ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Holub Emil (*07.10.1847 - †21.02.1902)

­­­­

Sedm let v Jižní Africe - díl II.

Druhá cesta do vnitra Jižní Afriky

Do Musemaňany - Mošanengu - Molopolole - Šošongu - a návrat přes Linokanu do polí diamantových

I.
Z Dutoitspanu do Musemaňany

Přípravy a výstroj na cestu. - Moji tehdejší společníci. - Odjezd z Dutoitspanu. - Klipdrift. - Platberg v nebezpečí. - Nalezený diamant. - Africké mýto. - Hebron. - Nouze o vodu. - Požár trávy na planině. - Antilopy laní. - Drahé občerstvení. - Gassibonův kraal. - Nigrovo dobrodružství s kobrou. - Taung. - Hollandský kovář. - Reverend Brown a missijní stanice v Taungu. - Maruma. - Monkeyovy slasti a strasti. - Trnitá honba. - Laciné diamanty. - Jak mne paviani vyvedli. - Jak nás přijali v Musemaňaně.

Za svého šestiměsíčného pobytu v Dutoitspanu seznámil jsem se kromě jiných svých léčenců také se třemi německými rodinami, blízce spolu příbuznými, které chtějíce prokázati se vděčnými za to, že jsem je několikrát šťastně vyléčil, vyzvaly mne, abych vystavěl si domek na jejich dvoře. Pravili, že byť bych i dále pracoval v léčebně, v níž jsem až dosud přebýval, budu moci v novém domku bydleti, kdež užiji lepší stravy a jiného pohodlí, a že připravím se tam i lépe na druhou svou cestu. Přijal jsem laskavou jich nabídku a bydlel mezi nimi dva měsíce, po kterých jsem se vydal na druhou svou cestu do vnitrozemí.
Považoval jsem členy přátelských těchto rodin za bratry a sestry a v tom upřímném přátelství setrvali jsme vždy. Všickni pomáhali mně v přípravách na cestu. Když pak jsem uspořil až na 120 liber šterl. veškeré cestovní výlohy (počítal jsem, že spotřebuji asi 900 liber št.); tu mi otec jedné rodiny učinil možným, že jsem ku zboží, koupenému již za hotové peníze, dostal od obchodníka Dutoitspanského na úvěr věcí za 117 liber šterl. Tož byl jsem s to, abych vydal se na cestu o čtyři neděle dříve, než jsem s počátku určil.
Toto zboží skládalo se ze střeliva, barevných pokryvek bavlněných, šátků, šatův a drátu. Chtěl jsem těchto předmětův užiti ku směnnému obchodu, abych opatřil nám, bylo-li by toho potřebí, potravy, zejména však, abych nabyl za ně pro své sbírky věcí pro národopis důležitých a halen z rozmanitých koží zvířecích.
Od té doby, co diamantová pole počala se tříbiti, co mnozí nezřízení živlové se vzdálili a jenom ti zůstali, kdož uchystáni jsouce na delší pobyt pohodlné si zřídili příbytky, od toho času, co právní a společenské poměry na dobrou obrátily se cestu, naleziště ústřední (Central-diggings) evropskému se přiblížila velkoměstu. Sic už dříve byla nádhera evropských měst na pochmurné rovině mezi Modder-riverem a Vaalem, avšak nádhera tato přebývala ve stanech a v bídných prkených a železných chatrčích, i byla spíše zbožím než předmětem pokojného a praktického požitku.
V roce 1873, právě po návratu mém z prvé cesty nastalo rozsáhlé stěhování do zlatých polí v okrese Leydenburském v republice Transvaalské a to zejména proto, že ze státu toho docházely velmi příznivé zprávy o zlatých polích, a poněvadž vláda republiky Transvaalské zanášela se myšlenkou vystavěti dráhu z Delagoy do Pretorie. Tyto zvěsti dodaly mnohým mysli tak, že odhodlali se putovati do Leydenburgu a státi se zlatokopy. K těm připojilo se veliké množství takových přistěhovalců ze všech dílů světa, kteří přišedše do polí diamantových s trochou peněz tam ji "prodolovali" nebo peníze své buď propili buď prohráli, a proto chtivě jali se příležitosti, že mohou pustiti se zase v hon za štěstím, jež marně hledali v Australii, Americe, v Novém Skotsku a jinde.
Čím více přibližoval se čas zamýšleného odjezdu, tím horlivěji a rozsáhleji konal jsem přípravy. Tak opatřen byl vůz novými že leznými obručemi; aby pak nepraskly obruče pod plachtou - na druhé cestě mé bylo mi jeti lesnatými krajinami - vložena byla mezi tři nepromokavé vrstvy plátěné železná drátěná sít. Avšak síť i malá vížka pro vyhlídku, kterou postavil jsem na voze, ukázaly se později cestou býti nepotřebnými. Když bylo pokdy, cvičil jsem se v umění jezdeckém; v skutku pak bylo na druhé výpravě mé dosti příležitosti, abych zkusil dovednosť svou v té příčině. Nezdravá roční doba požádala též ode mne své daně: uchvátila mne prudká zimnice, z níž jsem se jenom ponenáhlu zotavoval. Nemoc ta přiměla mne, abych odjezd svůj z polí diamantových urychlil pokud možná nejvíce. Lék, který mne tehdy vyrval z nebezpečí, byl snad svého spůsobu jediný. Bude-li mi v závěrku dopřáno místa, míním ho ještě zvláště vzpomenouti.
Přítel E., který zkoušel štěstí svého jsa démantokopem v kopanině Old de boerské, avšak s nezdarem pořád stejným, svolil, že doprovodí mne také na této druhé cestě. Chtěl viděti ještě větší kousek Afriky a po svých slovech "pomoci mi, kde by byl s to". Prosil jsem ho, aby jako na prvé výpravě ujal se dohledu nad vozem, což též učinil konaje ho spůsobem nejlepším a velmi poctivě.
Druhou cestu nikterak nepovažoval jsem za hlavní svou výpravu, nýbrž za druhou ale větší cestu výzvědnou, na níž chtěl jsem uraziti aspoň polovici vzdálenosti od polí diamantových ku řece Zambesi a nových nabyti zkušeností pro zamýšlenou velikou výpravu do Střední Afriky.
Mezi mými předešlými léčenci byl mladý muž z Pruského Slezska, který projevoval vůli, že by mne doprovodil. Byl bych jej přijal, ježto jsa dovedným zámečníkem byl by býval mohl provésti hrubší správky na puškách. Avšak za jednoho krásného jitra, když jsem zaručil se zaň u jeho věřitelův a zaplatil čásť jeho dluhův, zmizel na vždycky pozůstaviv mi laskavě, abych spořádal se s jeho věřiteli. Byl to úkaz velmi obyčejný v diamantových polích, která tehdy hostila ještě hejno podezřelé chásky.
Přímluvou přítele Eberwalda dal jsem se přes veškery smutné své zkušenosti pohnouti, že vzal jsem F-a za průvodčího na cestu Za třetího společníka přítel E. přivedl jednoho dne svého známého, pana Bolyho z Hannoveru a velmi se zaň přimlouval; nelitoval jsem toho později nikdy, že jsem ho přijal. Jeden můj léčenec obstaral mi potah osmi volův a za pohůnka Griquu.
Byl jsem vůbec tentokráte mnohem lépe vystrojen než na prvé cestě; koupil jsem také sextant, jehož užívati naučil mě bývalý námořní důstojník. Bohužel nebylo mi dopřáno, abych ho užil, neboť nemohl jsem se nijak dopíditi výtisku "Nautical almanachu".
Třetího listopadu opustil jsem konečně pole diamantová provázen jsa panem Eberwaldem. Bolym, F-em a služebným Griquou, potom devíti psy, mezi nimi byl můj věrný Niger, jízdeckým svým koněm a osmi tahouny. Z Dutoitspanu zamířil jsem nejkratší cestou do Klipdriftu; z Klipdriftu chtěl jsem jeti do Hebronu údolím Vaalským nahoru a z Hebronu dáti se napříč směrem ku městu Gassibonovu a potom dále k Taungu, sídlu batlapinského krále Mankuruana, v němž jsem posud nikdy nebyl. Takovýmto spůsobem myslil jsem, že prohlednu si kus pravého břehu Vaalského, jehož jsem posud neznal a že projedu zemi Gassibonovu od jihu na sever, kdežto jsem ji na prvé své cestě protáhl od západu na východojihovýchod. Prvý svůj denní pochod skončili jsme u farmy Old de boers.
