ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Campanella Tommaso (*05.09.1568 - †21.05.1639)

   
­­­­

Sluneční stát

ROZMLOUVAJÍ: VELMISTR ŘÁDU HOSPITALITŮ A JEHO HOST, MOŘEPLAVEC Z JANOVA

VELMISTR: Vypravuj mi prosím o všech příhodách, které jsi zažil na poslední plavbě.
MOŘEPLAVEC: Už jsem ti vypravoval o své cestě kolem světa, na níž jsem nakonec dorazil na Taprobanu, kde jsem musel vystoupit na pevninu. Tam jsem se ze strachu před domorodci ukryl v lese; když jsem se z něho konečně dostal ven, octl jsem se na rozlehlé rovině, ležící právě na rovníku.
VELMISTR: A co se ti tam přihodilo?
MOŘEPLAVEC: Setkal jsem se nečekaně s velkým zástupem ozbrojených mužů a žen, z nichž mnozí rozuměli našemu jazyku. Ti mne hned uvedli do Slunečního státu.
VELMISTR: Řekni mi, jak je ten stát vybudován a jakou má vládu?
MOŘEPLAVEC: Na širé rovině se zvedá vysoký kopec, na němž leží větší část státu; mnohé jeho části sahají však daleko za úpatí hory, která je tak veliká, že stát má průměr více než dvě míle a obvod sedm mil. A protože leží na horském úbočí, má větší plochu, než kdyby se prostíral na rovině. Je rozdělen na sedm rozsáhlých pásem či kruhů, pojmenovaných podle sedmi oběžnic. Z jednoho do druhého se vstupuje čtyřmi branami po čtyřech dlážděných cestách, směřujících na čtyři světové strany. Tento městský stát je vybudován skutečně tak, že kdyby někdo dobyl prvního pásma, musil by druhého dobývat s dvojnásobnou námahou; ještě těžší by byl boj o pásmo třetí. A tak k dobývání každého dalšího by bylo třeba vynakládat vždy dvojnásobné úsilí. Kdo by si tedy chtěl toto město podrobit, musil by ho dobývat na sedmkrát. Já si však myslím, že již první pásmo je nedobytné: má totiž neobyčejně široký ochranný násep a je silně opevněno baštami, věžemi, děly a příkopy.
Když jsem prošel severní branou (která je pobita železem a zhotovena tak, že ji lze snadno zvedat, spouštět i pevně uzavřít, neboť má velmi dokonalý mechanismus zvláštních výčnělků, přizpůsobených k posunování v drážkách pevných veřejí), spatřil jsem mezi první a druhou hradbou sedmdesát kroků široké rovné prostranství. Odtud lze vidět rozlehlé paláce, spojené s hradbou druhého kruhu, takže lze říci, že tvoří jednu celistvou stavbu. V polovině výšky těchto paláců se táhne souvislé klenutí, na němž jsou galerie k procházení, podpírané krásnými silnými sloupy, tvořícími arkády podobné sloupovým síním nebo klášterním dvorům. Vchody do paláců jsou dole jen z vnitřní, vyduté strany zdi; do dolních místností se vchází přímo z ulice, ale do horních pater se vstupuje po mramorových schodech, vedoucích do podobných vnitřních galerií a dále do krásných, ještě výše položených komnat s okny na vnitřní i vnější stranu hradeb; místnosti jsou odděleny tenkými stěnami. Vypouklá, vnější zeď je osm pídí silná; vydutá zeď měří tři a vnitřní stěny jednu až jednu a půl pídě. Odtud se dostaneme do další uličky mezi stěnami, která je o tři kroky užší než první a odkud je vidět první stěnu druhého kruhu s podobnými galeriemi nahoře i dole; na vnitřní straně je jiná zeď, která uzavírá paláce a má stejné arkýře a chodby, dole podepřené sloupy. Nahoře, tam, kde jsou dveře do horních místností, jsou skvělé malby. A tak lze jíti jakoby po rovině až k poslednímu kruhu stále podobnými pásmy s dvojitými zdmi, které mezi sebou uzavírají paláce, z nichž vystupují galerie, podepřené sloupořadím; ale při průchodu dvojitými branami (ve vnějších a vnitřních stěnách) se musí přece jen stoupat po schodech. Ty jsou však upraveny tak, že stoupání lze sotva rozeznat: jde se po nich šikmo, takže jednotlivé stupínky se téměř nepozorují. Na vrcholku hory je otevřené, rozlehlé prostranství, uprostřed něhož se zvedá chrám, velmi dovedně vystavěný.
VELMISTR: Jen pokračuj, prosím, pokračuj!
