ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Bacon Francis (*22.01.1561 - †09.04.1626)

   
­­­­

Nová Atlantida (8)

***

Dále máme množství všelikých pecí, jež vyvinují různý žár: prudký a rychlý; vysoký a stálý; uměřený a mírný; vybuchující, klidný, suchý, vlhký; a tak podobně. Především však máme pece napodobující zář slunce a nebeských těles; ten žár má různé výkyvy a (jako při orbitálním pohybu) sílí a zase ustupuje, čímž dosahujeme podivuhodných účinků. Mimo to využíváme i tepla vznikajícího na hnojištích; a v břichu a útrobách živých tvorů, v jejich krvi a těle; i tepla vlhkého, na sebe navršeného sena; hašeného vápna; a podobně. Máme též nástroje vydávající teplo pouhým pohybem. A dále máme místa na silné sluneční záření; a zase jiná místa pod zemí, z nichž přirozeným či umělým způsobem sálá teplo. Takto tedy využíváme různých druhů tepla, podle toho, jak to vyžaduje povaha výkonu, který míníme provést.

Dále máme domy optiky, kde se zabýváme všemi druhy světel a záření; a všemi jejich barvami; na tělesech bezbarvých a průhledných tam můžeme předvést všechny jednotlivé barvy; ne v duhové řadě, jak je obrážejí drahokamy a hranoly, nýbrž každou barvu samostatně a zvlášť. Sílu světla také umíme zmnohonásobit a přenášet ono zesílené světlo na velké vzdálenosti a přitom je zaostřit tak, že v něm lze rozeznat i malé body a čárky; světla umíme též barvit; a vyvolávat všechny zrakové iluze a klamy co do tvaru, velikosti pohybu, barvy; i vyvolávat všechny druhy stínů. Známe také různé u vás neznámé způsoby, jak vyvolat záření různých hmot. Známe způsoby, jak pozorovat předměty velmi vzdálené; jako například na nebi nebo na jiných dalekých místech; a blízké předměty ukazovat jako vzdálené, vzdálené zas jako blízké; činit prostě z dálky věc pomyslnou. Rovněž máme posilovače zraku, které jsou mnohem lepší než běžně užívané brýle a skla. Dále máme čočky a přístroje, jimiž lze dokonale a zřetelně pozorovat malá, nepatrná tělíska; jako části a barvy muších a červích těl; zrnka a puklinky drahokamů, jež nelze jinak zjistit; složení moči a krve, jinak neviditelné. Umíme udělat umělé duhy, záře a světelné kruhy. A sestrojujeme všechny světelné odrazy a lomy a také násobíme sílu paprsků vyzařovaných tělesy.

Dále máme drahokamy všeho druhu, mnohé nesmírně krásné, u vás neznámé; stejně tak křišťály; a skla nejrozmanitějšího druhu; a mezi nimi některá, jež jsou z litých a zeskelnatělých látek nebo i z jiných materiálů, než z jakých se u vás dělá sklo. Také máme mnoho zkamenělin a neúplných minerálů, jež vy neznáte. Právě tak máme podivuhodně silné magnety a jiné vzácné kameny, přirozené i umělé.

Dále máme domy akustiky, kde předvádíme a demonstrujeme všechny zvuky i jejich vznik. Známe harmonie, o jakých vy nemáte ani tušení; známe čtvrttónové i menší stupnice zvuků. Máme různé hudební nástroje, u vás rovněž neznámé, z nichž některé vydávají jemnější zvuky než vaše; k tomu máme i krásné a něžné zvonkové hry. Tenký zvuk dovedeme zesílit a přesadit do hloubky; podobně mocný zvuk umíme zeslabit a zaostřit; zvuky též všelijak vibrujeme a rozechvíváme, ač původně byly rovné. Umíme vyvolat a napodobit všechny artikulované zvuky a hlásky a také hlasy a tóny, které vydávají ptáci a zvěř. Máme jisté pomocné přístroje, jež vloženy do ucha, velmi posilují sluch. Používáme také různé zvláštní a umělé ozvěny, jež mnohokrát vracejí a jakoby vymršťují hlas; některé vracejí hlas zesíleně, jiné v ostřejších a jiné v hlubších tónech, některé dokonce vracejí hlasy pozměněné co do hlásek nebo artikulace zvuků. Známe rovněž způsob, jak přenášet zvuky pomocí trubic a hadic, a to nejpodivuhodnějšími cestami a na velké vzdálenosti.