Vyrazivše příštího rána došli jsme ku troskám, ležícím několik mil před rozvalinami missijního stavení blízko nynější missijní stanice Pnielské, o kterých stala se už zmínka. Na této cestě pozoroval jsem sníženinu na planině, která byla mně od prvé cesty známa, porostla jsouc zakrslým ovčím křovím. Na planině této, než ještě sklání se k řece Vaalu, rozkládá se jezero asi 11/2 míle dlouhé a široké. Na březích jeho prohánělo se množství černých ptákův a jeřábů. Když jsem se jim s Nigrem přibližoval, pes sledoval jakousi stopu v pobřežním sítí, potom najednou se zastavil a vrtě ocasem činil mne pozorna na malou hustou sítinu. Přichystav se k ráně dal jsem psu znamení a ten skočil ku předu; s ním zároveň vyskočil ze sítí rudosluchý zajíc, který byl pochoutkou při prvém našem obědě na této cestě. Jedouce dál užili jsme nové silnice, vylámané od trestancův u samé řeky do skály, a tak vyhnuli se hlubokému písku na planině, který spůsobil nám na prvé cestě tolik potíží. Na večer dospěli jsme toho místa, na němž jsme v únoru roku 1873 zažili zlou noc.
Druhého dne vydal jsem se do okolních křovin na honbu, byl jsem však brzy zavolán F-em zpět, jenž mi oznamoval, že když napájeli se tahouni, vyhnaní časně z rána od Pita, služebného našeho Griquy, na pastvu, jeden z nich zabořil se až po krk do pobřežního bahna. Nechavše Bolyho u vozu, pospíchali jsme na to místo a nalezli "Platberga", jednoho ze svých tahounů ve strašném postavení. Byl to perný kus práce, vybaviti zvíře ze stavu nad míru nepříjemného. Nejdříve snažili jsme se, abychom odházejíce od zvířete lopatou bahno, vyzdvihli je sochory. Pokus ten však vyšel na zmar i marně také pokoušel jsem se vytáhnouti vola svým hřebcem. Posléze přehodivše zvířeti přes rohy lano zapřahli jsme do něho čtyři voly a šťastně vytáhli ubohého Platberga. Den však byl ztracen, neboť bylo nutno, abychom zvířeti skoro schromlému popřáli odpočinku.
Doufaje, že příštího dne dohoním to, co jsme promeškali, vybral jsem se s ranním úsvitem na další cestu. Cesta utíkala nám rychle, neboť na veliké mé překvapení shledal jsem, že silnice od prvé mé výzvědné cesty mnohem jest lepší. Po šestihodinné jízdě stanuli jsme na břehu Vaalském.
Dříve než došli jsme řeky u Klipdriftu, bylo mi oželeti dvou psů; jeden z nich za nočního našeho pobytu u řeky běžel nejspíše napit se do ní a tam byl bezpochyby usmrcen hyenou, druhý ocitl se u Klipdriftu pod kolem a byl zabit.
Převozník na Vaalu odepřel nám svých služeb, poněvadž se bál, že při nízké vodě a s těžkým naším vozem narazí člunem na dno; ukázal nám tedy na brod, dále po řece se nalézající. Po neblahých zkušenostech, kterých nabyli jsme na velikonoční hod Boží, bylo třeba, abychom brod tento ohledali s bedlivým pozorem. Řeka Vaal vyschla až na strouhu, sotva šest metrů širokou; brod byl písčit, ostatní pak čásť řečiště jedním jediným náplavem zelenokamenů zvící hlavy a ještě mnohem větších. Než beze všelikého úrazu přešli jsme řekou a rozložili se blízko Klipdriftu táborem. Za odpočinku podivil jsem se, když mně Pit přinesl diamant asi čtvrt karatu těžký. Co se voli pásli, ležel kolik hodin na zemi a prohlížel vypodsívaný písek, z něhož už dříve démantokopové vybrali svou kořisť. Tak nalezl kamínek; přijal jsem ho, abych uložil jej do své sbírky; později ztratil se mi, nevím jak.
Vyrazili jsme ještě téhož večera a jeli do skalnaté výšiny, na níž nahoře stála krčma, obklopená kolem dokola výskajícími, to jest opilými Koranny. Opětovaný pokřik "Wach mit det wagon, Wach" zarazil nás a přiměl mne, že jsem poručil zastaviti. Za nedlouho objevil se na pravo i na levo obličej, zarudlý během, ale také neřídkým požitkem Gambrinského nápoje; nenadálý zjev dvou masitých obličejův, označených několika temnými body a místy, provázen byl proudem řeči, jejž přerývaly silné oddechy a prudký kašel. S jedné strany zaznívala hollandština, s druhé angličina. Co chtěli vlastně oba chlapíci? Pit nejprve pochopil slova dle zdání zvučná, ale vpravdě nesrozumitelná. Prvý byl sheriff (policejní úředník), druhý policeman (strážník): "Páni" přiběhli žádajíce deset šilinkův odškodného pro muže, jehož pozemek moji tahouni za pobytu našeho u Klipdriftu strašně prý zpustošili. Těchto deset šilinků jest prý mně zaplatiti, sice jinak nepustí prý mne ani o krok dále. Ačkoli jsem věděl, že oba přehorliví sluhové spravedlnosti hloupé užívají lsti, vyhověl jsem přece jejich žádosti. Sotva že obrátili se k nám patama, když F., jejž znepokojoval osud desíti šilinkův, učinil nás pozorny, že oba pomocníci svaté hermandady zmizeli v krčmě, aby, jak velice podobalo se pravdě, vypili skleničku kořalky na zdar statkáře, kterého poškodil náš dobytek.
Jeli jsme pozdě do noci, při čemž vzdálili jsme se od řeky Vaalu, jež opisuje zde na pravou stranu oblouk k jihojihovýchodu. Krajina, kudy byla naše cesta, skládala se ze skalnatých výšin křovím porostlých, jež buď pokryty byly alluvialními pláněmi, často na míle dlouhými, aneb odděleny byly od sebe takovýmiž rovinami, které se znenáhla skláněly k řece. Četné ohně po obou stranách byly svědky dvorců Korannských a ze bližších slyšeli jsme zřetelně brekot kůzlat a koz. Zdálo se, že všecky tyto dvorce leží na svahu kopcův obyčejně v nějakém úhlu na místech chráněných před severními a severozápadními větry. V této pozdní hodině potkali jsme ještě dva smíšence, kteří cestovali z republiky Transvaalské do Klipdriftu a jižto učinili nás pozorny na dva hluboké dešťové výmoly, kterými bylo nám brzo potom projíti, zdálo se mi nejvhodnějším, abychom dále nepokoušeli bohů, nýbrž položili se zde táborem. Brzy vzplápolal vesele oheň, praskal a syčel tak mile, že jsme zase byli veselé mysli. Ano na F-a působily hlučný praskot ohně a vonná mokka tak mocně, že povstal slavnostně mezi večeří a zdvíhaje naplněný plecháč provolal přípitek soudním mandarínům 25. řádu, v Klipdriftu meškajícím. S přípitkem tím souhlasila celá společnosť, běloši i černoši, tak že plecháče cinkaly jasně tichou nocí.
Sedmého listopadu byla krajina táž jako večer před tím, jenom naříkali jsme, že nebylo lze nalézti blízko cesty vody. Zásobu, kterou jsme vzali s sebou, spotřebovali jsme večer, ráno a v poledne, a na jinou nebylo naděje než až u řeky.
Ke čtvrté hodině dojeli jsme Hebronu, kterým však, nezdržujíce se, pouze jsme projeli, abychom ještě za dne dospěli místa, kde zamýšlel jsem opustiti cestu z Hebronu do Christiany a dáti se přímo ku městu Gassibonovu. Za těch několik měsíců, jež uplynuly od prvého pobytu mého v tomto místě, pozůstatky města druhdy kvetoucího scvrkly se ještě více. Špatná cesta přinutila nás brzo, abychom zastavili. Příští ráno nabídl se nám za vůdce mladý Batlapin, kterého jsme potkali, an provázen jsa otcem ubíral se z města Gassibonova k Vaalu. V poledne položili jsme se ve stínu košatého stromu citlivkovitého, abychom si jako obyčejně odpočinuli a po několikahodinném pochodu stanuli jsme uprostřed planiny na nocleh.