MOŘEPLAVEC: Chrám má dokonale pravidelný kruhový tvar. Stojí na silných, souměrných pilířích a není obehnán zdmi. Odvážně sklenutá ohromná hlavní chrámová kupole vrcholí ve středu, ve svém nejvyšším bodu, menší kupolí s otvorem přímo nad oltářem. Tento jediný chrámový oltář stojí uprostřed a kolem něho jsou sloupy. Obvod chrámu měří více než tři sta padesát kroků. O hlavice sloupů se shora opírá klenutí, široké asi osm kroků a podpírané dalším sloupořadím, spočívajícím na silné a pevné zdi tři kroky vysoké; mezi ní a prvním sloupořadím jsou krásně vydlážděné dolní chodby; na vnitřní straně této zdi, často přerušované širokými průchody, jsou nepřenosná sedátka a ve vnitřním sloupořadí, podpírajícím vlastní chrám, je mnoho krásných, přenosných křesel. Na oltáři lze vidět jen dvě koule: jednu velikou, na níž je zobrazeno celé nebe, a druhou, na níž je znázorněna země. Na klenbě hlavní kupole jsou zakresleny všechny nebeské hvězdy, od první až do šesté velikosti, a pod každou z nich je v trojverší napsán její název a vlastnosti, jimiž působí na život na naší zemi. Jsou tam naznačeny i točny i velké a malé kruhy, nanesené kolmo k horizontu, které nejsou úplné, protože dole chybí zeď; lze je však doplnit pomoci těch kruhů, které jsou zakresleny na koulích oltáře. Podlaha chrámu se třpytí drahokamy. Visí tam sedm zlatých svítilen, hořících věčným světlem a pojmenovaných podle sedmi oběžnic. Malou chrámovou kupoli obklopuje několik nevelkých krásných cel a za otevřeným průchodem nad galeriemi či oblouky mezi vnitřním a vnějším sloupořadím je mnoho jiných prostorných cel, kde žije čtyřicet devět kněží a mnichů. Nad menší kupolí vlaje jen jakási korouhvička a ukazuje směr větrů, jichž rozeznávají třicet šest. Pokud jde o jejich zemi, vědí, jaké počasí a jaké změny na zemi i moři určité větry ohlašují. Pod korouhvičkou je uschován rukopis, napsaný zlatými písmeny.
VELMISTR: Prosím tě, ušlechtilý pane, vylož mi podrobně celý jejich systém vlády. To mne obzvlášť zajímá.
MOŘEPLAVEC: Nejvyšším vládcem je u nich kněz, zvaný v jejich jazyce Slunce; my bychom ho nazvali Metafyzikem. Je vrchním rozhodčím ve věcech světských i duchovních a ve všech otázkách a sporech vynáší konečné rozhodnutí. Na pomoc má tři spoluvládce: Pona, Siná a Mora, neboli v našem jazyce Moc, Moudrost a Lásku.
Vládce Moc spravuje všechny záležitosti války a míru, řídí vojenský výcvik a má vrchní velení ve válkách; ale i v tom je podřízen Slunci. Řídí vojenské úřady, vojsko, stará se o zásobování, opevňování, obléhání, o válečné stroje, o dílny a řemeslníky, kteří v nich pracují.
Moudrosti jsou podřízena krásná umění, řemesla a veškeré vědy, ale též příslušní úředníci a vědci a stejně tak i školy. Počet jemu podřízených úředníků odpovídá počtu věd: je tam Astronom, ale i Kosmograf, Geometr, Historiograf, Poeta, Logik, Rétor, Gramatik, Medik, Fyzik, Politik a Etik. Mají jen jednu knihu, zvanou Moudrost, v níž jsou neobyčejně stručně a jasně vyloženy všechny vědy. Předčítají ji lidu, tak jak to dělali pýthagorovci.
Vládce Moudrost dal příkaz, aby zdi celého města uvnitř i vně, dole i nahoře byly vyzdobeny vynikajícími malbami, zobrazujícími všechny vědy v neobyčejně dokonalém uspořádání. Na vnějších zdech chrámu a na závěsech, které se spouštějí, když káže kněz, aby se jeho hlas nerozptyloval a neunikal posluchačům, jsou vymalovány všechny hvězdy a u každé z nich je trojverší označující její vlastnosti a pohyby.
Na vnitřní straně prvního kruhu jsou zobrazeny všechny matematické obrazce, jichž je daleko více, než objevili Archimédes a Eukleidés. Jejich velikost odpovídá rozměrům stěn a každý z nich je opatřen vhodným vysvětlujícím jednořádkovým nápisem: jsou tam definice, teorémata a podobně.
Na vnější straně stěny je především zobrazena celá země ve velikém měřítku; potom následují zvláštní mapy všech krajin, na nichž jsou krátce prózou po-psány zvyky, zákony, mravy, původ a schopnosti jejich obyvatelstva; rovněž abecedy užívané ve všech těchto zemích jsou zde napsány nad abecedou Slunečního státu.
Na vnitřní straně stěny druhého kruhu neboli druhé řady budov lze spatřit jak obrazy, tak přímo i úlomky všech drahých i obyčejných kamenů, nerostů a kovů, vždy s výkladem ve dvojverší. Na vnější straně jsou označena všechna moře, řeky, jezera a prameny, které se jen na světě vyskytují; rovněž tak vína, oleje a všechny tekutiny; poukazuje se na jejich původ, jakosti a vlastnosti. Na výstupcích ve stěně stojí nádoby naplněné tekutými léky, starými sto až tři sta let, které léčí různé choroby. Jsou tam také obrazy a příslušné verše poučujícího krupobití, sněhu, bouři a všech povětrnostních jevech.