Dále máme domy vůní; a v nich činíme pokusy i s chutěmi. Vůně dovedeme znásobit, což se může zdát divné. Umíme je také napodobit, takže se linou z jiných sloučenin než z těch, které je v přírodě vydávají. Stejně napodobujeme i různé chutě, takže oklamou patro kdekoho. V tomto domě máme také cukrárnu; zde děláme všechny druhy sladkého pečiva, trvanlivého i kyprého, různá voňavá vína, mléka, omáčky a saláty, to vše v mnohem větší rozmanitosti než u vás.

Dále máme domy strojů, kde zhotovujeme stroje a nástroje pro všechny druhy pohybů. Zde napodobujeme a realizujeme pohyby mnohem rychlejší, než jaké znáte vy, ať už se jedná o muškety nebo jiné vaše stroje; ke vzniku a snazšímu násobeni pohybů používáme kol a jiných prostředků; takto jsou silnější a prudší než vaše; mocnější než vaše největší děla a houfnice. Rovněž vyrábíme kanóny a válečné zbraně všeho druhu; a stejně tak nově smísený a složený střelný prach, ohnivé koule hořící neuhasitelně i ve vodě. Máme také všechny možné ohňostroje, pro potěšení i k užitku. Rovněž napodobujeme let ptáků a známe několik druhů vzduchoplavectví; máme lodě a čluny pro jízdu pod vodou a odolné proti vlnám; máme i plovací pásy a jiné pomocné prostředky. Též máme různé a pozoruhodné hodiny a jiné vratné pohyby, a také některé pohyby nekonečné. Napodobujeme též pohyby živých tvorů, zrcadlíme pohyby lidí, zvířat, ptáků, ryb a hadů. Známe i mnohé jiné pohyby, podivuhodné svou rovnoměrností, jemností a přesností.

Dále máme dům matematiky, kde jsou v dokonalém provedení zastoupeny všechny měřící a astronomické přístroje.

Dále máme domy smyslových klamů; zde předvádíme všechny druhy kejklířských výkonů, přeludů, šaleb a iluzí; jakož i jejich klamnost. Jistě tě napadne, že my, kteří máme tolik opravdivých věcí budících obdiv, mohli bychom snadno ošálit lidské smysly a obestřít to, co jsme vymysleli a sestrojili, zdáním zázračnosti. Leč my nenávidíme klam a mam; a to tou měrou, že jsme všem svým druhům přísně a pod pokutou a ztrátou cti zakázali ukazovat kteroukoli z přirozeně sestrojených věcí jako něco neobyčejného nebo neuvěřitelného; ať je ukazují čistě tak, jak jsou, bez všech přídechů záhadnosti.

Tolik (synu můj) k pokladům Šalamounova domu.

Co se týče různých pověření a povinností našich druhů: dvanáct jich vyplouvá do cizích zemí pod rouškou cizích národností (neboť svou vlastní chováme v tajnosti); ti nám přinášejí knihy, výtahy z nich a návody na všechny pokusy, které se kde ve světě uskutečňují. Nazýváme je Kupci světla.

Tři z nás sepisují všechny pokusy zaznamenané v knihách. Říkáme jim Slidiči.

Tři shromažďují pokusy z oboru mechaniky; a také z oboru tajných věd; a sbírají zkušenosti, které se neřadí mezi vědy. Nazýváme je Hledači tajemství.

Tři další provádějí takové nové pokusy, jež považují pro nás za výhodné. Říkáme jim Kutači nebo Průzkumníci.

Tři další shrnují pokusy předchozích čtyř trojic a rozdělují je do skupin a pod obecná záhlaví, aby z nich lépe vysvitly podklady pro další pozorování a závěry. Nazýváme je Kompilátory.

Další se zamýšlejí nad pokusy svých druhů a snaží se z nich vytěžit věci, jež by se hodily a byly užitečné pro život, ale právě tak i pro jasné odhalování příčin věcí a přírodních úkazů a pro snadné a zřejmé rozpoznávání vlastností a částí těles a hmot. Říkáme jim Obvěnitelé nebo Dobrodinci.

