní

4. Číslovky = numerália

 • slova významově určující pořadí, počet
 • většina se skloňuje
 • mají pád, číslo, rod
 • určité, neurčité
 • členění:
  1. základní
   • jeden, jedna, jedno (ten, ta, to)
   • duálové skloňování dvě-dvěma, dva-dvou
   • sto /100/ – město; tisíc /1000/ – stroj; milion, bilion – hrad; miliarda – žena
  2. řadové
   • jako mladý/jarní – skloňování
   • píšeme tečku, ne v letopočtu
  3. druhové
   • množství
   • dvojí, trojí, paterý – podle jarní/mladý
  4. násobné
   • kolikrát se něco násobilo
   • dvojnásobný, jednou, dvakrát
  5. podílné – vyjadřují dělení celku na skupiny
  6. neurčité – málo, mnoho, několik

5. Slovesa = verba

 • děj, činnost, změna stavu
 • vyjadřují
  • osobu – 3. os. jedn., množ.
  • čas – přítomný, minulý, budoucí
  • způsob – oznamovací, podmiňovací (přítomný ⇒ mluvil bych, bys, by; minulý ⇒ byl bych mluvil, bychom, byste, by), rozkazovací
 • rod
  • činný (předmět je cílem, podmět je původcem děje)
  • trpný (dopis je napsán)
 • vid
  • schopnost slovesa ukázat průběh sloves. děje, schopnost jen slovan. jazyka
  • nedokonavý (trvá, trval, bude trvat)
  • dokonavý (děj ohraničený; budoucnost: vytvoření s nedokonavou přeponou – učínaučí, zpívánazpívá
 • třídy – pět, podle zakončení 3.os.č.j.
  1. -e (nese, bere, maže, peče, umře)
  2. -ne (tiskne, mine, začne)
  3. -je (kryje, kupuje)
  4. (prosí, trpí, sází)
  5. (dělá)
 • nepravidelná – být, jíst, vědětchtít
 • slovesné tvary
  • určité
  • neurčité – seděl
  • jednoduché
  • složené

Neohebné slovní druhy

6. Příslovce = adverbia

 • místa (zde)
 • času (hned, dnes, dříve)
 • způsobu (vesele, krásně)
 • míry (velmi, málo, trochu)
 • příčiny (proč, proto)

Některé příslovce vznikly ustrnutím:

 • jmenných tvarů (úhrnem, kolem)
 • slovesných tvarů (vleče, stoje)
 • předložky a jména (zpaměti, zticha, dodnes, dokonce, doleva, doprava)

Příslovce se stupňují – zdravězdravějinejzdravěji; zlehůřenejhůře; dobřelépenejlépe

7. Předložky

 • vyjadřují místo, čas, způsob, příčinu
 • význam až ve spojení se jménem
 • se jménem tvoří – předložkový pád, předložkovou vazbu
 • vlastní (význam předložek v, do, s, pro, při)
 • nevlastní (i jiným slovesným druhem)
 • neslabičné (k, s, v, z) – vokalizace předložek ⇒ v Vídni-ve Vídni – přidáváním samohlásky
 • slabičné – kromě, mimo – obsahují slabiku

8. Spojky

 • spojují jednotlivé větné členy, věty
 • samostatné nejsou vět. členy
 • souřadicí (a, i, nebo, ale, avšak, neboť, nýbrž, sice)
 • podřadicí (když, protože, že, aby, kdyby, třebaže, jakmile)
 • interpunkce – před souřadícími ve významu slučovacím se nepíše čárka, jinak ano; před ostatními se čárka píše

9. Částice

 • vyjadřují vztah mluvčího k větě či výrazu, mají citové zabarvení, mohou uvozovat větu – , nechť, kéž, cožcopak
 • nespojují věty, musíme je odlišit od spojek, nejsou větnými členy

10. Citoslovce

 • vyjadřují nálady, pocity, vůli mluvčího
 • nálady a city – brr, fuj, , hele, …
 • vůli – hleď, hybaj, haló, …
 • hlasy, zvuky – haf, mňau, chechecink
 • další – hrome, běda

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené/upravené: 02.03.2012

­­­­

Diskuse k pojmu
Slovní druhyMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­