Na vnitřní straně stěny třetího kruhu jsou nakresleny všechny druhy stromů a rostlin; některé z nich tam rostou v nádobách, umístěných na výstupcích vnější stěny budov. Jsou opatřeny výkladem o tom, kde byly nalezeny poprvé, jaké jsou jejich vlastnosti a účinek a jaký mají vztah k nebeským tělesům, kovům, lidskému tělu a ke všemu, co se týká moře, jaké je jejich užití v lékařství atd. Na vnější straně jsou všechny druhy ryb říčních, jezerních i mořských, jejich zvyky a vlastnosti, způsoby rozmnožování, života, chovu, jejich užitek pro celý svět a pro nás a také jejich podoba s věcmi nebeskými a pozemskými, vytvořenými přírodou nebo rukou umělce; užasl jsem, když jsem uviděl rybu-biskupa, rybu-řetěz, štít, hřeb, hvězdu, mužský úd, svým vzhledem přesně odpovídající našim předmětům. Jsou tam i mořští ježci, hlemýždi, ústřice atd. Na pozoruhodných obrazech je tam znázorněno a vysvětlujícími nápisy opatřeno všechno, co si zaslouží pozornosti.
Na vnitřní straně čtvrtého kruhu jsou zobrazeny všechny druhy ptáků, jejich vlastnosti, velikost, zvyky, barva, způsob života atd. I Fénixe považují za skutečně existujícího ptáka. Na vnější straně jsou všechny druhy plazů: hadi, draci, červi, dále hmyz: mouchy, komáři, ovádi, brouci atd. a popis jejich zvyků, jedovatosti, upotřebení atd. Je jich tam mnohem více, než si vůbec můžeme představit.
Na vnitřní straně stěny pátého kruhu je tolik druhů vyšších živočichů, že to až zaráží; my jich neznáme ani tisícinu. Je jich takové množství a jsou tak obrovských rozměrů, že jsou namalováni i na vnější straně kruhovité zdi. Kolik je tam jen druhů koní, jak skvěle jsou zobrazeni a jak zřetelně je všechno vyloženo!
Na vnitřní straně stěny šestého kruhu jsou všechna řemesla, jejich nástroje a užití u různých národů. Jsou umístěna podle své důležitosti a opatřena výkladem. Jsou tam i jejich vynálezci. Na vnější straně jsou namalováni všichni vynálezci z oboru věd, válečnictví a dále zákonodárci; viděl jsem tam Mojžíše, Osírida, Jupitera, Mercuria, Lykúrga, Pompilia, Pýthagora, Zamolxida, Solóna a mnoho jiných; mají tam i obraz Mohameda, kterým však, jako zákonodárcem svárlivým a nečestným, pohrdají. Na velmi čestném místě jsem však spatřil oraz Ježíše Krista a dvanácti apoštolů, které hluboce ctí a velebí jako bytostí vyšší než lidi. Na dolejší části zdí, pod sloupořadím, viděl jsem hlavně obrazy Římanů, Caesara, Alexandra, Pyrrha, Hannibala a jiných hrdinu, kteří se proslavili ve válce i v míru. Když jsem se začal s úžasem dotazovat, odkud znají naše dějiny, vyložili mně, že znají všechny jazyky a že stále vysílají do celého světa zvláštní průzkumníky a vyslance, aby poznali mravy, sílu, vládu a dějiny jednotlivých národů a vůbec všechno, co je u nich dobré a špatné, a seznámili s tím svoji vládu; to všechno je neobyčejně zajímá. Poznal jsem tam též, že Číňané vynalezli děla a tisk dávno před námi. O všech těchto obrazech jim vykládají učitelé a děti se názorným vyučováním, bez práce, přímo hravě ještě před svým desátým rokem seznamují se všemi vědami.
Příkazům Lásky podléhá především plození dětí, dohled na to, aby se ze spojení mužů a žen rodilo nejlepší potomstvo. Nám se vysmívají, že ačkoliv prý se horlivě věnujeme zlepšování chovu psů a koní, zanedbáváme zároveň plození dětí. Příkazy téhož vládce se řídí výchova novorozeňat, léčení, výroba léků, setba, žně a česání ovoce, zemědělství, chov dobytka, úprava stolu a vůbec všechno, co se týká jídla, ošacení a pohlavního styku. Vládce sám má ve svých službách množství vychovatelů a vychovatelek, kteří na to všechno dozírají.
Metafyzik s pomocí uvedených tří vládců na všechno dohlíží a nic se neděje bez jeho vědomí. Tito čtyři projednávají všechny státní záležitosti a všichni se ve vzájemné shodě připojují k názoru Metafyzikovu.
VELMISTR: Vyprávěj mi, prosím tě, o všech jejich úřadech, službě, povinnostech, výchově, způsobu života, o tom, je-li to republika, monarchie či aristokracie?

***

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 21.05.2014

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Sluneční stát
Čítanka - nenalezen žádný úryvek z autorovy tvorby
­­­­

Diskuse k úryvku
Tommaso Campanella - Sluneční státMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­