Byl to krásný obraz nad míru půvabný, který prostíral se tu před námi. K jihu a západu lemovaly obzor Hebronské výšiny a výběžky jejich, stkvějící se v nachové záři, jež rozkládala se do nedozírama nad rovinou v podivuhodném tmavém zbarvení a nemylným byla hlasatelem jihoafrické noci, která, není-li na nebi chmur, tak jest krásna, že bys hned tak brzy nepohledal jí rovné. Tichý vánek pohyboval kolem nás kvítím na palouku, jenž zde onde zastíněn byl tmavozelenými keři, ve skupinách stojícími. Tráva, kterou na palouku rozesil vítr, těkavá pak zvěř zadupala do země, pokrývá v létě širou rovinu zeleným vonným kobercem a sotva kdy v zimě zasypána bývá kyprými kotoučky sněhovými - toliko po žlutavohnědé barvě stébel jejích poznáváme, že zlaté slunce usmívá se na polokouli severní. Brzy šlehají plaménky pod suchými haluzemi, hustě na sebe nakupenými, a mezi nimi, a pojíce se v jeden plamen, točí se k jedné a téže straně - na severovýchod. Zdali pak k milé vlasti? Tichý vítr večerní, který je rozdýmal, věje dnes směrem, jejž vyhledávám nejraději a kterým přečasto oči bezděky pohlížejí v tesklivé touze. Oheň, rovina, Gassibonova země, Afrika jsou zapomenuty, jenom ucho doslýchá chvilkami lidské zvuky, jež mysl hned spojuje se vzdálenou vlastí. Černý stín zakmitnuv se před ohněm, zrak můj oslňujícím - byl to stín našeho mladého vůdce - upamatoval mne na přítomnost. Byl to klidný večer a za ním přišla klidná noc, jež jsouc protivou noci předešlé popřála nám dobrého odpočinku a zároveň posílila nás k tomu, co nás postihlo příštího dne, ač jsme toho netušili.
Tahouni, pasoucí se poněkud opodál, přiběhli sami a lehli si blízko vozu, kdežto my rozloživše houně své do kypré vonné trávy a jsouce obklopeni převislými jemnými stonky, latami a květy brzy zaslouženým usnuli jsme snem. Druhý den časně z rána pokračovali jsme v cestě. Dle slov vůdcových páčil jsem vzdálenosť až k městu krále batlapinského na 35 anglických mil; zastrašilo nás však trochu, když se vůdce přiznal, že v krajině, kterou nám bylo jíti, nebylo vody. A v skutku po celý den bylo se nám spokojiti tím, že nalezli jsme vodu potřebnou k obědu, ale posilňující nápitek zůstal pouze nedostižným přáním.
Jdouce na severoseverovýchod přišli jsme brzy do kraje, ve kterém, jak nám náš vůdce vypravoval, několik asi měsíců nepršelo, neboť čím dále jsme se brali, tím tráva byla žlutější a sušší. Ačkoliv cestovali jsme za pozdního již jara, tož bylo s počátku jen tu a tam nějaké stéblo trávní nově vzrostlé, dále pak neviděli jsme žádných, a jen zřídka spatřovalo oko prvé lístky zvonice (Amaryllis), avšak suchem zpola už zvadlé.
Stoupajíce ponenáhlu vzhůru přišli jsme na malou planinu. Čím výše jsme přicházeli, tím více řidlo křoví, tím zvadlejší bylo veškeré rostlinstvo. Od severozápadu zdvihl se dosti silný vítr, který se hvizdem prorážel vysokými stébly travními, až se ohýbala a zdvihala zase jako osení. Vítr ten nám byl vítán proto, že mírnil veliké parno a schlazoval naše horké rty. Tahouni, kteří naposled pili asi před třiceti hodinami, postupovali jenom velmi zvolna; nemohli jsme jich také v takovém parnu pobízeti, neboť cesta byla do vrchu. Již dvě hodiny brali jsme se stezkou, a vůdce náš pravil, že až dojdeme na nejvyšší čásť planiny, bude se nám uhnouti poněkud na pravo (na severoseverozápad), kde prý přijdeme na koleje, neboť morena (král) poroučí tudy časem jezditi s vozy, když vezou dříví do polí diamantových. Půjdeme-li pak na levo po kolejích bez zástavky až do noci, dorazíme prý ku chýžím domorodců. To byla pro nás, kteříž jsme žízní skorem umírali, neutěšená potěcha.
Za krátkého odpočinku na svahu náhorní roviny upoutal naši pozornosť temný mrak, vznášející se dlouho téměř nad samou planinou, jejž sluha můj, najatý vůdce i my všickni prohlašovali jsme za nesmírné hejno kobylek. Když dospěli jsme kraje náhorní roviny, vyrušil mě náhle z mého dumání výkřik, jenž pocházel od jednoho z mých druhů ve voze. Zděsivše se všickni toho, co jsme spatřili, vykřikli jsme zoufale. Rovina před námi se prostírající a vysokou suchou travou a křovím porostlá, jíž bylo se nám bráti, byla ohnivým mořem. Požár šel ve vzdálí 5-6 anglických mil přes naši cestu; temný onen mrak, který uviděli jsme před hodinou, byly vystupující husté spousty dýmu, hnané k východojihovýchodu. Prvý z nás vzpamatoval se tmavý vůdce a činil nás pozorny na koleje sotva 20 krokův od nás, jež dle jeho slov šly středem ohně. Přiblížili jsme se asi na 600 kroků požáru, který sáhal na pravo až ku pásmu pahorků, pnoucích se takořka rovnoběžně s ním. Krajina v tu stranu byla rovna; na levo planina prohýbala se po pravém boku požáru v úžlabinu, asi 300 kroků širokou, na jejímž konci oheň právě tou chvílí se rozlézal. Úžlabina tato byla na levém kraji omezena pahorkem asi 13 metrů vysokým a poněkud křovím porostlým, jenž maje na sever skalnatý a příkrý sklon zároveň byl severním svahem planinné vypnuliny, na niž jsme právě dojeli. Co tu počíti? Bylo třeba jednati rychle, hned. Bylo nám ujiti požáru, nicméně však snažiti se, abychom postupujíce v před došli konečně ukojení strašné své žízně. Také potah velice byl strmácen, tak že nebylo lze nastoupiti zpátečný pochod buď na jih buď na východ k řece Vaalu. Na východ ustupovati nebylo též proto možná, ježto požár rychle postupoval ku předu, tím méně však z té příčiny, že tahouni mohli sice hnáti se úprkem travou asi míli, nikoliv však mil 10 až 15 - a tak byl Vaal směrem východním daleko.
Nezbývalo, než abychom jeli ku předu; ano, ku předu, avšak kterak, abychom vyhnuli se ohni, abychom uchránili se zuřivého živlu? Spáliti kolem sebe trávu a čekati, až požár k nám se přiblíží, bylo nemožno, ježto měli jsme ve voze kromě několika tisíc nábojů 300 liber střelného prachu - nemožno, protože plachta na voze a dřevěné části jeho prohřáty jsouce sálavým žárem slunečním tak, že do rukou pálily, mohly snadno vznítiti se hořícími haluzemi a žhavými listy, větrem k nám zanášenými - nemožno, poněvadž vezouce s sebou líh a pálenku, vody pak žádné, nebyli jsme s to, abychom hasili, kdyby něco na voze chytilo. Pohled můj spočinul na pahorku po levici; bylo by snad možná, abychom unikli onou roklí? Zdálo se, že oheň až dosud vzdálen jest asi 300 krokův od pahorku; blížil se však i k němu i k nám, ačkoliv ku pahorku ne tak rychle, jelikož ležel poněkud od větru. Ano, bylo lze vyváznouti, kdybychom byli s vozem již u pahorku na volném prostoře a kdybychom tak mohli objeti požár, asi 100 kroků široký.
Za ohnivým mořem rozkládala se na míle cesty černá plocha, sežžené pole, nad nímž zaplápolaly ještě zde onde plameny ze zbytků hořícího keře. Sděliv se společníky svými svůj záměr došel jsem obecného souhlasu. Tmavý sluha pochopil dobře "a Bass sol dun" a pohled temných jeho očí svědčil, že přičiní se ze všech sil, aby vedl a udržel tahouny v naznačeném směru.