Načež po společných sezeních a poradách, kde všichni posuzují dosud vykonanou práci, ujmou se dalšího díla jiní tři druhové, kteří řídí nové pokusy, pokusy osvícenější a pronikající hlouběji do podstaty věcí než předchozí. Nazýváme je Nosiči světla.

Další tři pak takto určené pokusy provádějí a podávají o nich zprávy. Říkáme jim Roubovači nápadů.

A konečně další tři zobecňují předchozí experimenty a poznatky, kladou je do širších souvislostí a vyvozují z nich axiómy a poučky. Říkáme jim Tlumočníci Přírody.

Máme ovšem také novice a učedníky, aby na místa těch, kdo vykonávají toto povolání, mohli časem nastoupit další; kromě toho máme i velký počet služebníků a pomocníků, mužů i žen. A také děláme toto: společně se radíme, které výzkumy a objevy, jež jsme učinili, zveřejníme a které nikoliv; a všichni se zavazujeme přísahou, že nic nevyzradíme o těch, jež považujeme za moudřejší utajit; o některých občas informujeme stát, o jiných ani ten ne.

Co se týká našich slavností a obřadů, máme dvě velmi dlouhé a krásné síně; v jedné vystavujeme modely a vzory vzácnějších a znamenitějších vynálezů; v druhé jsou rozmístěny sochy všech předních vynálezců a objevitelů. Máme tam i sochu vašeho Kolumba, jenž objevil Západní Indii; dále vynálezce lodí; vašeho mnicha, který vynalezl děla a střelný prach; vynálezce hudebních nástrojů; vynálezce písma; vynálezce knihtisku; vynálezce v oboru astronomických pozorování; vynálezce skla; objevitele bource a hedvábí; objevitele vína; objevitele obilí a chleba; objevitele cukru; a o všech těch lidech máme zevrubnější zprávy než vy. Dále tam jsou umístěni i různí naši znamenití objevitelé a vynálezci; protože jsi však jejich díla neviděl, zabralo by příliš času je popisovat; a kromě toho bys ani přesnému popisu nemusel plně porozumět, a jen by tě to pomýlilo. Za každý hodnotný objev postavíme jeho vynálezci sochu a poskytneme mu štědrou a čestnou odměnu. Některé sochy jsou bronzové; jiné mramorové či buližníkové; jiné jsou z cedrového dřeva nebo z jiných vzácných kovů, pozlacené a pomalované; některé jsou ze železa; některé ze stříbra; některé ze zlata.

Každý den zpíváme chorály a konáme pobožné obřady; vzdáváme jimi chválu a díky Bohu za podivuhodnost díla, které stvořil; a máme také modlitby, jimiž ho prosíme o pomoc, požehnání a osvícení v našem úsilí, a aby jeho výsledky obrátil k dobru a svatému užitku.

Konečně máme ve svém rozvrhu také objížďky či návštěvy velkých měst našeho království; tam, když nadejde čas, veřejně vyhlašujeme takové nové a užitečné vynálezy, které uznáme za dobré. A rovněž oznamujeme přirozené příznaky nemocí, moru, příletu škodlivých tvorů, neúrodu, bouře, velké záplavy, zemětřesení, komety, roční teploty a různé jiné věci; a současně lidem radíme, jak by měli všem těmto věcem předcházet a jak se jim bránit."

A když toto řekl, vstal; a já, jak mě poučili, jsem před ním poklekl; tu on mi pravou ruku vložil na hlavu a řekl: "Bůh ti žehnej, můj synu, a Bůh žehnej i tomu, co jsem ti sdělil. Dávám ti povolení, abys toto vše uvedl ve veřejnou známost, pro blaho ostatních národů; neboť my zde jsme v lůně božím, země všem neznámá."

A po těch slovech odešel; pak mi dal vyplatit odměnu ve výši dvou tisíc dukátu pro mě a pro mé druhy. Neboť, ať přijdou kamkoliv, a při jakékoliv příležitosti, nikdy nešetří štědrými dary.

ZDE RUKOPIS KONČÍ

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 22.01.2014

­­­­

Diskuse k úryvku
Francis Bacon - Nová Atlantida (8)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­