ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Hus Jan (*asi 1370 - †06.07.1415)

­­­­

Odvolání ke Kristu

  • latinský název: Appellatio ad supremum iudicem (18 Octobris 1412)

Že Pán Buoh všemohúcí, jeden v bytu a trój v osobách, utisknutých jest najprvnějšie a najposlednějšie útočiště a Pán, jenž pravdy ostřiehá na věky, čině súd těm, jenž křivdu trpie, blízek sa všem, jenž volající sú k němu, v pravdě rozvazuje svázané,vóli těch, jenž sě jeho bojie, čině a ostřiehaje všech milujících sebe a rozptyluje všěchny jenž nechtie sě polepšiti, hřiešníky - a Kristus, jenž jest pravý Bóh a pravý člověk, v úzkosti své od biskupóv, mistróv a zákoníkóv i od kněží, od nepravých súdcí a svědkóv sa obklíčen, skzě smrt najukrutnější a najohavnější od zatracenie věčného vyvolené před světa stvořením božie syny chtě vykúpiti, tento najdraší příklad ostavil jest na památku svým následovníkóm, aby při svú všěmohúciemu a všeho dobrého chtějíciemu Pánu poručili takto řka: "Viz, Pane, zmařenie mé, nebť jest povstal nepřietel, neb ty jsi pomocník a příjemník mój; Ty, Pane, ukázal si mi a seznal sem, ty si ukázal mi pilné chytrosti jich a já jako beránek krotký, jenž nesen bývá k óběti - a neseznal sem, že myslili radu řkúce: Pusťme dřevo v chléb jeho a vyhlaďme jeho z země živých a jméno jeho nebuď v paměti živých viece. Ale Ty, Pane Sabbaoth (tj. zástupuov), jenž súdíš spravedlivě a zkušuješ ledví i srdcí (tj. tajemných věcí neb myšlení), ať uzřím pomstu tvú nad nimi, neb sem Tobě zjevil (t. poručil) při svú; neboť jsú ti rozmnoženi, jenž trápie mě a radu jsú spolu vzěli řkúce: Buoh ho jest opustil, puďte jeho a chopte jeho, nenie, kto by ho vysvobodil. Protož viz, Pane, a znamenaj, neb Ty si trpělivost má, vytrhni mě z nepřátel mých! Buoh mój Ty si, neodchoď ode mne, nebť násilé blízké jest a nenie, kto by mi pomohl. Bože mój, Bože mój, vezři na mě, proč si mě tak opustil? Neb sú mě obklíčili psové mnozí, zbor zlostníkóv obsědl mě; neb sú mluvili proti mně jazykem lstivým a řěčmi nenávisti obklíčili sú mě a vybojovali sú mě darmo; pro to, proč by měli milovati mě, utrhali sú mě a položili sú proti mně zlostné věci za dobré a nenávist za mé milovánie."

Aj, na tomto najsvětějšiem podepřien sa Vykupitele příkladě, od násilé těžkého, od křivého súdu a kletie domnělého omylně biskupuov, mistróv, zákonníkóv a súdcí na stolici Mojžiešě sediecich k Bohu sě odvolávám (to jest v obtiežení těch súdcí Boží pomoc přivolávám), porúčeje jemu svú při, Spasitele našeho Pána Jezu Krista šlepěje následuje, jakožto svatý a veliký kněz patriarcha Konstantinopolitanský Jan Zlatoústý ode dvú zború biskupuov a žákovstva nebo kněží odvolal sě a v naději blahoslavený kněz Ondřej praský biskup a Robertus Linkonský biskup od papeže k najvyššiemu a k najspravedlivějšiemu súdci, jenž ani strachem sě zhrožuje ani přiezní slibuje ani darem ukřivuje ani falešnými neb křivými sklamán bývá svědky, křivě súc utištění pokorně a užitečně sú sě odvolali.

A žádám, aby všichni věrní křesťané a zvláště kniežata, páni, šlechtici, rytieři, panoši a jiní královstvie českého zeměné věděli a slitovali sě nade mú nad kletbú nehodnú neb omylnú utištěným tak těžce, dobytú zvláště od nabadače a nepřietele mého Michala Súdného, někdy faráře sv. Vojtěcha v Novém městě praském s volí a s pomocí kanovnikóv pražského kostela a danú a ohlášenú od Petra sv. Anjela římského kostela kardinála, súdcě vydaného od římského kostela Jana XXIII., jenž jednak po dvě létě nižádného mým náměstkóm a poručníkóm pře nechtěl dáti slyšenie, kteréžto nemá nižádnému, ani pohanu, ani kacieři, zapřieno býti aniž jest chtěl kteréžkolivěk podobné hodné výmluvě o nestání mém osobném přivoliti ani obcě učenie pražského svědectvie s visutú pečetí a svědectvie obecných písařóv k svědectví přivolaných chtěl jako milostivý otec přijieti. Protož zjevno jest, že neupadl sem v neposlušenstvie; neb ne z potupení a z hrdosti, ale z příčin hodných pohnán sa u dvora papežova nestál sem i proto, že lsti nepřátel položeny sú mi v cěstě i protože jiných příhody sú mě vystřiehaly: mistra Stanislava a mistra Štěpána Pálče oblúpenie a vězenie, kteřížto v Bononii pohnáni jsúc chtiec státi, z peněz a z jiných věcí oblúpeni a vězěni v šatlavě šeredně a přěmietáni jakožto zlořečení beze všeho přěslyšěnie; i proto, že moji poručníci chtěli sú sě ku pokutě ohně s každým, jenž by chtěl proti mně stranú sě postaviti, u dvora papežova zavázati. I proto také, že mého poručníka řádem ustanoveného v žalář sú vsadili beze všie viny; i proto také, že sem byl smířen svaté paměti s knězem Sbyňkem, Pražským arcibiskupem, Královú Milostí, mezi nímž a mezi mnú i mezi jinými mistry vyřkla sú kniežata a páni, rada králova, a své pečeti sú přiložili, aby kněz arcibiskup psal ku papeži, že kacieřských bludóv v králevství Českém, v městě Pražském a v markrabství Moravském nevie a že nižádný nenie v kacieřstvie přemožen a že se mnú, mistrem Husí, a jinými mistry smířen. A také měl psáti papeži, aby mě stánie, póhonóv a kleteb sprostil.

A poněvadž všěch starých práv duchovních jest spósobenie, aby súdcie navštěvovali miesta, kdež by bylo viny narčenie a tu aby vztázali sě proti obžalovanému na vinu od těch, jenž mají s obžalovaným obecenstvie, kteříž by také nebyli zlostni, hněvivi, neb nepřietelé obžalovaného člověka a jenž by byli poctivi, ne hánce, ale zákona Buožieho horliví milovníci a také aby pohnanému hodné a ujištěné a zjevné bylo k miestu přistúpenie a súdcě aby nebyl nepřietel obžalovaného i svědkové; zjevno jest, že poněvadž těch příčin mně k stání sě nedostává, k zachování života jsem před Buohem od neposlušenstvie a od kletby křivé a omylné vymluven:

Já, mistr Jan Hus, kněz a kazatel stvrzený kaple řečené Betlém, toto odvolánie obětuji Pánu Jezu Kristovi, súdci najspravedlivějšiemu, jenž zná, obraňuje i súdí, oznamuje i daruje bez nedostatka každého člověka spravedlivú při.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 29.06.2017

   
­­­­

Diskuse k úryvku
Jan Hus - Odvolání ke KristuMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­