Teprva nyní, vyšvihnuv se na koně, rozhlédl jsem se po prostoru, jímž bylo nám projeti ba proletnouti. Nemohl jsem zadržeti výkřiku, neboť vzdálenosť mezi námi a pahorkem, asi 1000 kroků široká, byla povlovným svahem, v nižších částech trochu sráznějším, jenž porostlý byl křovím a travou a poset skalními balvany; což kdyby se rychlou jízdou zlámalo na některém ze hnědých kamenů kolo? Neměl jsem však času na rozmyšlenou, druzi moji postavili se na svá stanoviska, Boly zapráskal bičem a dal obvyklým "Fat an" znamení k rychlému běhu do ohně a z ohně.
Poháněni jsouce křikem, ranami bičem a větvemi jakož i strašlivým pohledem po pravici, odkud víc a více blížili jsme se ohnivým vlnám, voli uháněli s těžkým vozem jako s prázdnou nějakou károu. Často myslil jsem, že vůz už leží na boku, tak vysoko chvílemi ocitlo se některé kolo na skalním balvanu, ana v nejbližším okamžení obě přední kola tak prudce najela na kamení, že tahouni zapřažení u samého vozu nárazem tím byli poraženi. Vedro bylo nesnesitelno, protože vítr stále hnal proti nám, praskot suché trávy a křovin, valnou většinou zelených, naplňoval ohlušujícím hřmotem vzduch, obtěžkaný hustým dýmem a hořícími stonky travními, ratolestmi, listy a p. Jezdecký můj kůň nebyl žádné plaché zvíře, ale divadlo po pravici poplašilo ho a zdivočilo, tak že sotva jsem ho mohl ukrotiti.
Než hnali jsme se dále. Můj kůň několikráte klopýtl přes úskalí a padl do křoví, neboť bylo mi neustále prohlížeti plachtu vozovou, abych odstranil rychle oharky, kdyby některý zaletl na ni, i bylo mi také naznačovati Pitovi "vůdci" a Bolymu "vozotaji" směr, kterým měli se bráti, aby vyhnuli se větším balvanům, jež jsem s koně mohl pozorovati.
Křičíce a pohánějíce voly, kteří slintali hustou pěnu, a běžíce přes hory a doly úpalným vedrem slunečním a žárem blízkého plamene společníci moji nesmírně byli uondáni; když konečně přišli jsme pod stráň, bylo nám všem několik minut lapati vzduch, všickni poranili se více nebo méně v obličeji a na rukách, všickni nesčíslněkráte klopýtli a padli.
Dospěvše doliny shledali jsme, že požár přiblížil se již na třicet kroků pahorku, kdežto 200 kročejů dále jsa od něho více než 100 kroků vzdálen uhasínal; byl tam zadržen suchým výmolem, an u nás prošlehl velmi mělkou jeho čásť, přes niž jsme bez obtíže přejeli. Můj kůň třásl se tak, že sotva stál na nohách a voli funěli silně majíce hlavy skloněny k zemi, a přece zbýval nám nejtěžší úkol: než mohli jsme zatočiti se na levo, bylo nám jenom ve vzdálí třiceti kroků od ohně ujeti podlé něho asi 100 kroků. Ačkoliv byla krátka ta cesta, již bylo nám uraziti, tož čekala nás na ni záhuba jistější než na oné, kterou seřítili jsme se se skalnaté stráně. Suchý keř, vzdálený mezi mnou a ohněm sotva 15 krokův od vozu a vznícený hořící haluzí, byl druhým heslem této naší štvanice.
"Haló hý," tahouni "vzali", než sotva ušli pět kroků, zabočili omámeni jsouce hustým dýmem ke skalnatému pahorku, při čemž by byli zajisté vůz zvrátili. V tomto rozhodném okamžení skočil společník, vedle nich po mé straně běžící, na druhou stranu ku pahorku a tam podařilo se mu s ostatními druhy a s tmavým průvodčím sehnati tahouny zase na rovinu. Bijte, křičte, sice jsme ztraceni a vyletíme do povětří! A tu uháněli jsme hustým čpavým dýmem, ve velikých kotoučích se točícím, popelem, zdviženým od větru, přes hořící stébla travní, úlomky kůry, žhavé a plápolající haluze - jako bychom až na pud zachovati sebe zbaveni byli smyslů - středem zhoubného živlu, abychom dostihli volnějšího onoho místa, z něhož kynula nám záchrana a jež vzdáleno bylo ještě 80, 70 ba toliko ještě 50 kroků. Žár byl tak strašlivý, že jsem se v každém okamžení obával, aby plachta vozová nechytla plamenem.
Jen ještě 20 kroků - zdali pak tahouni vytrvají; supí a potácejí se pode jhem! - Konečně, Bohu díky, jsme na místě; po naší levici širá travina, po naší pravici roklina, asi tři metry hluboká a čtyři metry široká, a za ní tráva, zčernalá na uhel. Skočím ze sedla, rychle sejmu je a zamířím ke svým druhům, kteří vrhli se do trávy. Nemohli skoro ze sebe vypraviti slova. Obličeje jejich jsou zarudly krví, ruce sukovatými větvemi a častými pády do krve odřeny a rozškrábány, oči pak téměř vylezly jim z důlků. Oděv Pita, jemuž prvému s předními voly překonávati bylo překážky (křoví atd.), i košile jeho roztrhány jsou na cáry, se zad a s prsou řinula se mu krev z dlouhých, na štěstí však nehlubokých ran.
Jedouce dále po svahu vzhůru snažili jsme se, abychom zase dojeli kolejí, táhnoucích se na příč přes požár ku Gassibonovu městu, což se nám také podařilo, ačkoliv bylo se nám, zemdleným zvířatům k vůli, zastavovati vždy po 200 kroků. Jeli jsme po kolejích na sever přes rovinu, tak že dostalo se tím nebohým tahounům značné úlevy v jízdě. Mezi tím nastal večer. Hrozná nás trápila žízeň a v té nouzi pustili jsme se do octa svlažujíce sobě jím rty. Výkřik Pita, kráčejícího napřed, vytrhl nás všecky z pochmurného zadumání. "Bass, kick da so sin ye det Hartebeeste?" Všickni jsme se naklonili v před a v skutku, mladík měl bystrý zrak. Na příč přes naši cestu asi 300 kroků před námi klusaly tři antilopy laní mimo nás. Byli jsme však příliš uondáni, příliš zemdleni, tak že spokojili jsme se pouhým na ně pohledem.
Seznal jsem v Africe tři odrůdy antilopy laní: obyčejnou gazellu laní, která nalézá se od kolonie Kapské až k řece Zambesi ale častěji ještě v jižnějších a středních křovinatých krajinách jihoafrických, dále sesephi čili zuluskou antilopu laní, kteráž bydlí na témž území, ale vyskýtá se také severně za Zambesim, kdež jsem zastihl také třetí odrůdu, jež však více jest příbuzna prvé než druhé, ana se antilopa zuluská více podobá gazelle pestré. Majíc hlavu kladivitou a rohy do uhlu zahnuté obecná antilopa laní jest nejošklivější ze všech gazelí. K antilopě sesephi se ještě vrátím, obecné antilopy laní však dotknu se tuto několika slovy. Zastihl jsem ji nejčastěji mezi řekou Vaalem a solným jezerem Sojským, slyšel jsem však také, že nalézá se hojně též na východě a severovýchodě kolonie Transvaalské a v severním díle kolonie Kapské. Zvíře to vyhubeno jest více než jiné druhy antilop a to nejspíše proto, poněvadž jest méně plaché a smělejší než ostatní. Žije v menších tlupách a vyskytuje se nezřídka v krajích, obývaných pakoněm žíhaným. Že v severním díle střední Afriky Jižní řidčeji se vyskýtá než v jižním, toho příčina jest asi ta, že jí Bamanquatové pro její kůži dávají přednosť před ostatní zvěří a to proto, poněvadž východní Bamanquato zvolil si kůži tohoto zvířete na svou malou koženou halenu, národní svůj pláštík.
Ve krajinách křovinatých, ale méně lesnatých honívají antilopu laní na koních; je-li pronásledováno, zvíře utíká neobratným během, který pochodí od jejího vysokého předku a záhřivku. Myslím, že tato odrůda (Antilope caama), ačkoliv jest ze tří zmíněných nejobecnější, přece v evropských zvěřincích náleží ke vzácnostem a že odrůda z krajin za řekou Zambesi v nich nikde se nenalézá. V lesích jakož i v zemích středních Bečuánů lovci hledí, aby se jim přiblížili za stromy a křovinami. Na takových místech zvířata zdržují se pokud možná na kraji některé mýtiny, nebo v částech méně křovinatých, aby lepší měla rozhled, kdežto v bezlesých krajinách přebývají jen na místech vysokým křovím anebo skupinami keřů porostlých, vůbec pak bydlejí pouze na rovinách. Bílí lovci honí a střílejí je po výtce toliko s ostatní zvěří, slony, pštrosy a p.
Hrozný den byl skončen, vůdce náš měl co dívati se, aby dobře šel po kolejích, následkem požáru popelem naplněných a proto neznalých, a tak aby pravým směrem dovedl nás do malé osady domorodců. Nejen rty byly vyprahly, také celá ústa jakoby nám zuhelnatěla a trapnou suchotu cítili jsme až v hrdle. Nehovořili jsme už a každý z nás snášel tiše bolesť svou, jak mohl. Doufali jsme, že chladná noc vše spraví, ale ta byla výnimkou tepla a též vítr přestal skýtati nám skrovného svého občerstvení. Jízda noční podlé úpatí skalnaté výšiny, křovím a stromovím porostlé, nezpříjemnila také nikterak našeho radostného cestování. Jednou smeklo se nám zadní levé kolo do dešťového výmolu tak, že vůz se nám jen divem nepřevrhl a na blízkém úskalí větší neutrpěl pohromy. Konečně zaslechli jsme štěkot psí a brzy potom jednotvárný zpěv tmavých děvčat, nebeský zpěv pro naše zmalátnělé duše. Nikdy potom na pozdějších svých cestách nepozdravil jsem těchto jednotvárných a jednoduchých zpěvů, jež tmavá děvčata stále opakují a dřevěnými kastagnetami doprovázejí, s takovou rozkoší, s takovým ohlasem ve svém srdci, jako toho večera. Žízeň jest přece z nejstrašnějších pocitů, které jsou s to, aby člověka zmalátnily, ba utrýznily.
Konečně spatřili jsme na svahu po levici a poněkud před námi několik rudosvětlých míst, která o tolikéž ohních svědčila. Nechal jsem vůz státi, s týmž úmyslem společníci moji a průvodčí učinili podobně a všickni pospíchali jsme k lidským příbytkům.
Psi přiběhli nyní jako letem k nám, an zpěv umlkl, a před námi objevila se tmavá postava obyvatele domku, jenž nemálo byl překvapen, že v této chvíli a na tomto místě vidí jeti kolem vůz. Jakmile spatřil jsem člověka před sebou, vypadl jsem na něj, uchopil ho za ramena a křičel naň chraplavým svým hlasem "Meci, Meci". Napadený vyrazil ze sebe křik, nejspíše výstražný hlas, neboť průvodčí náš, svíjeje se nad tím smíchem, nemohl promluviti slova. Po chvíli přinesl muž ve velikém rohu volském smrdutou tekutinu prohlašuje, že jest to veškerá jeho zásoba vody, a žádaje za ni půl koruny. Ani množstvím ani jakostí tekutina tato nebyla s to, aby jen poněkud uhasila naši palčivou žízeň. Konečně podařilo se nám, že jsme přání svá domorodci vyložili srozumitelně a za krátko potom přinesl se dvěma ženami několik velikých hrnců mléka, jež jsme hltavě až do dna vyprázdnili, žádaje za všecko to mléko pouze 6 penců, tedy pětinu toho, co chtěl za vodu. Zahnavše takto svou žízeň chtěli jsme též ukrotiti hlad, a brzy vzplápolal veliký oheň, na němž pekla se skopová kýta.
Požár trávy na planině byl patrně hlavním předmětem hovoru; na jihu posavad ještě byla široká záplava na nebi důkazem, že požár postupoval dále. Požáry tyto lidé zavinují často neopatrností, tam však, kde je keřův a stromů po skrovnu, zapalují je v pozdní zimě statkáři nebo domorodci a to zejména v suchých létech, aby, jak říkají, tráva lépe rostla. Taktéž vedli si druhdy lovci pštrosů ve vnitru Afriky, aby pštrosy, kteří dychtivě vyhledávají zelenou pučící trávu, přilákali na taková místa. Požáry takové přečasto pozorovati lze v kolonii a ve Svobodném státě na rovinách, porostlých nízkými, sotva půl metru vysokými keři ovčími (Scapbush); přiblížíme-li se k nim asi tři anglické míle, tu spatříme potom za tmavých nocí jeden nebo více rovných, delších nebo kratších "žhavých pruhů", jak plazí se pomalu po zemi.
Vyrazivše opět druhý den ráno dostali jsme se zase za půl hodiny do kolejí, jež dál už byly vyjety v řádnou cestu, na níž jsme v březnu po odjezdu z města Gassibonova jeli k řece Vaalu. Zde rozloučil se s námi přívětivý náš průvodčí, i jeli jsme s kopce skrze jednu z roklí, které sklánějí se ku Gassibonovu sídlu. Strany (t. j. stráně) široké rokle, jež úží se jen na tom konci, kde otvírá se k městu, ukazovaly stupňovitý sklon skalních vrstev, jež byly zřejmy přes to, že pokrývala je bujná tráva. Vzpomněl jsem si tu na pana Jiřího Stowa, který s neobyčejnou pečlivostí zkoumal takové horské stupňoviny v kolonii Kapské. Vodorovné plochy těchto stupňovin příroda posázela stromy citlivkovitými tak, že byly nenepodobny našim třešňovým sadům, vysázeným na stráních.
K poledni vjeli jsme do Gassibonova města a prošedše je položili jsme se táborem pod několika stromy asi uprostřed kotlinatého údolí u samé jedné strže dešťové. Dno celé kotliny jest jediný bujný pažit, který leže ve hloubce a svlažován jsa prameny, vytékajícími nad údolím z rozlehlé rokle, zůstal zelený, i když všecko jinde sluncem bylo spraženo. Pit hnal sledován jsa Eberwaldem a F-em voly ku pramenům, než kolem nich bylo asi dvacet žen rozestaveno tak, že společníci moji čekali tu přes půl druhé hodiny, než se dostali k vodě.
Jest podivu hodno, jak málo rázni jsou tito východní Batlapinové, smíšení s Bamairy. Za doby suchoty jest ženám čekati kolik hodin, aby nabraly si potřebné vody. A přece, kdyby prameny se vyčistily, vlhká, bažinatá půda nedaleko nich se vykopala a hráz se vystavěla, bylo by v cisterně takto vyhloubené nejen s dostatek pitelné vody pro obyvatelstvo Gassibonova sídelního kraalu, nýbrž i ve zřízeném rybníce nad potřebu nápoje pro veliký počet domácího dobytka. - Mezi tím přišel sám Gassibone provázen jsa svým bratrem a několika muži, z nichž největší čásť oblečena byla v obyčejný šedý bavlněný šat, někteří však přes nesmírné vedro v kožené haleny, aby vypátral, co v jeho městě hledáme. Žádal jsem ho, aby mně prodal kozla, ježto nedoufal jsem, že bych na cestě mezi tímto městem a Mankuruanovým sídlem na Hart-riveru, po níž domorodci sem tam přecházeli, dosti zastihl zvěři.
Bylo by to bývalo s ujmou důstojnosti Jeho výsosti královské, kdyby byl býval svolil hned. Neměl žádných koz - později mínil, že má některé, potom žádal za skleničku kořalky, posadil se na naše vodní vědro a jal se s bratrem a dvořanstvem svým, jež dílem sedělo na bobku v trávě, dílem opíralo se o stromy, uvažovati zevrubně prodej kozy. Poněvadž mluvili sečuanou, nerozuměl jsem jim, než slyšel jsem nesčíslněkrát jedno a tože slovo, které jsem později sdělil s Pitem a ten stlumočil mně je slovem kalpater (kozel). Konečně povstal jeden z mužův, přistoupil ke mně a pravil ukazuje na náčelníka (krále), že mně Morena Botlacice Gassibone prodati chce kozla za half pund (5 zl. 50 kr.); kteroužto nabídku hned jsem přijal. Jeho Jasnosť ráčila mne poctiti ještě delší rozmluvou, a tu skončivše pokračovali jsme ve své cestě.
Když vyjeli jsme skrze rokli, naproti městu ležící, na výšinu, vystoupila temná mračna, která byla znamením bouře a dlouho želaného deště. Sestoupili jsme se v poradu, a protože Pit mínil, že bouře zajisté táhne k nám, vyprahli jsme ve vzdálí sotva tří anglických mil od města.
Pit soudil dobře; mračna skupila se v husté spousty, které blížily se víc a víc, a než uplynula hodina, spustil se nad námi notný lijavec. Co bychom bývali předešlého dne dali za takové dobrodiní! Byl to jeden z nejprudších asi dvouhodinných přívalů, jež seznal jsem za čas svého pobytu v Jižní Africe. Ještě za vydatného deště přišli k nám dva polonazí Batlapinové vlekouce kozla, velmi se jim vzpírajícího.
Když slunce zacházelo a pěnivé vody už odtekly pospíchajíce jen v úzkých stružkách k rozzuřenému proudu, opustili jsme stráň a táhli jsme dále. Cesta šla skalním údolím jen místy rozlehlejším, jež po naší levici hustě bylo křovím zarostlo. Niger, který běžel napřed, jal se najednou od nás na pravo ve vysoké trávě štěkati, i zdálo se potom, že pustil se za něčím přes cestu; co by to však bylo, nemohli jsme viděti. Pozoroval jsem, jak skočil ku předu a potom zase zpátky. Bylo mi to nemálo podivno a proto zastavili jsme ihned a pospíchali za Nigrem. Stál právě u houštiny, obklopující obrovskou kupu všekazů - vysokou, nahoře otevřenou troubu - a štěkal prudce na kořisť, tam uschovanou, v čemž mu ostatní naši psi přiběhše s námi věrně pomáhali. K nemalému svému úžasu spatřili jsme žlutavou kobru, přes 21/4 metru dlouhou, jež otočivši se kolem trouby s krkem mocně nadutým hlasitě syčela na psa. Skoliv hada ptačími broky vytáhl jsem ho ze křoví, abych uložil jej do svých sbírek.
Na večer přišli jsme do širokého úvalu a vystoupivše z tohoto údolí zabočili jsme podlé stráně k severu na cestu do Taungu, jež byla nám označena za nejkratší. Neujeli jsme tím směrem ani sto kroků, když se skalnatých vrcholků písečných a sykomorami porostlých zazněl k nám mnohohlasý křik pavianův, totiž štěkot cha-cha, byť i rozmanitě modulovaný, přece většinou hlubokým barytonem se ozývající. Naši psi jim odpověděli a hnali se na skálu, any těkavé, mrštné opice zmizely ve šťavnaté zeleni sykomor a v suchém houští citlivkovitém. Snažili jsme se sice uchopivše své pušky, abychom je zaskočili, než brzy poznali jsme, že jest všeliké pronásledování marno a vrátivše se k vozu položili jsme se noclehem.
Příští den bylo chladno, mrazivo a pochmurno. Překročili jsme kotlinu; na lysé horské stráni stálo několik batlapinských chýží. Byli to již poddaní nového vládce Mankuruany, kteří vzdělali zde kousek pole a střehli pomezí říše Mankuruanovy Gassibonových stád.
Přes horské sedlo sestoupili jsme do křovinatého údolí, jehož stráně porostly byly rozmanitým křovím. Údolí to otvíralo se do jiné široké kotliny, v níž rozkládalo se na sta malých motykou skypřených políček, majících sotva 200 kroků v obvodu.
Po jízdě 11/2 hodiny pustým tímto krajem opustili jsme kotlinu a přestoupivše několik výšin uzřeli jsme před sebou údolí středního toku Hart-riveru. Tyto kopce kolem Taungu činí takořka sít a přes to, že pnou se sotva 250 metrů nad korytem řeky, jsou přece v údolí Hart-riverském nejvyšší poskytujíce na mnohých místech velmi půvabného obrazu. Bylo nám jeti podlé východního svahu pahorkatiny, k níž přišli jsme nejprve a potom zatočiti se na sever, abychom dospěli brodu. Taung čili město Mahurovo, jak nazývá se také po předešlém svém vládci, leží na pravém břehu říčním, poněkud opodál od řeky, pod záštitou a na svahu několika skalních výšin. Řeka valila proud zažloutlé vody řečištěm, jež místy rákosí zarůstalo, místy pak také mnoho kamení pokrývalo. Berouce se podlé strání spatřili jsme na svahu pod námi ves domorodců, v níž nastal čilý život, když obyvatelé její spozorovali náš vůz. A za nedlouho odehrál se před námi výjev tak nepříjemný, že jsem nemnoho podobných pozoroval u divochův afrických. Polonazí mužové, odění ve zvetšelé kožené haleny a rozedrané evropské šaty, potom také nahé děti a ženy, opásané jenom krátkými a špinavými koženými zástěrami vybíhali z chatrčí a řítili se na nás. Jedni nastavovali nám prázdné černé láhve, druzí hrnečky křičíce buď "Suppy" - "Bass, verkup Brandwen"- buď "Brandy, Brandy." Ti podávali nám kůži šakalovu nebo gazelly schovávavé, oni volské řemeny a biče, jeden jho a soused jeho dřevěné lžíce, jeden pak stařec dřevěnou mísu a všickni chtěli tyto věci směniti s námi za kořalku. Když jsme na výjev ten pohlíželi, jako bychom byli v nějaké pohádce a když nestarajíce se o polonahé tvory jeli jsme dále, tu postavili se proti vozu, chopili se volů za rohy a snažili se, aby je zastavili, což se jim také podařilo.
"Nemáme žádné," bylo naší všeobecnou odpovědí. Tu někteří z nich vytáhli několik špinavých šilinků doufajíce, že nás jimi učiní povolnější. Zatím zavolali také někteří své ženy a ty přišly s měchy na mléko; dvě z nich přivlekly též kozu. Byli jsme takořka obleženi. Než veškerý jich křik, odpor a posuňky nezabránily nám dalšího našeho pochodu. Nedal jsem jim ani kapky pálenky, tak že nezbylo jim, než aby ustoupivše druh po druhu nechali nás jeti dále. Někteří však sledovali nás až ku brodu myslíce, že jim tu, ježto společníci jich nebyli už přítomni, učiním po vůli, a nabízeli mi za láhev kořalky pět šilinkův; avšak marně.
Všickni byli jsme rádi, že jsme mohli po velmi namáhavém a nepříjemném pochodu odpočinouti si několik hodin. Řeka byla při brodu asi 60 kroků široka a v ní uprostřed prostíral se kamenitý ostrov, tak že bylo nám překročiti dvě stejná ramena řeky. Hart-river však proudil tak mocně, že mi společníci radili, abychom počkali; než v tom jsem se s nimi nesnášel. Skorém na dostřel od nás ve stínu velikého trnovníku velbloudího stály vůz a dva stany, v nichž, jak jsme viděti mohli, přebývala rodina bělochů; vedle toho pak bylo tam několik starých polámaných vozův a kolem povalovalo se kovářské náčiní. Poctili totiž město pobytem svým dva kováři, ze kterých prvý udělal si stánek blízko brodu, druhý dále proti proudu řeky na začátku kotliny, v níž missionář přebýval. Prvý z nich vyzískal si už stádo ovcí a skotu, jimiž platili mu za jeho práce, ačkoliv si stýskal, že výdělek jeho v poslední době jest skrovný následkem nastalé chudoby lidu, kdežto druhý to, co vydělal, promrhal jak mohl nejdříve, v kořalce. Že obě tyto velikolepé kovárny t. j. i firmy i řemeslníci lítým proti sobě hořely nepřátelstvím, vyrozumívá se samo sebou.
Kovář otázán byv, jaký jest brod, sdělil s námi, že obchodníci, lovci slonův a pštrosů, jakož i missionáři, jdou-li z polí diamantových, slovem všickni, kteří berou se kratší cestou přes Kuruman, přecházejí tady přes řeku, že však třetina pocestných pochroumává si v tomto brodu svoje vozy. Pohlavár nekonal nic na polepšenou převozu a také by to bývalo mnoho nezpomohlo, neboť řeka zaplavovala koryto své velikými nánosy písku, hlíny a často též balvany tak, že brod po každé veliké vodě buď málo buď hodně býval změněn.
Po kovářově radě přešli jsme řeku za odpoledne a šťastně dosáhli druhého břehu, na němž odpočinuvše sobě zamířili jsme cestou do Taungu. Prošedše jednou částí města domorodců přijeli jsme ku kamennému missijnímu domu, obklopenému zahrádkou, jehož sedlová střecha kryta byla travou. Vstoupivše do něho setkali jsme se tu s mužem asi třicetiletým s dlouhým světlým vousem, který s podivením díval se na nás a zejména na ozbrojeného F-a. Oznámiv mu své jméno a stav vyložil jsem mu několika slovy účel své cesty, což missionáře, pana Browna, hned valně upokojilo. Omlouval se, že má library (studovnu) tak prostou a sdělil s námi, že spisuje sečuanský slovník. Zeptav se, jak dlouho míníme pobyti v Taungu, pozval mne, abych postavil vůz svůj u jeho dvorce a položil se tu táborem, ježto mne zde domorodci nebudou obtěžovati prosbami za kořalku. Poněvadž pak Mankuruana sám často zdržoval pocestné a týral je všelijakými žádostmi, byl jsem u missionáře nejlépe ochráněn i jeho. Nebyl však tehdá doma, nýbrž návštěvou u pohlavára Mory v Kurumaně, kam odcestovala i manželka rev. Browna se svými dětmi, aby pobyla tam několik neděl v kruhu žen tamější osady.
Mezi městy batlapinskými Taung rozhodně prvé má místo jednak malebnou svou polohou na jedné ze hlavních cest do vnitrozemí, jednak počtem obyvatel. Bohužel však, že blahobyt jeho klesal rok od roku; než myslím, že se toto město nyní, když vývoz lihovin do říše Mankuruanovy vládou Západní země Griquů co možná nejvíce byl stížen, opět povznese a zejména obilí, dobytek atd. do polí diamantových bude vyvážeti, v čemž mu prospěje malá jeho vzdálenosť od tohoto tržiště. Krčmě toho má město tu výhodu, že položeno jsouc blíže Hart-riveru může vzdělané nižiny pravidelně a vydatně zavlažovati. Dříve obyvatelé Taungu páčili se počtem na 5-6000, nyní (1879) na 4500-4000. Poslední čísla různí se o 500, poněvadž mnohé rodiny občas odcházejí na svá pastviska, na kterých sluhové jejich pasou dobytek, muži pak často vycházejí u větším počtu na lov a jiní zase přivádějí s sebou do města své makalaharské sluhy.
Za pobytu mého a tři léta potom (1877) byly v Taungu zlé časy, na díle následkem rozruchu za bojů proti lennímu náčelníku Morovi a proti Gassibonovi, na díle pro suchotu a citelné její všude následky. R. 1872 zemřelo několik rodin v Taungu hladem, poněvadž obětovaly vše, i poslední kožešinu, na které ležely, i dříví se střech svých chýží prodavačům "brandy".
Roku 1873 byla Mr. Roszem otevřena v Taungu stanice Londýnské missijní společnosti. Král Mahura však, strýc Mankuruauův, opustiv město usadil se dva dny cesty dále proti proudu řeky na vrcholu hory Mamusy a tam šel za ním, dle zprávy velectěného našeho přítele, rev. S. Mackenzia z Kurumanu, také bílý kazatel, zůstav na tom místě, i když po několika létech Mahurovi opět zachtělo se, aby Taung zvolil si za své sídlo. Rosz vystavěv na obou místech chrámy, jež od té doby rozvalily se v ssutiny, usadil se potom v Lekatlongu, o němž jsem se zmínil už při prvé cestě.
Roku 1858 krutý rozlítil se v Taungu boj a zbělalé kostry jeho obětí posavad mohli jsme nalézti ve skalních roklích pahorků, nad Taungem se vypínajících. Osud mahurských Batlapinů byl tím krutější, poněvadž nevinně byli zapleteni do této války, jež skončila se bitvou v Taungu.
Starý pustý chrám nahrazen byl novým, jenž nenepodoben jsa obyčejnému našemu domku dělnickému na venkově, kromě missijního domu jedinou byl budovou evropského slohu, na niž zdejší osadníci s nemalou pohlíželi pýchou. Blízko ní visel uprostřed vidlice na stromě zvonek, jehož hlas postačoval, aby malou osadu svolal do hromady.
Kovář bydlící v kotlině za missijním domem hotovil právě těžký růženec, jehož spravedlnosť užívá, chce-li potrestati zločince a připoutati jej na "pustém" místě. Okovy ty určeny byly pro kapského smíšence, který zastřeliv ve městě mladíka jakéhos měl býti vydán úřadu Klipdriftskému.
Odpoledne dne 12. listopadu vybrali jsme se na další cestu směrem na severovýchod a v malém vzdálí od Hart-riveru vzhůru až ku kraalu (městu) Barolongův, Marumě, jenž byl pod vrchní správou náčelníka stejného jména. Dříve než dospěli jsme tohoto města, jež rozkládá se na svahu několika kopcův a v úzkém pobočním údolí, otevřeném do údolí Hart-riveru, potkali jsme četné ženy, které vracejíce se z pole nesly velmi primitivné železné motyčky a dříví v otepech.
Údolí, v němž Maruma leží, zajímalo by velice malíře svými skalinami, sám pak lituji, že jsa zanesen za pobytu svého příliš jinými všelijakými pracemi nemohl jsem ho sobě ani načrtnouti. Skalní brány a skály, velmi podobné strmým zříceninám, střídají se tu vespolek; jednak pak od nich, jednak od tmavých chýží domorodcův, jež spatřují se na protější stráni, velmi příjemně liší se zeleň, zdobící půdu úzké doliny.
Přes poslední prudký lijavec říčka v údolí byla až na několik děr, v řečišti jejím vykopaných, zcela vyschla: déšť spadl jenom na některých místech a to na skrovném prostoru.
Dříve než jsem se vybral z Dutoitspanu, koupil jsem si mořskou kočku a vzal ji s sebou pro zábavu. "Monkey" měl sídlo své na zadním konci vozu přivázán jsa řetízkem ku postrannímu prknu. Směšno bylo patřiti na to, jak úzkostlivě opice pozorovala křoviny a stromy, kolem nichž jsme těsně jeli a které často třely se o boky nebo střechu vozu. Tu Monkey položil se plocho na střechu vozovou tak, aby vyhnul se tenkým větvičkám; když však větší větev hrozila mu ranou, seskočil do zadu na dolejší prkno a potom, jakmile vyvázli jsme z domnělého nebezpečenství, posadil se zase na stálé své místo. Tato druhdy velmi kousavá opička den co den delší chvíli prohlížela a vyšetřovala zevně vížku na voze. Vystrčil-li někdo z nás hlavu některým ze čtyř oken, jenom drátěnou sítí potažených, přistoupila zuby cvakajíc - čímž projevovala prosbu nebo spokojenosť - k nám a snažila se, aby vklouzla do vnitř vozu, čehož jsme ovšem nemohli dopustiti, protože byla pod vížkou uložena jedna naše bedna s cukrem, rýží, kávou, čajem, suchary a p. Než Monkey dovedl nás nicméně přelstiti učiniv velmi obratně průlom do drátěné síti. Ačkoliv jsme vpád hned spozorovali a vetřelce zahnali na útěk, přece opice nacpala si již tváře rýží a namáhala se, aby oběma rukama odvlékla obrovský kus chleba.
V poledne dne 13. listopadu opustivše údolí zastavili jsme se již po krátké jízdě mezi několika skalnatými pahorky na pastvině, bujnou travou porostlé. Za odpočinku zastřelil jsem pěkného ptáka dravce (Melierax canorus) a druh leguana vodního, o němž jsem se už zevrubně zmínil.
U mělkého potoku spozoroval jsem šupinatý předmět, z něhož když jsem jej blíže ohledal, vyloupla se obrovská ještěrka. Sotva jsem se přiblížil, leguan chtěl se ukryti, ale rána broky usmrtila jej hned. Tak získal jsem první kůži tohoto druhu, jichž potom přibylo ještě několik. Navrátiv se k vozu zastihl jsem tu několik Barolongův z Marumy, kteří jeli s chatrným nekrytým vozem na pastviska svého dobytka. Zdálo se, že vůz, jehož čtyři kola nebyla zhotovena v téže dílně, každým okamžením se rozsype, i vyslovil jsem tuto svoji obavu majiteli jeho; než ten se zasmál, až se perlové jeho zuby zaleskly, a mínil, že koloj (vůz) vykoná ještě kolik cest na pastvinu a zpátky. Abychom se přesvědčili o trvanlivosti jeho, popohnal před námi potah. To bylo povyku, klepotu, skřípotu a šramotu; každé kolo jinak bylo nastrčeno a jinak šlo, postranní prkna prohýbala se a dolejší vyskakovala a padala na nemalou zábavu žen a dítek, sedících v těsné skupině na voze.
Blížili jsme se nyní severovýchodní hranici říše Batlapinské, i doufal jsem, že přijdeme brzy do malého, nezávislého království Korannů mamuských, o kterém se už také stala zmínka.
Čtrnáctého listopadu obrátili jsme se přímo na sever a přišli na velmi rozlehlou rovinu vysokým křovím porostlou, na níž prudké lijavce ku častější nás nutily zastávce. Z vysokých keřů marethvy vyskakovaly často antilopy dráždíce mě k honbě. Tentokráte však honba nebyla snadna, bylo mi neustále obraceti koně brzy na pravo, brzy na levo, abych vyhnul se křovinám ve skupinách stojícím. Brzy však seznal jsem, že touto cestou nedojdu cíle, proto rozehnal jsem se křovinami přímo za zvěří. Již kůň skočil do malého keře, ale náhle se zastavil; zajel totiž do nízkého křoví citlivkovitého, jež majíc dvojité trny bylo zvýší půl metru. Dříve než mohl jsem ho zadržeti, kůň chtěje dostati se ze křoví skočil po druhé, po třetí, avšak bohužel jenom vždy dále do trní. Konečně nebohé zvíře jalo se vyhazovati; viděl jsem sice před sebou malou volnou prostoru ve větším křoví, jež však tak byla překlenuta trnitým keřem wartebichi, že se mi nezdálo, abych se pokusil proniknouti tamtudy. Kůň řiče skočil ještě jednou. Zvíře sice předkem vyprostilo se z trní, než klobouk a kabátec můj byly roztrhány; věze pořád ještě zadníma nohama v trní vraník vyhazoval jima opět a opět a skok na skok ocital jsem se hloub a hloub v trnitém houští.
Ne všecky dítky Flory skýtají vůni a med, mnohé z nich ubožáky vystrojila po macošsku a ty, kde mohou, vylévají si zlost svou na nás smrtelnících. Mnoho takových pastorků matka Flora vyhostila do Jižní Afriky; často mne láskaly a líbaly, ale bych i zamýšlel vrátiti se do Afriky, po nich netoužím nikterak. - Čím více jsem se snažil, abych vymykl se z trnitého objetí, tím pevněji mne svíralo. Konečně vraník vyváz nohama z nízkého trní utišil se; tož byl jsem s to, abych hodiv pušku na nejbližší keř slezl. Potom ujav koně za uzdu vyvedl jsem ho úzkou průlinou ve křoví, tak že jsme oba byli vysvobozeni z trní. Obličej a záda, ruce a ramena, i stehna pálily mne jako oheň; vrátil jsem se k vozu jako hrdina z kočičí bitvy.
Asi o polednách vjeli jsme do mělké kotliny, na jejíž skalnatých stráních spatřovalo se několik dvorců domorodcův. Kotlina otvírala se na východ do veliké roviny, porostlé vysokou a suchou travou, na níž dovádělo stádo švarných gazelí skákavých. Chtějíce po obědě a po odpočinku asi dvouhodinném bráti se dál, uzřeli jsme, že od severu blíží se k nám kaferský vůz. Pit pozdravil majitele Batlapina, oděného ve dlouhý svrchní kabát, kterého znal z Klipdriftu. Tento muž byl dříve chůd, nyní, pravil Pit, jest bohat, má veliká stáda a dva vozy a cestuje mezi Barolongy od Hart-riveru až k Molapu prodávaje jim všelijaké výrobky, které nakoupil v polích diamantových. Když příchozí slyšel od Pita, že přijíždíme z polí diamantových, tázal se, kdo by z nás byl bas (pán) vozu. Zvěděv to pozdravil mě několikrát, mžouraje malýma, lstivýma očima, obešel dvakrát vůz a potom přistoupiv ke mně dotekl se rukou klobouku a řekl "sir". Při tom vytáhl z kapsy plechovou krabičku asi tři centimetry vysokou a šest centimetrů širokou, jakou prodávají obyčejně domorodcům za tabatěrky. Šklebě se potřásal krabičkou; pochopil jsem hned, jak muž tento zbohatnul. Ukazuje rukou na sluhy, stojící u jeho vozu, pravil, že pracovali v polích diamantových a to že mu - při tom otevřel krabičku - odtamtud přinesli. V krabici bylo na 20 diamantů; největší z nich vážil asi 3 karáty. Ačkoli žádal za drahokamy jenom 30 šilinkův (16 zl. 50 kr.), nekoupil jsem jich, neboť kaménky byly patrně v polích diamantových ukradeny od sluhův černochových.
Za odpolední cesty chytil jsem vetší počet nosatců (Curculionida) pod listy liliovité rostliny jakož i více druhů kobylek, až posud vůbec neznámých. Když jsme na večer za prudkého lijavce pod rozpjatou plachtovinou rozložili se táborem, naše opička rozesmála nás všecky. Podal jsem jí několik brouků; menší vzala do rukou, očuchala je a potom odtrhši hlavu bez hrudi neb i s ní od zadku snědla je vesměs. Taktéž učinila s kobylkami, odhodila však zapáchající hmyzy, náležející ku kobylkám, jakož i májku (Meloë) a několik mršníků (Silpha). Dvě zabité ještěrky, kterými jsem ji chtěl uctíti, shodila s vozu, jinak však chovala se, když jsem jí dal užovku buvolí, nedávno před tím zabitou. V okamžiku byla na druhé straně vozu, potom opatrně podívala se, kde stojím, a když jsem se opět přiblížil, běžela po střeše a veškerou silou trhala řetízkem.
Příštího dne cesta naše byla po planinách, nízkou travou porostlých, na nichž hemžily se miliony velikých okřídlených mravenců. Po prudkých deštích za posledních dnů doufal jsem, že najdeme všude vodu, a proto neopatřili jsme se na poslední naší zastávce žádnou, aniž napojili zvířat před odjezdem. Bohužel však, že nenalezli jsme žádné, tak že bylo nám za veliké žízně pokračovati cestou až pozdě na večer. Jdouce údolím, směřujícím na sever, spatřili jsme náhle poboční skalnatou roklinu, v níž, jak se zdálo, po předešlých lijavcích zajisté byla voda. Obešed toto místo, sestoupil jsem do skalnatého koryta bystřiny, jež jsouc přítokem řeky Mokary tekla jenom po dešti. Nalezl jsem tu několik kotlin, jež s obou stran otvíraly se do kotliny hlavní; poněvadž pak stěny jich tvořily dílem strmé a holé, dílem stupňovité a převislé skály, naskýtala se zde na mnohých místech velmi zajímavá a znamenitá podívaná.
Pátraje marně v písčitém a kamenitém korytě po vodě, chtěl jsem právě vystoupiti ze hloubi, když v tom několik kamenů, jež, jak, se mi zdálo, svaleny byly s protější příkré skalní stěny, přimělo mne k tomu, abych podíval se vzhůru. Nahoře na stromech i na skále pohybovala se tlupa pavianů. Ježto se mi opice a kameny, shozené od nich na mou hlavu, nelíbily, zamýšlel jsem zaplašiti je jednou nebo dvěma střelnými ranami. Zamířiv na převislý strom střelil jsem do kmene, v jehož malé koruně dva paviani seděli. Koule vniknuvši do stromu otřásla celým kmenem, jehož kořeny jen lehce ve skalních trhlinách se zachycovaly, a poděsila oba "osadníky" tak, že jeden vyskočil do výšky, druhý pevně se připjal na strom. Tu objevil se starý samec štěkaje dole u kmene, ale sesypav několik balvanův dal se, když druhá rána zasáhla strom, i s ostatními na útěk.
Pahorek, na nějž jsem potom vystoupily byl nejspíše bydlištěm Makalaharův a jiných kmenů domorodých, sídlících zde před sto a více léty. Vrchol jeho totiž pokryt byl velikým množstvím malých ohrad, jež jsouce 70 centimetrův až metr vysoký a 4-8 metrů do čtverce bez ozdoby vystavěny byly z neotesaných kamenů. Mnozí kmenové bečuanští tvrdí, že na místech těchto přebývali jich předkové, ale nezdá se mi podobno pravdě, že by potomci vzdali se tak brzy zvyků nedávných svých předkův.

***

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 21.02.2022

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník - nenalezen žádný další obsah z autorovy tvorby
Čítanka-Cesta do země Mašukulumbů, Cesta do země Mašukulumbů (2)
-Sedm let v Jižní Africe - díl I., Sedm let v Jižní Africe - díl I. (2)
-Sedm let v Jižní Africe - díl II.
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k úryvku
Emil Holub - Sedm let v Jižní Africe - díl II.Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­